« Najít podobné dokumenty

Obec Boleboř - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu sídelního útvaru Chomutov, Jirkov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boleboř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

návrh zprávy (861.02 kB)
Návrh zprávy o uplatňování
Územního plánu sídelního útvaru Chomutov Jirkov
Dle § 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona),ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br>
<br> Pořizovatel a zpracovatel: Ing.XXXXX XXXXXXXXX,Ing.Věra Černá
Magistrát města Chomutova,Odbor rozvoje a investic,oddělení územního plánování
<br> Prosinec 2020
<br>
OBSAH
1 Úvod 3
1.1 Vyhodnocení uplatňování Územního plánu sídelního útvaru Chomutov Jirkov včetně vyhodnocení změn podmínek,na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst.6 stavebního zákona),a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území…………… 4
1.2 Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů 5
1.3 Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1,2,3 a 5,a Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje ve znění aktualizace č.1,2 a 3.6
1.4 Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst.4 stavebního zákona 7
1.5 Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny 7
1.6 Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst.2 stavebního zákona),pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast 8
1.7 Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu,je-li zpracování variant vyžadováno 8
1.8 Návrh na pořízení nového územního plánu,pokud ze skutečností uvedených pod body 1 až 4 vyplyne potřeba změny,která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu 8
1.9 Požadavky na eliminaci,minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území,pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny 8
1.10 Návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje 8
1.11 Vyhodnocení projednání s dotčenými or...
veřejná vyhláška (165.92 kB)
Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602,430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777| e-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz
<br> Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB 19-0000626441/0100| www.chomutov-mesto.cz
Úřední dny a hodiny: pondělí,středa 08.00-17.00 hodin | úterý,čtvrtek 08.00-15.00 hodin
<br> ODBOR ROZVOJE A INVESTIC
oddělení úřad územního plánování
<br>
<br>
<br>
Dle rozdělovníku
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ČJ.: MMCH/173680/2020/ÚÚP/Čer
SP.ZNAČKA: SZ MMCH/101813/2011
<br> VYŘIZUJE: Ing.Věra Černá
TEL.: 474 637 446
MOBIL.:
E-MAIL: v.cerna@chomutov-mesto.cz
<br> DATUM: 13.01.2021
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
<br> O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU
CHOMUTOV JIRKOV
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA,odbor rozvoje a investic,oddělení úřad územního plánování (dále jen
"pořizovatel"),jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") <,>
zpracoval v souladu s § 55 odst.1 stavebního zákona a § 15 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně
analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti,návrh
Zprávy o uplatňování Územního plánu sídelního útvaru Chomutov Jirkov za uplynulé období (dále jen
„zpráva“) a tímto
<br> d o r u č u j e n á v r h z p r á v y
<br> Návrh Zprávy je k nahlédnutí dle § 47 odst.2 a § 20 stavebního zákona a v souladu s § 25 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád po dobu 30ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení a to:
<br> - u pořizovatele,kterým je Magistrát města Chomutova,Odbor rozvoje,investic a majetku města,kanc <.>
č.47,nám.1 Máje čp.1 (Ing.Věra Černá,tel.474 637 446) nebo kanc.č.29A,nám.1 Máje čp.1 (Ing <.>
XXXXXXXXX XXXXX,tel.XXX XXX XXX).Ve stejné lhůtě i mimo úřední dny je návrh zprávy zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup v elektronické podobě na této ...

Načteno

edesky.cz/d/4406623

Meta

Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška   EIA   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Boleboř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz