« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 6 - Litice - rozhodnutí o umístění stavby: Přeložka vzdušného vedení veřejného osvětlení do země v ul. Na Koreji,

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 6 - Litice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

16-0727.pdf 593,07 kB

Úřad městského obvodu Plzeň 6
odbor výstavby a dopravy
<br> Klatovská 243,321 00 Plzeň -Litice
<br>
<br> Sp.zn.: SZ UMO6/0727/16 Plzeň – Litice,dne: 17.6.2016
<br> Vyřizuje: XXXXXXXXX XXXXX Č.j.: UMOX/XXXX/XX
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS
<br> 37803 6822
<br> kokoskovaji@plzen.eu
<br> mcyb4a9
<br>
<br> Vypraveno dne: 17.6.2016
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> oznámení je v souladu s ustanovením § 144 zákona č.500/2004 Sb <.>,(správní řád) doručováno formou
veřejné vyhlášky
<br>
<br> Výroková část:
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 6,odbor výstavby a dopravy,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst <.>
<br> 1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") v souladu s § 190 stavebního zákona v územním řízení
<br> posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
<br> (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 8.4.2016 podal
<br> Statutární město Plzeň,IČO 00075370,náměstí Republiky 1/1,Vnitřní Město,301 00 Plzeň 1 <,>
<br> kterého zastupuje Správa veřejného statku města Plzně,IČO 40526551,Klatovská třída
<br> 348/10,Jižní Předměstí,301 00 Plzeň 1
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> Přeložka vzdušného vedení veřejného osvětlení do země v ul.Na Koreji,Slámová Plzeň
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.578/2 (ostatní plocha),parc.č.579/17 (ostatní plocha) v
<br> katastrálním území Doudlevce,parc.č.797/4 (ostatní plocha),parc.č.808/3 (ostatní plocha) v
<br> katastrálním území Litice u Plzně <.>
<br>
<br> Druh a účel umisťované stavby:
<br> - zřízení nového zemního kabelového vedení veřejného osvětlení včetně umístění nových sloupů
veřejného osvětlení (náhradou za odstraněné vzdušné vedení upevněné na odstraňované sloupy el <.>
<br> vedení NN)
<br> - budou osazena svítidla Hellux,která budou osazena na stožárech ve výšce 5m
<br> - v zatravněné části bude kabel uložen v hloubce 0,7m,pod komunikací a pod příjezdové vstupy na
pozemky bude kabel uložen v hloubce 1m
<br> - pro uzemnění sloupů veřejného osvětlení se využije nové zemnící soustavy,nová zemnící soustava
veřejného osvětlení bude provedena FeZn drátem o průměru 10mm.Zemnící drát FeZn o průměru
<br> 10mm bude uložen v celé délce ve společném výkopu nového kabelového vedení veřejného
<br> osvětlení.Kabelový výkop bude rozšířen o rýhu 100 x 100mm a zemnící drát bude uložen v udusané
<br>
<br> Č.j.UMO6/0950/16 str.2
<br>
zemině.V místě umístění sloupů veřejného osvětlení bude ze zemnící soustavy vyveden zemnící
<br> drát FeZn o průměru 10mm pro uzemnění sloupů veřejného osvětlení
<br>
<br> Umístění stavby na pozemku:
<br> - Dle situace v měřítku 1:500 v projektové dokumentaci č.výkresu C3 předložené stavebnímu úřadu
k územnímu řízení
<br>
<br> Určení prostorového řešení stavby:
<br> - zřízení nového zemního kabelového vedení veřejného osvětlení včetně umístění nových sloupů
veřejného osvětlení
<br> - budou osazena svítidla Hellux,která budou osazena na stožárech ve výšce 5m
<br> - v zatravněné části bude kabel uložen v hloubce 0,7m,pod komunikací a pod příjezdové vstupy na
pozemky bude kabel uložen v hloubce 1m
<br>
<br> Vymezení území dotčeného vlivy stavby <.>
<br> - parc.č.566/1,567/1,567/4,568/1,568/6,569/3,569/4,570/1,571/1,572/1,573/1,575/1,576/1 <,>
577/1,577/4,578/1,579/1,579/2,579/4,579/5,579/6,579/10,579/13,579/15,579/18,582/1 v
<br> katastrálním území Doudlevce,parc.č.787/2,787/3,787/4,787/5,787/6,787/7,787/8,787/9 <,>
<br> 787/10,796,797/1,797/2,797/3,806/1,806/2,806/3,806/4,806/5,806/6,806/7,806/8,806/9 <,>
<br> 806/10,806/11,806/12,808/2,808/4,808/5,2246/17 v katastrálním území Litice u Plzně
<br>
<br> II.Stanoví podmínky pro umístění stavby:
<br> 1.Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí,která obsahuje 1x výkres situace
stavby v měřítku (1:500) se zakreslením požadovaného umístěním stavby,s vyznačením vazeb a
<br> vlivů na okolí,zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb,kterou vypracoval Pavel
<br> Němeček,ČKAIT 0202042 <.>
<br> 2.Stavba bude provedena podle schválené projektové dokumentace ověřené v územním řízení.Případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu <.>
<br> 3.Před zahájením stavby nutno předem vytýčit prostorovou polohu stavby a skutečné hranice přilehlých
pozemků odborně způsobilou osobou (subjektem tomu oprávněným) <.>
<br> 4.Při provádění stavby dodržet ustanovení: vyhl.č.268/2009 Sb <.>,o technických požadavcích na stavby
(ve znění pozdějších předpisů),upravující požadavky na provádění staveb a příslušné technické
<br> normy,ustanovení nařízení vlády č.591/2006 Sb <.>,o bližších minimálních požadavcích na bezpe...

Načteno

edesky.cz/d/441688

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 6 - Litice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz