« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Slatina - Rozhodnutí o umístění stavby: III/15286 Brno, Slatina obchvat - část 1: okružní křižovatka silnic II

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Slatina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20-01325.pdf (PDF 389.47 kB)
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE,STAVEBNÍ ÚŘAD,TILHONOVA 59,627 00 BRNO
<br>
<br> NAŠE ČJ.:
<br>
<br>
MCBSLA/08857/20/OVÚR/FIL
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> SPIS.ZN.: S MCBSLA/01325/20/FIL
OPR.ÚŘ.OSOBA:
TEL.:
E-MAIL:
ID DS:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
XXX XXX XXX
filipcova.renata@mcslatina.cz
bj9b3rx
<br>
<br> DATUM: 07.01.2021
<br> Jihomoravský kraj,IČO 70888337,Žerotínovo náměstí 449/3,Veveří,602 00 Brno 2
<br>
Okružní křižovatka - III/15286 Brno,Slatina obchvat - část 1: okružní křižovatka silnic II/430 a
III/15283 a místní komunikace,pozemky parc.č.821/1,821/16,821/17,821/33,821/34,821/35 <,>
821/36,1075/4,1081/2,1081/5,1082,1084/1,1087/1,1087/2,1087/3,1088/1,1088/3,1093/1,2601/3 <,>
1083/1,v katastrálním území Slatina,obec Brno
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> Úřad městské části města Brna,Brno - Slatina,Odbor výstavby a územního rozvoje - stavební úřad,jako
stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),místně
příslušný podle § 11 odst.2 zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen "správní řád"),věcně a místně
příslušný podle čl.18 odst.2 písm.b) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.20/2001,kterou
se vydává Statut města Brna,v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne
19.02.2020 podal Jihomoravský kraj,IČO 70888337,Žerotínovo náměstí 449/3,Veveří,602 00 Brno <,>
kterého zastupuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,příspěvková organizace kraje <,>
IČO 70932581,Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno,(dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a...

Načteno

edesky.cz/d/4406504

Meta

Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Slatina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz