« Najít podobné dokumenty

Obec Toušice - Zápis ze zasedání zastupitelstva 7.12.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Toušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Toušice konaného dne 7.12.2020
<br> Předsedající: XXXX XXXXXXXXX
<br> Přítomni: Bc.XXXXX XXXXXX,XXX XXXX,XXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXXXX,lng.XXXXX XXXXXXX
<br> Omluveni: XXXXXX XXXXXXX Dále přítomni: Vlastimila Jirsíková (účetní obce)
<br> Návrh programu: 1) Zahájení 2) Určení zapisovatele & ověřovatele zápisu 3) Schválení programu zasedání
<br> 4) Návrh na rozpočtového opatření č.5/2020
<br> 5) Výběrové řízení na dodavatele stavby: „Rekonstrukce kapličky v Mlékovicích“
<br> 6) Návrh na změnu technologie na úpravně pitné vody 7) Návrh na schválení nových Stanov Svazku obcí NY—KO 8) Návrh na nové pracovní místo na funkci administrativní pracovnice 9) Návrh Smlouvy o odvozu a likvidaci odpadních vod z ČOV lO) Zřízení nových webových stránek obce a facebookového profilu obce 1 1) Žádost () bezúplatný převod hasičského automobilu JSDHO Toušice l2) Různé l3) Diskuse
<br> 14) Závěr
<br> Průběh jednání:
<br> b.)
<br> Paní starostka zahájila v 18:00 hodin jednání,přivítala členy zastupitelstva obce a další přítomné a omluvila nepřítomného XXXX XXXXXXX Smejkala.Dále konstatovala,že je přítomno šest členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné <.>
<br> Zapisovatelem byl určen pan Bc.XXXXX XXXXXX,jako ověřovatelé zápisu XXX XXXX XXXXX a XXX XXX XXXX <.>
<br> Paní starostka přednesla návrh programu zasedání zastupitelstva obce a požádala zastupitelstvo obce 0 jeho schválení <.>
<br> Usnesení č.50: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva Obce Toušice <.>
<br> Hlasování: pro: 6,proti: 0,zdržel se hlasování: 0 <.>
<br> Usnesení č.50 je schváleno <.>
<br> Paní starostka přednesla návrhu rozpočtového opatření č.5/2020 a paní Jirsíková předané informace upřesnila.Zastupitelstvo obce návrh projednalo a ze strany zastupitelů byly vzneseny dotazy.Paní starostka požádala o schválení návrhu rozpočtového opatření č.5/2020 <.>
<br> Usnesení č.51: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.5/2020 <.>
<br> R...

Načteno

edesky.cz/d/4406563

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Toušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz