« Najít podobné dokumenty

Obec Postřekov - Veřejnoprávní smlouva SDH Postřekov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postřekov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

skm-c224e21012013100.pdf
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o poskytnutí dotace (finančního příspěvku ) z rozpočtu obce Postřekov
<br> číslo: 1/2021
<br> (uzavřená dle ©159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů)
<br> Na základě usnesení zastupitelstva obce Postřekov č.20201218/6-e ze dne 18.12.2020 a žádosti o poskytnutí finančního příspěvku ze dne 26.11.2020,založené pod č.j.POSTR—842/2020,(dále jen „žádost o poskytnutí finančního příspěvku“) uzavírají níže uvedené smluvní strany podle ustanovení Š 103 odst.5 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,tuto
<br> veřejnoprávní smlouvu:
<br> |.Smluvní strany
<br> Obec Postřekov |Č:00253685 se sídlem Postřekov 270,345 35 bankovní spojení: Komerční banka,761906309/0100
<br> zastoupená starostou Bc.Petrem Anderlem
<br> (dále jen "poskytovatel dotace")
<br> SDH Postřekov lČ: 483 44 508 se sídlem Mlýnec 43,345 35 Postřekov
<br> bankovní spojení: 216172629/0300 zastoupený starostou SDH lng.Janem Kreuzem
<br> dci/e 'en " ří'emce dotace " ; Í ( 1 p.r ) „.7 <.>
<br> 2.1
<br> 2.2
<br> 2.3
<br> 3.1
<br> 3.2
<br> 3.3
<br> 4.1 4.2 4.3
<br> 4.4
<br> 4.5
<br> Předmět smlouvy
<br> Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích ||.až lV.účelovou dotaci z rozpočtu obce ve výši 55 000,- Kč,slovy padesát pět tisíc korun <.>
<br> Dotace je poskytována na podporu činnosti v roce 2021.Jedná se o účelový příspěvek,kterýje vázán na jednotlivé položky specifikované v žádosti o poskytnutí finančního příspěvku a případný přesun mezi položkami bude umožněn pouze na žádost a po schválení zastupitelstvem obce <.>
<br> Projekt bude ukončen 31.12.2021 <.>
<br> Splatnost peněžních prostředků
<br> Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným vČIánku II.na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 10.dnů po nabytí účinnosti této smlouvy <.>
<br> Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů vzniklých v období od 1.1.2021 do 31....

Načteno

edesky.cz/d/4417002


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postřekov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz