« Najít podobné dokumenty

Obec Zavidov - Přijatá usnesení vlády dne 18. ledna 2021, přijetí krizových opatření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zavidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UV 54 - 2021 pracovnelekarske-prohlidky.pdf (646.63 kB)
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18.ledna 2021 č.54
<br>
o přijetí krizového opatření
<br>
V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5
a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5
písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla
o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst.1 písm.c) krizového
zákona <.>
<br>
Vláda s účinností ode dne 19.ledna 2021 od 00:00 hodin po dobu trvání nouzového stavu
<br> I.nařizuje pohlížet na čestné prohlášení
<br> 1.osob,jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření
do ukončení nouzového stavu a jejichž sjednaný druh práce je podle zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,zařazen do kategorie první nebo druhé a není-li součástí
této práce činnost,pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným
právním předpisem nebo v příloze č.2 části II vyhlášky č.79/2013 Sb.<,>
o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče,ve znění
pozdějších předpisů,s výjimkou bodů 1,2,4,5 a 13 uvedené přílohy,a u nichž dosud
nebyla provedena vstupní lékařská prohlídka,jako na posouzení zdravotní způsobilosti
osoby ucházející se o zaměstnání podle zákona č.373/2011 Sb <.>,o specifických
zdravotních službách,ve znění pozdějších předpisů; vzor čestného prohlášení,kterým
lze nahradit posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání,je
uveden v příloze tohoto opatření; toto čestné prohlášení je platné nejdéle do uplynutí 90
dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu <,>
<br> 2.os...
UV 53 - 2021 obchody-a-sluzby.pdf (245.27 kB)
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18.ledna 2021 č.53
<br>
o přijetí krizového opatření
<br>
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6
ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm <.>
a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla o přijetí
krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.e) a § 6 odst.1 písm.b) krizového
zákona <.>
<br>
Vláda s účinností ode dne 19.ledna 2021 od 00:00 hod.do dne 22.ledna 2021 do 23:59 hod <.>
<br> I.zakazuje
<br> 1.maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách,s výjimkou těchto
<br> provozoven:
a) prodejen potravin <,>
b) prodejen pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz motorových vozidel <,>
c) prodejen paliv <,>
d) prodejen hygienického zboží,kosmetiky a jiného drogistického zboží <,>
e) lékáren,výdejen a prodejen zdravotnických prostředků <,>
f) prodejen malých domácích zvířat <,>
g) prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata <,>
h) prodejen brýlí,kontaktních čoček a souvisejícího zboží <,>
i) prodejen novin a časopisů <,>
j) prodejen tabákových výrobků <,>
k) prádelen a čistíren <,>
l) provozoven servisu a oprav silničních vozidel <,>
m) provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu
<br> na pozemních komunikacích <,>
n) prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím <,>
o) provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním
<br> způsobem <,>
p) prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby <,>
q) pokladen prodeje jízdenek <,>
r) květinářství <,>
s) provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování,projektovou...

Načteno

edesky.cz/d/4413776

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zavidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz