« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Návrh stanovení DZ VPS Viniční 196 (2) - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vinicni_196_2_tisk.pdf
UL.VINIČNÍ 196 - MK
<br> Pozn.: DZ bude realizováno podle TP65 a TP133.BKOM souhlasí za vlastníka komunikace s vydáním rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice nebo místní komunikace pro zřizování vyhrazeného parkovacího stání na dobu jednoho roku,nejdéle však do zavedení oblasti placeného stání,v souladu s příslušným nařízením statutárního města Brna,kterým se vymezují místní
<br> komunikace nebo jejich úseky,jež lze užít ke stání vozidel jen po zaplacení ceny <.>
<br> 5.10.2020 Souhlasíme se ZUK
<br> * LEGENDA: ©„B1 /,__1a__
<br> 31 / _V_1a_ _ instalovat / ' In lalov [
<br> " \ 31 _V_1a__ „ Odstranit " Odstranit
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍZNAČENÍNAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> VEDOUCÍ ÚDI GENER.PROJEKTANT WPRACOVAL KONTROLOVAL
<br> ING.A.l-'IAVLÍČEK MGR.P.ANDRESOVÁ MGR.F.ANDRESOVÁ ING/yhPERNICA
<br> % Wl Wl /w„%
<br> E||! Brněnské Ik komunikace
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> Il.Brněnské komunikace Hu./
<br> Imčnské komunikace a.: 7/1: 639 00 Brno | IČ: 507 33 098 | DIČ: cz 507 33 098
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: XXXX XXXXXXXX DATUM ŘÍJEN XXXX NÁZEV AKCE: FORMÁT AX DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STUPEň V ' MĚŘÍTKO 1:500 ULICE VINICNI 196 - MK „KW „7„_„„ NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO PARÉ ČÍSLO VÝKRESU VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ „_1
0032086_21_Zidenice_Vinicni_196_2.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna |Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 |601 67 Brno|ID datové schránky: a7kbrrn |www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: OD/MMB/0496732/2020 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XXXX-XX-XX
<br> Č.J.: MMB/XXXXXXX/XXXX TEL./E-MAIL: 542 174 131/hedlova.jaroslava@brno.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
a § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),zahájil na základě
žádosti řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu ve věci stanovení
změny místní úpravy provozu na místní komunikaci Viniční 196.Změna místní úpravy spočívá v doplnění
dodatkové tabulky (E 13) s textem „Fy SEDLÁČEK“ ke stávajícímu svislému dopravnímu značení vyhrazené
parkoviště (IP 12),a vodorovného dopravního značení vyhrazené parkoviště (V 10e),dle přiložené
výkresové dokumentace <.>
<br> K návrhu byla přiložena výkresová dokumentace s návrhem umístění dopravního značení projednaná
s Policií ČR KŘP JMK SPDI Brno,č.j.: KRPB-216905-2/ČJ-2020-0600DI,ze dne 18.11.2020,souhlas
vlastníka předmětné pozemní komunikace,jež jsou podkladem tohoto řízení <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br>
Návrh stanovení změny místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Viniční 196 se zveřejňuje
na základě žádosti o povolení zřízení vyhrazeného parkování <.>
<br> Policii České republiky,Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje,Specializovanému pracovišti
dopravního inženýrství Brno - město a Brno – venkov (dále jen „PČR KŘP JMK,SPDI BM a BO“) byla
Magistrátem města Brna dor...

Načteno

edesky.cz/d/4418447

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz