« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - BŘEŽANY I P.P.Č. 481/6 (VODNÍ PLOCHA) - EAS/SKO/014/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční řád.pdf
1
<br>
<br> 394/SKO/2021-SKOM
Čj.: UZSVM/SKO/391/2021-SKOM
<br>
AUKČNÍ ŘÁD SYSTÉMU PRO PROVÁDĚNÍ ELEKTRONICKÝCH AUKCÍ
<br>
<br>
Čl.1
Základní ustanovení
<br>
1.Tento aukční řád upravuje užívání systému pro provádění elektronických aukcí a stanovuje
<br> podmínky a pravidla účasti Žadatelů o účast na elektronických aukcích <.>
<br> 2.Správcem Elektronického aukčního systému je Úřad pro zastupování státu ve věcech
<br> majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111 <.>
<br> 3.Hlavním účelem je zajištění elektronického nástroje pro provádění elektronických aukcí
<br> Zadavatelem aukce <.>
<br> 4.Aukce slouží k transparentnímu výběru smluvního partnera pro uzavření kupní smlouvy
<br> s důrazem na to,aby Zadavatel aukce obdržel za plnění poskytované na základě kupní
smlouvy co nejvyšší úplatu <.>
<br>
5.K tomuto účelu je Zadavatel aukce oprávněn uveřejňovat aukce vyhlášením v aukčním
<br> systému,včetně aukčních vyhlášek,fotografií,popisu předmětu aukce a dalších dokumentů
a informací týkajících se aukce <.>
<br>
6.Přesné vymezení pojmů a postupů vyplývá z Aukčního řádu a příslušných právních předpisů <.>
<br> 7.Veškeré pojmy v tomto Aukčním řádu nadefinované mají význam ve smyslu souvisejících
<br> aplikovatelných právních předpisů <.>
<br>
Čl.2
Vymezení základních pojmů
<br>
1.Aukční řád (AŘ) - Aukční řád systému pro provádění elektronických aukcí <.>
<br> 2.Aukce - proces při realizaci majetku prostřednictvím EAS směřující k tomu,aby za podmínek
daných AŘ byl mezi účastníky aukce vybrán Vítěz aukce,jenž za předmět aukce nabídne
nejvyšší částku - aukční cenu,která bude minimálně na úrovni vyvolávací ceny a Vítěz aukce
tak bude mít po udělení souhlasu (viz odst.36 tohoto článku) povinnost uzavřít kupní smlouvu
za tuto aukční cenu a za podmínek daných v AŘ a v aukční vyhlášce <.>
<br> Aukce není dražbou dle zák.č.26/2000 Sb <.>,zákon o veřejných dražbách,ve znění
pozdějších předpisů <.>
<br> 3.Aukční XXXX - nejvyšší podání na aukci,při kter...
Aukční vyhláška č. EAS-SKO-014-2021.pdf
394/SKO/2021-SKOM
Čj.: UZSVM/SKO/391/2021-SKOM
<br>
<br> A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
č.E A S / S K O / 0 1 4 / 2 0 2 1
<br>
Aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád
<br> je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> I <.>
<br> Termín konání aukce
<br>
Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního
systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek aukce se stanovuje na den 16.2.2021 v 12:00 hod
<br> Konec aukce se stanovuje na den 17.2.2021 v 12:00 hod
<br> Zadavatel aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště Střední Čechy,odbor
Odloučené pracoviště Kolín,Karlovo náměstí 45,280 50 Kolín I
<br> Kontaktní osobou je XXX XXXXXXXXXXX,tel: XXX XXX XXX,e-mail: Iva.Skrivankova@uzsvm.cz
<br>
<br>
II <.>
Podmínky účasti v aukci
<br>
Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále
jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 1.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen
<br> „kauce“) ve smyslu Čl.5.odst.2.písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 1 900 Kč.Kauci
lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-2220111/0710 tak,aby byla
připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 15.2.2021.Jako variabilní symbol a
specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení
se k aukci <.>
<br>
2.V případě,kdy se účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem <,>
<br> než bezhotovostním převodem,je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu,na kter...
Kupní smlouva - návrh.pdf
394/SKO/2021-SKOM
Čj.: UZSVM/SKO/391/2021-SKOM
<br>
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <,>
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Nové Město,Praha 2 <,>
za kterou právně jedná Ing.XXXXX XXXXX,ředitel odboru Odloučené pracoviště Kolín <,>
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019 v platném znění
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
rodné číslo: ………trvalý pobyt: ………,bydliště:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - manželé
Manželé
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
rodné číslo: ……… trvalý pobyt: ……… <.>,bydliště:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
rodné číslo: ……… trvalý pobyt: ……… <.>,bydliště:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupená na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
zapsána ve veřejném rejstříku právnických osob vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… <,>
bankovní spojení: …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…(přesné znění názvu územně samosprávného celku) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupený na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
bankovní spojení: ….<.>....

Načteno

edesky.cz/d/4412561

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz