« Najít podobné dokumenty

Obec Zábrodí - VV OOP- přechodná úprava provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zábrodí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

schéma (889.8 kB)
W
<br>.ro;- T
<br> na vw dam©
<br> min.5,5 (vyjímečně 5.0 m)
<br> “SSS * álů NHK r\\\i
<br> ON“
<br> ?íčžab w * <.>
<br> UTM
<br>.u
<br>.\
<br> E\
<br> 1)
<br> „W
<br> »1:\_\_-
<br> cca50
<br>.m-
<br> Schéma BH
<br> Standardní pracovní místa na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením <.>
<br> :,'\L'lc <,>
<br> příčná uzávěra jedno-strannými směrovacími deskami odstup podélně 1-2m
<br> příčně 0,6 — 1 m
<br> podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami odstup max.10 m
<br> příčná uzávěra jednostranným
<br> směrovaclmi deskami
<br> odstup podélně 1 - 2 m příčně 0,6 - 1 m
<br> výstražná světla typu 1 na každé
<br> směmvaci desce
<br> 1) užíti dopravních značek a dopravnfch zařízení vpřípadě souběžných parkovacích pruhů,chodníků a/nebo stezek pro 0 Misty podle schématB/fťia 8/20
<br> vzdáienosti \: melrech
<br> ?Ztl “D“"
<br> 'Diíl € 09 '
<br> og eos
<br> sw ')T
<br> ZZ
<br> “valo
<br> ? Mob m?,10mm
<br> 4
<br> man.1-39
<br>.af'š.' * ms
<br> J.<.> *-
<br> 13553526-
<br> 2)
<br> cca 50
<br> Schéma BIZ
<br> Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením.Zúžent vozovky najedou jízdní pruh,-„
<br> Mt.<,>
<br> příčná uzávěra zábranou minímálněSvýstražnásvětlatypu1
<br> podétná uzávěra obou-strannýmt směrovactmideskami odstup max.10m
<br> podélná uzávěra zábradlím na síraněchodnikuístezkyprocyklisty
<br> příčná uzávěra zábranou minimálně3výstražnásvěttatypu1
<br> 1) může být ve výjimečných případech menší (víz kap.6.1.2)
<br> 2) užíti napravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů,chod-níků a/nebo stezek pro cykíísty podle schématB/fů'až 3/20
<br> vzdálenosti v metrech
<br> 393
<br> úwcí _— tazn-
<br>.526)
<br> 404“
<br> o "2 a E “___ U 5-10 5215 -——-—-—-30-50 | 50—70
<br> Schéma B15.2
<br> standardní pracovní místo.Zúžení vozovky na jodem jízdní pruh.V případě úprav,předností v jízdě dopravním značkaml <.>
<br> výstražná světlo typu 1
<br> nebo značka umístěna na íluorescenčnlm žlutozeleném podkladu,v...
VV (220.31 kB)
Masarykovo náměstí 40,547 01 Náchod
IČO 00272868 ID DS gmtbqhx 1/4
<br>
<br> Městský úřad Náchod
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020,547 01 Náchod
<br> MUNAX00PX8D9 (PID)
Sp.zn.: KS 618/2021/DSH/IR
Čj.(Če.): MUNAC 2864/2021/DSH/IR
Eviden.číslo: 5A/21
Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXX
Tel./mobil: XXX XXX XXX,XXX XXX 664
E-mail: podatelna@mestonachod.cz
<br>
Datum: 13.1.2021
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Městský úřad Náchod,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a místně
příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále XXX XXXXX o provozu na
pozemních komunikacích),na základě ust.§ 77 odst.1 písmene c) zákona o provozu na
pozemních komunikacích,ust.§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád),k žádosti společnosti Voda Červený Kostelec,s.r.o <.>,Olešnice
340,549 41 Červený Kostelec,IČO: 25917919,o z n a m u j e,že
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
po projednání s Policií České republiky,Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje <,>
územním odborem dopravního inspektorátu Náchod,ve smyslu ustanovení § 77 odst.3 a 5
zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,který vydal
stanovisko čj.KRPH-1751/ČJ-2021-050506 ze dne 7.1.2021
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu
<br>
na silnicích II.a III.tříd a na místních komunikacích v k.ú.Červený Kostelec,Horní Kostelec <,>
Lhota za Červeným Kostelcem,Olešnice u Červeného Kostelce,Bohdašín nad Olešnicí,Stolín <,>
Červená Hora,Horní Rybníky,Zábrodí a Žernov u České Skalice dle schémat – B/1,B/2,B/5.2
a B/7 dle grafického znázornění v příloze <.>
<br>
<br> Za podmínek:
Dopravní značení proveďte jako: přenosné dopravní značení a zařízení
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: retroreflexní
Platnost úpravy: od nabytí účinnosti – 31.12.202...

Načteno

edesky.cz/d/4406517

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zábrodí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz