« Najít podobné dokumenty

Obec Lošany - Zápis č.8/2020 z jednání ZO Lošany ze dne 28.12.2020 (361.6 kB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lošany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č.8/2020 z jednání ZO Lošany ze dne 28.12.2020 (361.6 kB)
Zápis č.8/2020
z jednání Zastupitelstva obce Lošany ze dne 28.12.2020
<br>
Přítomni: XXXXXXXX XXXXXXX,Mgr.XXX XXXXXX,XXX XXXXX,XXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXX,Roman
<br> Pospíšil
Omluveni: XXXX XXXXXXX
Hosté:
<br> Program: X.Zahájení
X.Určení zapisovatele
3.Určení ověřovatelů zápisu
4.Složení slibu nového člena ZO
<br> 5.Ověření zápisu z minulého zasedání
6.Kontrola plnění usnesení
7.Rozpočtové opatření č.6/2020
8.Rozpočet obce na rok 2021 a Střednědobý výhled obce na rok 2021
9.Různé
<br> 10.Diskuse
11.Usnesení
12.Závěr
<br>
1.Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Lošany bylo zahájeno v 18.00 hod.starostou obce Miroslavem
Jelínkem (dále jako „předsedající“).Předsedající schůze dle prezenční listiny přítomných členů
zastupitelstva (příloha č.1),konstatoval,že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového
počtu 7 členů),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
Předsedající seznámil přítomné s programem v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.K obsahu programu nebyly
vzneseny žádné námitky ani návrhy na doplnění <.>
Program byl jednomyslně schválen <.>
<br>
2.Určení zapisovatele
<br>
Předsedající určil zapisovatelem zasedání Mgr.XXXX XXXXXX <.>
<br>
X.Určení ověřovatelů zápisu
<br> Předsedající určil ověřovateli zápisu Jiřího Bartáka a XXXXXX Pospíšila.K určeným osobám
nebyly vzneseny žádné námitky ani protinávrhy <.>
<br>
4.Složení slibu člena zastupitelstva
<br>
Předsedající vyzval zastupitele Milana Slezáka ke složení slibu.Účetní obce XXX XXXXX přečetla
slib stanovený v § XX odst.X zákona o obcích v následujícím znění: „Slibuji věrnost České
republice.Slibuji na svou čest a svědomí,že svoji funkci budu vykonávat svědomitě,v zájmu
obce Lošany a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Předsedající vyzval
zastupitele Milana Slezáka ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na
připraveném archu
(příloha č.3) <.>
Zastupitel XXXXX XXXXXX slož...

Načteno

edesky.cz/d/4406569

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lošany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz