« Najít podobné dokumenty

Obec Rašovice (Kutná Hora) - Změna rozpisu rozpočtu č.3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rašovice (Kutná Hora).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Změna rozpisu rozpočtu č.3
obec Rasovice,leO 00236373
<br> Rozpodtov6 zmdny s drjvodovou zprAvou
<br> Schvdlend zmdna rozpisu e.gl2O2O
<br> KEO4 l-.8.5 UR006
<br> vidaje
XXX XXX Org Akce N+Z+tJz ZJ pvvodni hodnota ZmEna Po zmdnd Ndzev
<br> 3111 5154
3111 5169
<br> Cefkem zaPar3LLl <,>
<br> 0,00
<br> 100 000,00
<br> 100 000,00
<br> 5 000,00
<br> -5 000,00
<br> 0,00
<br> 5 000,00 Elektrickd energie
<br> 95 000,00 Ndkup ostatnlch slu7eb
<br> 100 000,00 Mateisk6 Skoly
3639 5151
3639 s154
<br> Celkem za Par: 3639
<br> 9 000,00
<br> 51 000,00
<br> 60 000,00
<br> 7 000,00
<br> -7 000,00
<br> 0,00
<br> 16 000,00 Studen6 voda
<br> 44 000,00 Elektrickd energie
<br> 60 000,00 Komundlni sluZby a fzemni rozvoj
3745 sl-39
3745 sr_69
<br> Cefkem zaPar:3745
<br> 35 000,00
<br> 120 000,00
<br> 155 000,00
<br> 2 000,00
<br> -2 000,00
<br> 0,00
<br> 37 000,00 Nekup materiiilu jinde nezaiazen!
l-18 000,00 Nakup ostatnlch sluZeb
<br> 155 000,00 P6ie o vzhled obci a veiejnou zele6
6LL2 5032
6172 51,67
<br> Cefkem zaPar:6LL2
<br> 57 000,00
<br> 2 000,00
<br> 59 000,00
<br> 600,00
<br> -600,00
<br> 0,00
<br> 57 600,00 Povinnd pojistn6 na veiejn6 zdravotni
1 400,00 SluZby Skoleni a vzddldv6nI
<br> 59 000,00 Zastupitelstva obci
6171 5136
6171 5137
ot/r Jtbz
<br> Cefkem zaPar 6L7L
<br> 5 000,00
<br> 25 000,00
<br> r.B 000,00
r|8 000,00
<br> 500,00
<br> -600,00
<br> l_00,00
<br> 0,00
<br> 5 500,00 Knihy,udebni pomticky a tisk
24 400,00 Drobnli hmotnli dlouhodob! majetek
18 100,00 SluZby elektronich.y'ch komunikacl
48 000,00 dinnost mistni spravy
<br> Vlidaje celkem 422 000.00 0,00 422 000.00
<br> Dfivodovd zpreva ke zm6n6 rozpisu d.3
<br> V soufadu s ustanovenim S l_6 zAkona d.25Oi2OOO Sb <.>,o rozpodtowch pravidlech rizemnlch rozpodt0 dojde ke zm6n6
rozpisu rozpodtu v piipad6,heni nem6 za nasledek zmdnu schvalenfch zdvaznych ukazatelfl <.>
<br> Zpracoval: Fantovd Monika
<br> Schv6feno radou obce dne: 3,1.12.2020
<br> Oili:i\t r <,>
ji('t{: {)i
<br> j:": ;' I
<br> Iu
I
<br> Ing,Zby5ek 5andk
sta rosta
<br> Vyvd5eno na...

Načteno

edesky.cz/d/4406544


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rašovice (Kutná Hora)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz