« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - MALÉ HRADISKO - POZEMEK POZEMKOVÁ PARCELA Č. 292/2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

aukční vyhláška.pdf
IllIll|l||ll|llllllllllll||lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> 3_135/BPV12020—BPVM Cj.: UZSVMÍBPVI2804I2020-BPVM
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Aukce se řídí platným Aukčnim řádem,není—li stanoveno V této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> |.Termín konání aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo
<br> nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek aukce se stanovuje na den 19.1.2021 v 10:00 hod.Konec aukce se stanovuje na den 20.1.2021 v 10:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Prostějov,Rejskova 28,796 01 Prostějov
<br> Kontaktní osobou je Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX tel.: XXX XXX XXX,e-mail: katerina.zetteiova©uzsvm.cz
<br> Il.Podmínky účasti v aukci
<br> 1.Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden vAukčním řádu zveřejněném na webových
<br> stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 2.Zároveň jevpodmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dáte jen „kauce“) ve smyslu Cl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 590,00 Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-4542362110710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 18.1.2021.Jako variabilní symbol a specifický symboi každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci <.>
<br> 3.V případě,kdy se účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem,než bezhotovostním převodem,je povinen sdělit kontaktní osobě čísío účtu,na který se mu má kauce v...
návrh kupní smlouvy.pdf
Ill III Illllll l IIIIIIII ll ||l|||Illllllllllllllllll ll Illlll III | |I|||| Ill
<br> 3135/BPV/2020-BPVM Čj.: UZSVM/BPV/2804/2020-BPVM
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
<br> se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2
<br> za kterou právně jedná ing.XXXXX XXXXX,ředitel odboru Odloučené pracoviště Prostějov na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019,v platném znění
<br> Uzemni pracoviště Brno <,>
<br> odbor Odioučené pracoviště Prostějov,Rejskova 28,796 01 Prostějov
<br> lCO: 69797111
<br> (dále jen „prodávající“)
<br> &
<br> Varianta - fyzická osoba
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.(akademický titu/,jmeno,png/mení,vědecká hodnost),datum narození: trvalý pobyt:.<.>.<.>.<.>.<.>.<,>
<br> (dále jen „kupující“)
<br> Varianta - manželé
<br> Manželé
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> (akademický Uru/,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: trvalý pobyt:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> (akademický títu/,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: trvalý pobyt:
<br> (dále jen „kupující“)
<br> Varianta - právnická osoba.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.(přesný název vsou/adu s veřejným rejstříkem právnických osob),se
<br> sídlem.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <,>
<br> kterou zastupuje.<.>.<.>.<.>.<.>.(uvést akademický títu/,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo zastoupená na základě plné moci <,>
<br> ICO:.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,DIC:.<.>.<.>.<.>.<.>.<,>
<br> zapsána v obchodním rejstříku vedeném.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>,(dáiejen „kupující“)
<br> Varianta — územní samosprávný celek.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> (přesné znění názvu územního samosprávného celku) <,>
<br> se sídlem.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<,>
<br> který zastupuje.<.>.<.>.<.>.<.>.(uv...
formulář pro sdělení rodného čísla.pdf
Ill Ill IIIII ||| llllllll || "||" lllllllllllllllllll || "II" III | llllll |||
<br> 3135/BPVI2020-BPVM Čj.: UZSVM/BPV/2804/2020-BPVM
<br> Formulář pro sdělení rodného čísla (Prohlášení o rodném čísle)
<br> v souladu s ust.čl.6 odst.1 písm.b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/6759 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/4B/ES (obecně nařízení o ochraně osobních údajů),a zákonem 133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel,ve znění pozdějších předpisů,prohlašuji,že mé rodné číslo je následující:
<br> HC: !
<br> Toto rodné číslo uvádím zdůvodu jeho nezbytnosti při vyhotovení návrhu na zápis vkladu převodu vlastnického práva,jehož titulem je (vypsat smlouvu - K8,BUP a její číslo),beru na vědomí zákonnost jeho zpracování a potvrzuji (prohlašují) jeho správnost,přesnost a úplnost <.>
<br> Jméno: Příjmení: Trvalý pobyt:
<br> Podpis:

Načteno

edesky.cz/d/4407911

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz