« Najít podobné dokumenty

Obec Postřekov - Veřejnoprávní smlouva K. Razýmová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postřekov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

skm-c224e21012013091.pdf
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o poskytnutí dotace (finančního příspěvku) z rozpočtu obce Postřekov
<br> číslo: 5/2021
<br> (uzavřená dle 5159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů)
<br> Na základě usnesení zastupitelstva obce Postřekov č.20201218/6-d ze dne 18.12.2020 a žádosti o poskytnutí finančního příspěvku ze dne 26.11.2020,založené pod č.j.POSTR-84l-2020,(dále jen „žádost o poskytnutí finančního příspěvku“),uzavírají níže uvedené smluvní strany podle ustanovení & 103 odst.5 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,tuto veřejnoprávní smlouvu:
<br> L Smluvní strany
<br> Obec Postřekov IČ: 00253685 se sídlem Postřekov 270,345 35 bankovní spojení: Komerční banka,761906309/0100
<br> zastoupená starostou Bc.Petrem Anderlem
<br> (dále jen "poskytovatel dotoce")
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> datum narození: XX.X.XXXX
<br> bytem: 345 35 Postřekov 173 bankovní spojení: 224463178/0300
<br> (dále jen "příjemce dotace ")
<br> 2.1
<br> 2.2
<br> 2.3
<br> 3.1
<br> 3.2
<br> 3.3
<br> 4.1 4.2 4.3
<br> 4.4
<br> 4.5
<br> Předmět smlouvy
<br> Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích II.až lv.účelovou dotaci z rozpočtu obce ve výši 50 000,- Kč,slovy padesát tisíc korun <.>
<br> Dotace je poskytována na zabezpečení přípravy a závodní lyžařské sezony.Jedná se o účelový příspěvek,který je vázán na jednotlivé položky specifikované v žádosti o poskytnutí finančního příSpěvku a případný přesun mezi položkami bude umožněn pouze na žádost a po schválení zastupitelstvem obce <.>
<br> Projekt bude ukončen 31.12.2021 <.>
<br> Splatnost peněžních prostředků
<br> Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným včlánku II.na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 10.dnů po nabytí účinnosti této smlouvy <.>
<br> Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů vzniklých v období od 1.1.2021 do 31.12.2021,vztahujících se ke stanovenému účel...

Načteno

edesky.cz/d/4417003


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postřekov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz