« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument zde ke stažení (1.39 MB)
1r §Risová značka Císlo jednací: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Městský úřad Mnichovo Hradiště Odbor dopravy Masarykovo nám.1,2g5 21 Mnichovo Hradiště MH-oD/19983/2020 M H-O D/1 9983 l 2020 -2 17 tLV oj lng XXXXX XXXXXXXXXX,oprávněná úředníosoba XXX XXX XXX lucie.vojtiskova@mnhradíste,cz vEŘEJNÁ vynlÁšxn oPATŘENí oeecNÉ PoVAHY Stanovení Přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Městský Úřad Mnichovo HradiŠtě,odbor dopravy,příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 sb <.>,o Provozu na Pozemních komunikacích,<,> ve,_zňeňi pozoéidlcň preopisů,(dále jen,<,> zákon o silničnímProvozu"),na zákÍadě žádosti společnosti USK s.r.o <.>,-e zn'á§ssr,se sídlem ĚoJgorxem 319,293 0.1Mladá Boleslav,ze dne 21,12,i020,a ná základe stánoviska řrajského ředitelství policie Středočeskéhokraje - DoPravního inspektorátu lWadá Bolestav ze oňe -lá.iŽ.zazo,v soutaju ! ustanovením § 171,ilL',|fiť!§i,Části Šesté zákona Č.500/2004 su <.>,spiávni řáol u" znění pozdějších předpisů (dále jen vydává ve smyslu § 77 odst.5 zákona o silničním provozu stanovení přechodné úpravy plovozu na pozemních komunikacích ll.a lll.třídna území obce s rozšířenou prisáonosti Mnichovo H;;iji;,kterébudeužito(např.přiúpravěvýtlukŮfrézováním apokládkouživice.<.> io'zuelizačníchvpustíaodtokovýchkanálŮ,údržbě silniční vegetace atd.),a to v iermiňu 13.01.2021 - 31.12.2g21 přechodná Úprava p.rovozu bude provedena dle,místa (v obci/mi1o.o!9ci a druhu prováděných pracív souladu se schématy dopravního značení oasouttasenymi krajským ředitelstvím poticieStředočeského kraje,oopravnim inspektorátem Mladá úi;;i;",dne í6.12.2020.Umístění a Provedení doPravního značení musí odpovídat platným právním předpisům a normám.Dopravnímu inspektorátu pčR XXXXX XXXXXXXX.se vyhrazuje možnost stanovit další podmínky,které sivyŽádalÍ event,naléhavé okolnosti při zajišt;ování bezpečnostL a plynulosti silničního provozu,S odsouhlasenými návrh.1 9r99rr9one úpravy provozu je možné se seznámit na Měú Mnichovo Hradiště,3"'3i#.1"JJ,tI ffii"J...

Načteno

edesky.cz/d/4412926

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz