« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - K.Ú. NĚMČOVICE - PPČ. 177/16, PPČ. 202/6

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

aukční vyhláška.pdf
34327/P/2020-HMSO
Čj.: UZSVM/P/23809/2020-HMSO
<br>
<br> A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
<br>
Aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád
je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
<br>
I <.>
<br> Termín konání aukce
<br>
Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního
systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek aukce se stanovuje na den 20.1.2021 v 10:00 hod <.>
Konec aukce se stanovuje na den 21.1.2021 v 10:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště Plzeň
Kontaktní osobou je XXXXXX XXXXXXXXXX,telefon: XXX XXX XXX
e-mail: helena.cervenkova@uzsvm.cz
<br>
II <.>
Podmínky účasti v aukci
<br>
Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále
jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br>
1.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen
<br> „kauce“) ve smyslu Čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 50 000,- Kč.Kauci
lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-24728311/0710 tak,aby byla
připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 19.1.2021.Jako variabilní symbol a
specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po
přihlášení se k aukci <.>
<br>
2.V případě,kdy se účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem <,>
<br> než bezhotovostním převodem,je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu,na který se mu
má kauce vrátit.Takto musí učinit prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v kontaktních
údajích u svého...
Kupní smlouva.pdf
1
<br>
<br>
<br>
34300/P/2020-HMSO
Čj.: UZSVM/P/23798/2020-HMSO
<br>
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <,>
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Nové Město,Praha 2 <,>
za kterou právně jedná.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost,funkce) na
základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019,v platném znění
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br>
Varianta - manželé
Manželé
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……….<,>
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……….<,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob),se
sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupená na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (přesné znění názvu územního samosprávného celku) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … <,>
kterého zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci) <,>
nebo zastoupený na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České
republ...

Načteno

edesky.cz/d/4407914

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz