« Najít podobné dokumenty

Obec Postřekov - Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Postřekov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postřekov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

tj-sokol-postrekov.pdf
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o poskytnutí dotace (finančního příspěvku) z rozpočtu obce Postřekov
<br> číslo: 6/2021
<br> (uzavřená dle ©159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů)
<br> Na základě usnesení zastupitelstva obce Postřekov č.20201218/6—g ze dne 18.12.2020 a žádosti o poskytnutí finančního příspěvku ze dne 26.10.2020,založené pod č.j.POSTR-749-2020,dále jen „žádost o poskytnutí finančního příspěvku“),uzavírají níže uvedené smluvní strany podle ustanovení 5 103 odst.5 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,tuto veřejnoprávní smlouvu:
<br> |.Smluvní strany
<br> Obec Postřekov |Č:00253685 se sídlem Postřekov 270,345 35 bankovní spojení: Komerční banka,761906309/0100
<br> zastoupená starostou Bc.Petrem Anderlem
<br> (dále jen "poskytovatel dotace")
<br> Tělovýchovná XXXXXXX XXXXX Postřekov,z.s <.>
<br> IČ: XXX 30 661 se sídlem 345 35 Postřekov 241
<br> bankovní Spojení: 201065927/300 zastoupený panem Václavem Kreuzem,předsedou TJ Sokol Postřekov
<br> (dále jen "příjemce dotace ")
<br> 2.1
<br> 2.2
<br> 2.3
<br> 3.1
<br> 3.2
<br> 3.3
<br> 4.1 4.2 4.3
<br> 4.4
<br> 4.5
<br> Předmět smlouvy
<br> Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích ||.až lv.účelovou dotací z rozpočtu obce ve výši 110 000,— Kč,slovy sto deset tisíc korun <.>
<br> Dotace je poskytována na sportovní činnost,stavební údržbu a modernizaci sportovišť na rok 2021.Jedná se o účelový příSpěvek,který je vázán na jednotlivé položky specifikované v žádosti o poskytnutífinančního příspěvku a případný přesun mezi položkami bude umožněn pouze na žádost a po schválení zastupitelstvem obce <.>
<br> Projekt bude ukončen 31.12.2021 <.>
<br> Splatnost peněžních prostředků
<br> Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným včlánku li.na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 10.dnů po nabytí účinnosti této smlouvy <.>
<br> Finanční prostředky lze ...

Načteno

edesky.cz/d/4417004


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postřekov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz