« Najít podobné dokumenty

Obec Kladeruby - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kladeruby.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přílohy (1.64 MB)
2021-01-13T16:29:17+0100
XXXXXX XXXXXXX cXXfXXXXXeXcXeXeaXXXXXXddXXXXaeXcffXXXaX
Veřejná vyhláška (188.48 kB)
1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> spis.značka / č.jednací oprávněná úřední osoba / tel./ e-mail ve Valašském Meziříčí
SZMeUVM 146797/2020/6 XXXXXX XXXXXXX / XXX XXX XXX / sadilek@muvalmez.cz XX.01.2021
MeUVM 146797/2020
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Valašské Meziříčí,odbor dopravně správních agend (dále jen „ODSA MěÚ Valašské
Meziříčí“) jako příslušný správní orgán dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zák.č.361/2000 Sb.“) na základě návrhu společnosti Správa a údržba
silnic Valašska,s.r.o <.>,Jiráskova 35,757 01 Valašské Meziříčí,IČO: 26820218,doručeného dne
21.12.2020 (dále také „navrhovatel“),po projednání s dotčeným orgánem,kterým je Policie ČR <,>
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje,územní odbor Vsetín,dopravní inspektorát – úsek
dopravního inženýrství (dále jen „DI PČR Vsetín“) <,>
<br> opatřením obecné povahy podle ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),a podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zák.č <.>
361/2000 Sb.<,>
<br>
s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu
<br>
na silnicích II.a III.třídy v územním obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí
v případě havárií,oprav a údržby komunikací (mimo akce podléhající řádnému stavebnímu řízení dle
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)),živelných pohrom
a jiných mimořádných událostí <,>
<br> v termínu: 18.01.2021 – 31.12.2021 <,>
<br> v rozsahu dopravního značení:
dle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 2015 – TP 66,(3.vydání
2015),schváleno Ministerstvem dopravy čj.21/2015-120-TN/1 ze dne 12.března 2015 s účinností od
1.dubna 2015,dle schémat,které předložil navrhovatel přílohy č.1-8...

Načteno

edesky.cz/d/4406533

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kladeruby      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz