« Najít podobné dokumenty

Obec Rybníky (Příbram) - MěÚ Dobříš_Zahájení společného řízení_Odstranění starého a stavba nového komína_ALUHUT, a.s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybníky (Příbram).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MěÚ Dobříš_Zahájení společného řízení_Odstranění starého a stavba nového komína_ALUHUT, a.s.
MĚSTSKÝ ÚŘAD DOBŘÍŠ
Odbor výstavby a životního prostředí
<br> Oddělení výstavby
<br>
<br>
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> ZE DNE:
IDENTIFIKÁTOR: MDOBX00OB61N Dle rozdělovníku
ČJ.: MDOB 1540/2021/Tes
SPIS.ZN.: MDOB/10343/2020/VŽP
<br>
VYŘIZUJE: XXXXXXX XXXXXX
TELEFON: XXX XXX XXX
E-MAIL: tesarek@mestodobris.cz
<br>
DATUM: 12.01.2021
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> ALUHUT a.s <.>,IČO 25783947,Rybníky 75,263 01 Dobříš
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 23.10.2020 žádost o vydání společného povolení na stavbu:
<br> odstranění starého 20 m vysokého komína a stavba nového 60 m vysokého komína firmy
<br> ALUHUT a.s <.>
<br> Rybníky
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.87/19 v katastrálním území Rybníky.Uvedeným dnem bylo
<br> zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení") <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - výměna stávajícího 20 m komína vzduchotechniky firmy ALUHUT a.s.za nový 60 m vysoký s tím
že dojde k posunutí komína o 4 m od původního komína
<br>
<br> Městský úřad Dobříš,Odbor výstavby a životního prostředí,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst <.>
<br> 1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m
<br> stavebního zákona,ve kterém upouští od ústního jednání.Dotčené orgány mohou uplatnit závazná
<br> stanoviska,účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do
<br> 15 dnů od doručení tohoto oznámení <.>
<br> Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Dobříš,Odbor výstavby a
<br> životního prostředí,úřední dny Po 7,30 - 17,00,St 7,30 - 17,00 a Pá 7,00 - 14,00 hodin) <.>
<br>
<br> Poučení:
<br> Závazná stanoviska dotčených orgánů,námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
<br> uplatněny v uvedeném termínu,jinak se k nim nepřihlíží.K závazným stanoviskům a námitkám k věcem <,>
<br> o kterých bylo rozh...

Načteno

edesky.cz/d/4406541

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybníky (Příbram)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz