« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stanoveni-prechodne-upravy-provozu-zadost-o-upravu-provozu-plav-kamenny-ujezd-roudne-vystavba-priloha.pdf
Ž -.<.> '“ „ _! _: 'U'—' If _; i\:.r___l_ _-r|l.<.> Eů _ _ ___ _ _.<.>,_._______ ;.<.> _ JÉ | ___-_.=.o_.! - -_ m __ _.__ „ $ <.>," 'n.___31 a.$i_11- =.- ' _ I."-:HůI-Flfhu !“.“- II-ll H1l'::_l.l ' ' _I'E.' ':- i.- I _ ' ' “'$-__ 11.' “i "._ '|.<.>.a 'r_- ___ "5 ______________ _.<.> __ * ' i na.<.> __,o".; _ g_r.||fr'"$ či * _ “'=_-__ _ __ :.JH '.' |_.|.||-|"\- ""-"*" či: __ __ n.-L : _ * ' HLI ".; Jm.- N?- | __._ |.k “.„jr.uu'ii I'._ I' "* l_i " Jul-""" * G_ nc.<.> — '— i K HT; |.<.> _ „_- <.>,|.<.> "1 _.<.> J -.- k __ _L_______.|I_______ r a______________ : | J J— - 1.'$ |.Č É.<.> " __._.<.>._"I ""I- Mil-"3 _._ ESK -.<.> <.>,"* BUDÉJDUICE __ __ - i.'1 * u.I * a.<.> E " :.“Či.\ r - '—-__ ll.Těm * | ' ' '; _.<.>."Ý VIZ DETAIL _ — "'"j'ffm Litvínovice ] "||-' J *VL' _ _._ LJ ibm“ Uhrammmo Doubrawm » _ _.<.>.- == "hf [ i -"|'-I'||| J.3-3 Cerny -_ ['i- Dub Nodahyle '.u._ á“ Boršov nad Vltavou Hm.-i * Borovninn Strážhouice '|]r||.'|'|'l|r| '.r ',l_nmnc ___„5 4 €.- __ _-_ „|.<.>.<.> " "' Iúqu “|“ agua |'|.<.> '|'.'.' II.:" |.1 Kamenný ___-„m mnm - Rančice Ujůzd - $$$,© \ ?-.<.> „* " __ Doudleby gaz,_ _ „ i 3 & SLFFŽÚ'U' '.H“ 1 _ Etraňarw _ _:- ; '.<.> “?e ::.-;rf: [ : ' '.<.>.<.> __ 132,22.<.> „F; Řou'r'nwmu " _,__ FEI.<.> Bukova:.EF 10; :] ' ' E !: __._ musm ' J— _ [Éomařine._ ; ".<.> 1'.až.<.> ' Dan-|| uEaEu-m " Btopnice ? || Hulín-aware „a | !? JEDÚWuI-W * :“ EE! _ |_ T HANKÚV LF „51.11 HlubiÚjiJVhíj i Golfa; Třehnm'n '.|.|_ ' Římov S________.< : -.- _E:U|qi E_.'_ lTln'rrn.nuance „95:19 """ __ __.i " " F'mslínrlnl' __? - -._ mmm._ NLEEHU: “".'I'mhfm'kti hor'rl ___-___ oF lg Tomin úplné uzavírky: 1.2.2021 - 30.4.2021 | |.-| NL! d __ Sl'íuaoo objfzdnýcn fra-s Pfi- ú'piná uzavírca si!.HHSšEH VE LEŠÍ N _ uravřonýf úaek sll.Ilf15529 smmum _ objízdná trasa pro veškerou dopravu _ objízdná trasa BUS "u'HD - noznačoná ).“ffl ll? * Dopravně Maia—aká opaťooi * | J výstavba SC) 134 - Sil.Illf15529 \: uooku Roudné - Plav
<br> Eáhorh o-a-co
<br> 1:- mm ano 120-5 "__—ITI _
<br> [...
stanoveni-prechodne-upravy-provozu-zadost-o-upravu-provozu-plav-kamenny-ujezd-roudne-vystavba.pdf
str.1
<br>
<br> Magistrát města České Budě jovice
O d b o r d o p r a v y a s i l n i čn í h o h o s p o d á ř s t v í
n á m.P ř e my s l a O t a ka r a I I.1 / 1
<br>
<br>
Magistrát města České Budějovice
Ing.XXXXXXXX XXXX
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kněžská XX
370 92 České Budějovice
<br> Internet: http://www.c-budejovice.cz
<br>
<br> sp.zn.: ODSH/470/2021 Lu vyřizuje: tel.: e-mail: datum:
č.j.: ODSH/470/2021-2 Ing.Lukschová 386 804 434 lukschovap@c-budejovice.cz 20.1.2021
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
Magistrát města České Budějovice,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále také jako „správní
orgán“) jako příslušný orgán státní správy pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.361/2000
Sb.“),obdržel dne 13.1.2021 žádost navrhovatele:
<br>
Doprastav,a.s <.>,organizační složka Praha,IČO 49281429,K Zahradnictví 13,180 00
Praha 8 - Střížkov,kterého zastupuje na základě plné moci ze dne 12.1.2021 společnost
Signistav s.r.o <.>,IČO 26072700,Na Návsi 3,373 61 Hrdějovice
<br>
o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.Správní orgán v souladu
s ustanovením § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č.500/2004 Sb.“),na základě vyjádření Policie ČR,kr.řed.- DI v Českých Budějovicích
č.j.KRPC- 99-565/ČJ-2020-020106 ze dne 15.12.2020 a dále v souladu s ustanovením § 77 odst.1 <,>
odst.2,odst.5 zákona č.361/2000 Sb.tímto
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – silnice II.a III.třídy a dále
místní komunikace dle situace dopravně inženýrského opatření,která je nedílnou součástí tohoto
opatření obecné povahy (viz příloha) z důvodu realizace výstavby dálnice D3 – stavební objekt
SO 134 na silnici č.III/15529 Roudné – Plav <...

Načteno

edesky.cz/d/4417905

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz