« Najít podobné dokumenty

Obec Krmelín - Oznámení o konání veř. projednání návrhu Aktualizace č. 5 ZÚR MS kraje vč. pozvánky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krmelín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení
*KUMSX02DAPE1*
<br>
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor územního plánování a stavebního řádu
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
<br>
<br>
Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
<br>
<br> Zavedli jsme systémy řízení
kvality,environmentu
a bezpečnosti informací
<br>
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č.účtu: 1650676349/0800 www.msk.cz
<br>
Pozvánka k veřejnému projednání návrhu Aktualizace č.5 Zásad územního
rozvoje Moravskoslezského kraje
<br> Vážení <,>
<br> ust.§ 42b odst.2 v návaznosti na ust.§ ust.§ 39 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ukládá krajským
úřadům projednat návrh aktualizace zásad územního rozvoje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území na
veřejném projednání s Ministerstvem pro místní rozvoj,dotčenými orgány,újezdními úřady dotčených
vojenských újezdů,obcemi v řešeném území a obcemi s tímto územím sousedícími (dále jen „dotčené obce“)
a sousedními kraji <.>
<br> Krajský úřad Moravskoslezského kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu,jako pořizovatel územně
plánovací dokumentace podle ust.§ 7 odst.1 písm.a) stavebního zákona (dále jen „krajský úřad“ nebo také
„pořizovatel“),Vás tímto v souladu s výše uvedeným zve k veřejnému projednání návrhu Aktualizace č.5 Zásad
územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „Aktualizace č.5 ZÚR MSK“).Krajský úřad pro úplnost
uvádí,že předmětnou koncepci pořizuje zkráceným postupem dle ust.§ 42a a násl.stavebního zákona <.>
Obsahem návrhu Aktualizace č.5 ZÚR MSK je doplnění využití stávajícího koridoru E4 i pro plánovanou přípojku
400 kV do lokální distribuční soustavy v Ostravě.Dle stanoviska Ministerstva životního prostředí ČR ze dne
7.12.2020 není nutné návrh Aktualizace č.5 ZÚR MSK posuzovat z hlediska jejích vlivů na životní prostředí <,>
nebylo tak nutné zpracovávat vyhodnocení vlivů této koncepce na udržitelný rozvoj území <.>
<br> Veřejné projednání návrhu Aktuali...
ke stažení
*KUMSX02DAPFW*
<br>
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor územního plánování a stavebního řádu
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
<br>
<br>
Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
<br>
<br> Zavedli jsme systémy řízení
kvality,environmentu
a bezpečnosti informací
<br>
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č.účtu: 1650676349/0800 www.msk.cz
<br>
<br> Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č.5 Zásad
územního rozvoje Moravskoslezského kraje
<br> Krajský úřad Moravskoslezského kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“
nebo také „pořizovatel“),jako pořizovatel územně plánovací dokumentace podle ust.§ 7 odst.1 písm.a)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“),je v souladu s ust.§ 42b odst.2 v návaznosti na ust.§ 39 odst.1 stavebního
zákona povinen návrh aktualizace zásad územního rozvoje,vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
a oznámení o konání veřejného projednání doručit veřejnou vyhláškou.Pro úplnost je nutno uvést <,>
že předmětná koncepce je pořizována zkráceným postupem podle ust.§ 42a a násl.stavebního zákona <.>
Obsahem návrhu Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „Aktualizace č.5
ZÚR MSK“) je doplnění využití stávajícího koridoru E4 i pro plánovanou přípojku 400 kV do lokální distribuční
soustavy v Ostravě.Dle stanoviska Ministerstva životního prostředí ČR ze dne 7.12.2020 není nutné návrh
Aktualizace č.5 ZÚR MSK posuzovat z hlediska jejích vlivů na životní prostředí,nebylo tak nutné zpracovávat
vyhodnocení vlivů této koncepce na udržitelný rozvoj území.Krajský úřad tímto oznamuje:
<br> Veřejné projednání návrhu Aktualizace č.5 ZÚR MSK
se uskuteční 23.2.2020 od 9:30 do 12:30 hodin <,>
z důvodu epidemiologické situace on-line formou <.>
<br> Vzhledem k rozsahu nelze návrh aktualizace této územně plánovací dokumentace zveřejnit na úřední desce <,>
proto krajský úřad v ...

Načteno

edesky.cz/d/4406359

Meta

Územní plánování   EIA   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krmelín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz