« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - VYHLÁŠENÍ EA NA PRODEJ POZEMKU PARC. Č. 1290 V K.Ú. VEVERSKÁ BÍTÝŠKA

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška.pdf
67320/8/2020-HMU2 Cj.: UZSVM/B/45521/2020-HMU2
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Aukce se řídí platným Aukčním řádem,není—li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> |.Termín konání aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,ICO: 69797111,dostupného na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetkucz <.>
<br> Začátek aukce se stanovuje na den 20.1.2021 v 13:00 hod.Konec aukce se stanovuje na den 21.1.2021 v 13:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště Brno,odbor Hospodaření s majetkem státu,Příkop 11,602 00 Brno <.>
<br> Kontaktní osobou je Ing.XXXXX XXXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,e-mail: Lenka.Sidlakova©uzsvm.cz
<br> Il.Podmínky účasti v aukci
<br> 1.Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden vAukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 2.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Cl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 135.000,00 Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-45423621/0710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 19.1.2021.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci <.>
<br> 3.V případě,kdy se účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem,než bezhotovostním převodem,je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu,na který se mu má kauce vrátit.Takto musí učinit prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v ko...
Formulář pro sdělení RČ.pdf
67320/B/2020-HMU2
Čj.: UZSVM/B/45521/2020-HMU2
<br>
Příloha č.1 AV – věci nemovité
<br>
<br> Formulář pro sdělení rodného čísla (Prohlášení o rodném čísle)
<br> V souladu s ust.čl.6 odst.1 písm.b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů),a zákonem 133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel,ve znění pozdějších
předpisů,prohlašuji,že mé rodné číslo je následující:
<br>
RČ: _______________________/___________
<br>
<br> Toto rodné číslo uvádím z důvodu jeho nezbytnosti při vyhotovení návrhu na zápis vkladu
převodu vlastnického práva,jehož titulem je (vypsat smlouvu - KS,BÚP a její číslo),beru
na vědomí zákonnost jeho zpracování a potvrzuji (prohlašuji) jeho správnost,přesnost a úplnost <.>
<br> Jméno:
<br> Příjmení:
<br> Trvalý pobyt:
<br>
<br>
<br> Podpis:
Kupní smlouva.pdf
1
<br>
<br>
<br>
67320/B/2020-HMU2
Čj.: UZSVM/B/45521/2020-HMU2
<br>
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2
za kterou právně jedná Mgr.XXX XXXXXXX,ředitel Územního pracoviště Brno
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019,v platném znění
Územní pracoviště Brno
Příkop 11,602 00 Brno
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br>
a
<br>
Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - manželé
Manželé
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……….<,>
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……….<,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupená na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (přesné znění názvu územního samosprávného celku) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … <,>
který zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupený na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br>
uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění (dále
jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím
vystupo...

Načteno

edesky.cz/d/4407913


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz