« Najít podobné dokumenty

Obec Liběšice (Louny) - Městský úřad Žatec - Úřad územního plánování -VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o vydání změny č.2 Územního plánu Liběšice formou opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Liběšice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyhláška - nabytí.pdf (672.66 kB)
Městský úřad Žatec Stavební a vyvlastňovací úřad,životní prostředí Úřad územního plánování náměstí Svobody 1,438 01 Zatec
<br> č.j.: MUZA 1677/2021 Žatec,dne 12.1.2021 Vyřizuje: Bc.M.Dppelová
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o vydání změny č.2 Územního plánu Liběšice formou opatření obecné povahy
<br> Zastupitelstvo obce Liběšice,příslušné podle & 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ve znění pozdějších předpisů,za použití 5 47 až 5 54 stavebního zákona,5 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 5 171 až % 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu,ve znění pozděj ších předpisů,vydalo dne 14.9.2020 formou opatření obecné povahy
<br> ZMĚNU Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LIBĚŠICE
<br> Do změny č.2 Uzemního plánu Liběšice včetně odůvodnění a grafické části & úplného znění Uzemniho plánu Liběšice je možno nahlédnout po dobu 15 dní ode dne vyvěšení na Městském úřadu Zatec,Stavební a vyvlastňovací úřad,životní prostředí <.>
<br> Podle 5 172 odst.2 správního řádu je změna ÚP a úplné znění ÚP zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup na internetové adrese www.mesto—zatec.cz (úřední deska,vyhlášky) <.>
<br> Změna č.2 Územního plánu Liběšice a úplné znění Územního plánu Liběšice budou po nabytí účinnosti opatřeny záznamem o účinnosti a dle 5 165 odst.1 stavebního zákona poskytnuty Městskému úřadu v Žatci,stavebnímu a vyvlastňovacímu úřadu,Životní prostředí a Krajskému úřadu Ústeckého kraje.Dále bude kompletni dokumentace vě.dokladové části uložena na Obci Liběšice <.>
<br> Proti změně č.2 Úzerrmího plánu Liběšice,vydaného formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (& 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád).V souladu 5 © 174 odst.2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumné...

Načteno

edesky.cz/d/4406488

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Liběšice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz