« Najít podobné dokumenty

Obec Toušice - Zápis ze zasedání zastupitelstva 17.12.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Toušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Toušice konaného dne 17.12.2020
<br> Předsedající: XXXX XXXXXXXXX
<br> Přítomni: Bc.XXXXX XXXXXX,XXX XXXX,XXXX XXXXX,XXXXXX XXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Dále přítomni: Vlastimila Jirsíková (účetní obce)
<br> Návrh programu: 1) Zahájení 2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 3) Schválení programu zasedání
<br> 4) Rozpočet Obce Toušice na rok 2021 5) Rozpočtový výhled na rok 2023 6) Návrh na rozpočtové opatření č.6/2020 7) Návrh na komplexní pozemkovou úpravu Obce Toušice 8) Návrh smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku 9) Dodatek č.1/2021 ke smlouvě s firmou Nykos a.s <.>
<br> 10) Návrh na zřízení SMS brány
<br> l l) Různé
<br> 12) Diskuse
<br> 13) Závěr
<br> Průběh jednání:
<br> 1.Paní starostka zahájila v 18:00 hodin jednání,přivítala členy zastupitelstva obce a další
<br> přítomné.Dále konstatovala,že je přítomno sedm členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné <.>
<br> 2.Zapisovatelem byl určen pan Bc.Libor Janoud: jako ověřovatelé zápisu XXX XXXX XXXXX a XXX XXX XXXX <.>
<br> Paní starostka přednesla návrh programu zasedání zastupitelstva obce a požádala
<br> UJ
<br> zastupitelstvo obce ojeho schválení <.>
<br> Usnesení č.59: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva Obce Toušice <.>
<br> Hlasování: pro: 7,proti: 0,zdržel se hlasování: 0 <.>
<br> Usnesení č.59 je schváleno <.>
<br> 4.Paní starostka předložila zastupitelstvu obce ke schválení rozpočet obce na rok 2021.Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce 15 dní.Po tuto dobu nebyly ze strany občanů zaznamenány žádné připomínky.Pani starostka požádala zastupitelstvo obce o schválení rozpočtu obce na rok 2021 jako rozpočtu schodkového,kdy schodek rozpočtu bude kryt z finančních prostředků z minulého roku,přičemž závaznými ukazateli rozpočtu budou paragrafy <.>
<br> Usnesení č.60: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2021 jako schodkový.Schodek bude kryt z finančních prostředků z minulé...

Načteno

edesky.cz/d/4406564

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Toušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz