« Najít podobné dokumenty

Obec Želechovice - Návrh opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Želechovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou.pdf
Odbor životního prostředí
<br> Spis.značka: ŽP 843/2020 MPr
Č.j.iniciačního dok.: MUUV 10773/2020 ŽP
Označení dokumentu: MUUVP008937D
Spis.a skartační znak: 231.2 - A/5
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,referent odboru ŽP
Tel.: +XXX XXX 088 344
E-mail: mprutyszynova@unicov.cz
<br> Datum: 13.1.2021
<br>
Stanovení záplavového území drobného vodního toku Lukavice km 0,000-12,034 včetně Dědinkovského p <.>,Medlovského
p.a drobných přítoků – návrh opatření obecné povahy
<br>
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
o projednání návrhu a podkladů pro stanovení záplavového území
dle ustanovení § 66 zákona 254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů
<br>
Městský úřad Uničov,odbor životního prostředí,jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení
§ 66 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a § 106
zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní
zákon“),na základě ustanovení § 115 vodního zákona,v souladu s ust.§ 7 vyhlášky č.236/2002 Sb <.>,o způsobu
a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území (dále jen „vyhláška“) na základě správce
drobného vodního toku Lukavice a správce povodí
<br> Povodí Moravy,s.p,IČ: 70890013,Dřevařská 11,601 75 Brno
<br>
(dále jen "navrhovatel"),dne 7.8.2018 podal návrh na stanovení záplavového území drobného vodního toku
Lukavice km 0,000-12,034 (IDVT 10200785),včetně Dědinkovského p <.>,Medlovského p.a drobných přítoků <.>
<br>
I.navrhuje stanovit
<br>
v souladu s ustanovením § 66 odst.1 vodního zákona a ust.§ 4 odst.2 vyhlášky pro rozliv Q100,Q20 a Q5
záplavové území drobného vodního toku Lukavice km 0,000-12,034 (IDVT 10200785),včetně
Dědinkovského p.km 0,000-5,040 (IDVT 10199101),Medlovského p...
Situace Lukavice
ŽELEZNIČNÍ MOST
<br> KM 11,763
<br> Č“
<br> „% = „.„ __.<.> „JW ng! _-„ H Vf" Ě,((ZŠ
<br> „_ (\l F.<.> o \- ž !
<br> w :wv “ ] M „% iq!.?J'- M.<.>,“ 'u v „.„ „ © U a U- "xk/7"
<br> LEGENDA:
<br> ROZLIV PŘI Q1OO
<br> ROZLIV PŘI Q20
<br> ROZLIV PŘI Q5
<br> MOSTY PŘELÉVANÉ Q100
<br> ZODPPROJEKT VYPRACOVAL KRESLIL VED,ÚTVARU pOVODÍ MORAVY
<br> Ing.V.Gimun lng.V.Gimun Pešková Ing.XXX XXXXXXXXX ředitelství s.p,BRNO,DŘEVAŘSKÁ XX
<br> FORMÁT
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> KRAJ :
<br> OBJEDNATEL — INVESTOR : Povodí
<br> ZÁPLAVOVÉÚZEMÍLUKAWCE KM mono-12,034 (VČETNĚ DĚDINKOVSKÉHO P <.>,MEDLOVSKÉHO P.A DROBNÝCH PŘÍTOKÚ)
<br> SITUACE zú LUKAVICE
<br> DATUM 2018 ÚČEL STUDIE ČÍSLO ZAKÁZKY 8-2017/010 ČÍSLO KOPlE
<br> VÝŠKOVÝ SYSTÉM EP.v.MĚŘÍTKO Č.VÝKRESU
<br> 1:10 000 A2 <.>
Dědinkovský potok
Č; “"/"Vc/r'dgkv r <.>,/* “,) u <,>
<br> !“ “:,\_'_ [W,-1 ut-u;:=.;,a
<br> KM PODÁŘSKÝ MOST
<br> /
<br> LEGENDA:
<br> ROZLIV PŘI Q100
<br> ROZLIV PŘI Q20
<br> \KÍČŠÍQUŠ
<br> ROZLIV PŘI Qs
<br> MOSTY PŘELÉVANÉ 0100
<br> ZODPPROJEKT VYPRACOVAL KRESLIL VED.ÚTVARU POVODÍ MORAVY lng,V.Gimun Ing.V.Gimun Pešková Ing.XXX XXXXXXXXX,ředitelství &p,POVODI „.<.> XXXXX XXXXXXX MORAVY BRNO.DREVARSKA XX
<br> KRAJ : ' FORMÁT OBJEDNATEL - INVESTOR : Povodí.<.> DATUM 2018
<br> ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ LUKAVICE ŽŠĚZAKAZKY SŽÉŽÉO KM moon-12,034
<br>,<,>,<,>,<,> „ „ ČÍSLO KOPIE (VCETNE DEDINKOVSKEHO P <.>,MEDLOVSKEHO P.A DROBNYCH PRITOKU) VÝŠKOVÝ SYSTÉM BR v <.>
<br>,„,MĚŘÍTKO č.VÝKRESU SITUACE ZU DEDINKOVSKEHO POTOKA 1:10 000 A3 <.>
Lukavice
W „Yi Í,UCÍÁ/ [] _ QN
<br> “7 000 0“ aomvxn'l nz aovnus nSÉlčlMÁA Q OMllšEW
<br> “ “ W355 WWW (mxouad HOANSOHG v 'd OH3)|S/\O“IGE!W “d OHEIMSAOMNIGŠICI 3Nl3QA)
<br> 3|c|0>| msg:) „.1780 ZL'OOO 0 WM
<br> owmoz-s A>|zv>|vz owsgg 3|gnlg 1an HOIAVMÍTI !WHZD šIAOAV'IdYZ
<br> BLOZ WHLVCI 'd'S ÁÁAÉJOIN !POAOd Í HOLSHANI ' "IELLVNGEIFBO
<br> lVWčiOd Áxonowmo : rva>|
<br> LL VMSBVAEIQG “ONHG AqggĚv: erxged eíuos 'd's !Alsmllpeg ' gmxunar EA| 'Bul EA0>1$3d EÍUOS unujgg '/\ “Bm umugg '/\ '5U|
<br> AAVHOW [CIO/\Ocl M.;—- HHV/\in “GE/\ wnsaw 'IVAOQVčldAA lNVDEIFOHd'dGOZ
<br> BDZEILSO'IMAO VN.LSOW
<br> lSOW !NQIN'IIS
<br> /
<br> OOLO aNVAawagd ALSOW
<br> 90 Ičjd AHZOH
<br> OZO Išld AI'lZOčI
<br> OOLO Ičjd AI'IZOčI
<br> CVGNEIOHÍ
<br> "Fw - v ÍÉLUHŽHŘ
Medlovský
f'f'rmmw,* — "V -' vu
<br> Sil/HV
<br> am“/„V ryb <.>
<br> LEGENDA:
<br> ROZLIV PŘI Q1OO
<br> ROZLIV PŘI 020
<br> PROPUSTEK DNj
<br> MMM
<br> ROZLIV PŘI 05
<br> MOSTY PŘELÉVANÉ Q1OO
<br> ZODP.PROJEKT VYPRACOVAL KRESLIL VED.ÚTVARU POVODÍ MORAVY
<br> Ing.v.Gimun Ing.V.Gimun Pešková Ing.XXX XXXXXXXXX ředitelství s.p.XXXXX XXXXXXX BRNO,DŘEVAŘSKA XX
<br> KRAJ : ' FORMAT
<br> OBJEDNATEL - INVESTOR : Povodí,s,DATUM 2018
<br> ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ LUKAVICE ŠŠŠ; ZAKÁZKY 5225/50 KM o,ooo-1z,o34 „.CISLO KOPIE
<br> (VČETNĚ DĚDINKOVSKÉHO P <.>,MEDLOVSKÉHO P.A DROBNÝCH PŘÍTOKÚ) VÝŠKOVÝ SYSTÉM „_ V4
<br>,<,> MĚŘÍTKO C.VÝKRESU SITUACE ZU MEDLOVSKEHO POTOKA 1:10 000 A.4_
Situace drobných přítoků
:'3 k <.>,„ J „Mady
<br> SLI/77 ' * v \.<.>.ala/5M,„,)/l
<br>.v 3:3 © © z:.: C] X LLI |_ (D 3 El.<.> O O: D <.>
<br> LEGENDA:
<br> ROZLIV PŘI Q1OO
<br> ROZLIV PŘI 020
<br> ROZLIV PŘI os »
<br> MOSTY PŘELÉVANÉ Q100
<br> ' W,ZODPPROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL VED.UTVARU % povoD| MORAVY
<br> Ing.v.Gimun Ing.V.XXXXX XXXXX XXXXXXX Ing.XXX XXXXXXXXX o _ ředitelství s.p.P VODI „ „.XXXXX XXXXXXX MORAVY BRNO.DREVARSKA XX
<br> FORMÁT DATUM XXXX ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ LUKAVICE ŠŠŠ/ZAKÁZKY SZEŠ/fm KM 0,000-12,034.„ „ „,<,>,„,„ ČISLO KOPIE (VCETNE DEDINKOVSKEHO P <.>,MEDLOVSKEHO P.A DROBNYCH PRITOKU) VÝŠKOVÝ SYSTÉM „,V_ MĚŘÍTKO C.VÝKRESU
<br> SITUACE zú DROBNÝCH PŘÍTOKÚ 1:10 000 A_5_
<br> KRAJ : Olomoucký OBJEDNATEL — INVESTOR : Povodí Moravy.s.p <.>

Načteno

edesky.cz/d/4406635

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Želechovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz