« Najít podobné dokumenty

Město Hejnice - Veřejná vyhláíška - Změna č.1 UP Hejnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hejnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Souhrné stanovisko změny včetně zadání
číslo usnesení (ÝO/ŽOZO MěSto Hejnice &,(Žb bí
<br> v Hejnicích dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Zastupitelstvo města Hejnice,příslušné podle 5 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),za použití 5 43 odst.4 a & 55a odst.1 a 5 55b odst.7 stavebního zákona,5 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,5 171 až ; 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,sprángiá řád,usnesením zastupitelstva číslo: má?/„???.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.ze zasedání dne 92020
<br> vydává
<br> jako opatření obecné povahy č.<.>.<.>,/2020
<br> Změnu č.1 Územního plánu Hejnice
<br> Změnou č.1 Územního plánu Hejnice se mění Územní plán Hejnice,vydaný dne 25.4.2018 usnesením Zastupitelstva města Hejnice č.42/2018 a který nabyl účinnosti dne 11.5.2018,takto:
<br> Územní plán Hejnice - Změna č.1 - návrh pro vydání
<br> výrok
<br> Název díla: Územní plán Hejnice — Změna č.1 Fáze Návrh pro vydání Část díla: textová část —,<.> výrok“ Pořizovatel: Městský úřad Frýdlant Odbor stavebního úřadu a životního prostředí T.G.Masaryka 37,464 13 Frýdlant Objednatel: Město Hejnice Nádražní 521,463 62 Hejnice Zhotovitel: lng.arch.XXXX XXXXXX Fučíkova XXX/XX,XXX XX,Liberec X Číslo zakázky zhotovitele: 002/2019 Číslo zakázky objednatele: Datum zhotovení: 09/2020
<br> Vedoucí projektant
<br> Ing.arch.XXXX XXXXXX
<br> Spolupráce
<br> Ing.Oldřich Luboiacký
<br> Grafické práce
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> číslo název výkresu měřítko X Výkres základního členění území 1:5 000 2 Hlavní výkres 1 :5 000
<br> kapitola strana Identifikační údaje,autorský kolektiv 1 Obsah grafické části 1 Obsah textové části 2 1 Vymezení zastavěného území 3 2 Základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot neuplatňuje se 2.1 Vymezení řešeného území neuplatňuje se 2.2 Koncepce rozvoje území obce neuplatňuje se 2.3 Koncepce ochrany a rozvoje hodn...
Hejnice ZUP1 VY 3 zabory2
N`ZEV D˝LA - STUPEÒ - F`ZE
<br> N`ZEV ¨`STI D˝LA
<br> OBJEDNATELDATUMZAK`ZKA
<br> MÌØ˝TKO
<br> 1:5000
<br> ING.ARCH.J.PLAŠIL
<br> FU¨˝KOVA 137/10
<br> 460 01 LIBEREC 5
<br> VEDOUC˝ PROJEKTANT
<br> ING.ARCH.J.PLAŠIL
<br> FU¨˝KOVA 137/10
<br> 460 01 LIBEREC 5
<br> HEJNICE
ÚZEMN˝ PL`N - ZMÌNA ¨.1
<br> 002/2019
N`DRAŽN˝ 521
<br> 463 62 HEJNICE
<br> MÌÚ FRÝDLANT
<br> T.G.MASARYKA 37
<br> 464 13 FRÝDLANT
<br> MÌSTO HEJNICE
<br> DOPLNÌN˝ LEGENDY
<br> 3
OZNA¨EN˝ ¨`STI D˝LA
<br> VÝKRES PØEDPOKL`DANÝCH Z`BORÙ PODN˝HO FONDU
<br> rozšíłení zastavìnØho œzemí Zmìnou Ł.1
<br> ŁÆst plochy płedstavující zÆbor ZPF
<br> plochy upravenØ Zmìnou Ł.1 s vyhodnocením zÆboru ZPF
<br> 09/2020
<br> ODÙVODNÌN˝ N`VRHU PRO VYD`N˝
<br> ZHOTOVITEL
<br> POØIZOVATEL
<br> Z1-Z1
<br> Z1-Z2
Hejnice ZUP1 VY 3 zabory1
N`ZEV D˝LA - STUPEÒ - F`ZE
<br> N`ZEV ¨`STI D˝LA
<br> OBJEDNATELDATUMZAK`ZKA
<br> MÌØ˝TKO
<br> OZNA¨EN˝ ¨`STI D˝LA
<br> 1:5000
<br> ING.ARCH.J.PLAŠIL
<br> FU¨˝KOVA 137/10
<br> 460 01 LIBEREC 5
<br> VEDOUC˝ PROJEKTANT
<br> ING.ARCH.J.PLAŠIL
<br> FU¨˝KOVA 137/10
<br> 460 01 LIBEREC 5
<br> HEJNICE
ÚZEMN˝ PL`N - ZMÌNA ¨.1
<br> 002/2019
N`DRAŽN˝ 521
<br> 463 62 HEJNICE
<br> MÌÚ FRÝDLANT
<br> T.G.MASARYKA 37
<br> 464 13 FRÝDLANT
<br> MÌSTO HEJNICE
<br> DOPLNÌN˝ LEGENDY
<br> rozšíłení zastavìnØho œzemí Zmìnou Ł.1
<br> 3
<br> ŁÆst plochy płedstavující zÆbor ZPF
<br> VÝKRES PØEDPOKL`DANÝCH Z`BORÙ PODN˝HO FONDU
<br> plochy upravenØ Zmìnou Ł.1 s vyhodnocením zÆboru ZPF
<br> 09/2020
<br> ODÙVODNÌN˝ N`VRHU PRO VYD`N˝
<br> ZHOTOVITEL
<br> POØIZOVATEL
<br> Z1-Z1
<br> Z1-Z1
Hejnice ZUP1 VY 2 hla2
N`ZEV D˝LA - STUPEÒ - F`ZE
<br> N`ZEV ¨`STI D˝LA
<br> OBJEDNATELDATUMZAK`ZKA
<br> MÌØ˝TKO
<br> OZNA¨EN˝ ¨`STI D˝LA
<br> 1:5000
<br> ING.ARCH.J.PLAŠIL
<br> FU¨˝KOVA 137/10
<br> 460 01 LIBEREC 5
<br> VEDOUC˝ PROJEKTANT
<br> ING.ARCH.J.PLAŠIL
<br> FU¨˝KOVA 137/10
<br> 460 01 LIBEREC 5
<br> HLAVN˝ VÝKRES
<br> 2
<br> HEJNICE
ÚZEMN˝ PL`N - ZMÌNA ¨.1
<br> 002/2019
N`DRAŽN˝ 521
<br> 463 62 HEJNICE
<br> MÌÚ FRÝDLANT
<br> T.G.MASARYKA 37
<br> 464 13 FRÝDLANT
<br> MÌSTO HEJNICE
<br> DOPLNÌN˝ LEGENDY
<br> rozšíłení zastavìnØho œzemí Zmìnou Ł.1
<br> plochy smíšenØ obytnØ - rekreaŁní - nÆvrh
<br> plochy bydlení - v rodinných domech - nÆvrh
<br> plochy zelenì - płírodního charakteru - stav
<br> zastavitelnØ plochy upravenØ Zmìnou Ł.1
<br> plochy smíšenØ obytnØ - rekreaŁní - stav
<br> 09/2020
<br> N`VRH PRO VYD`N˝
<br> ZHOTOVITEL
<br> POØIZOVATEL
<br> Z1-Z1
<br> SR
<br> BI
<br> ZP
<br> SR
<br> Z1-Z2
BI
<br> ZP
Hejnice ZUP1 VY 2 hla1
N`ZEV D˝LA - STUPEÒ - F`ZE
<br> N`ZEV ¨`STI D˝LA
<br> OBJEDNATELDATUMZAK`ZKA
<br> MÌØ˝TKO
<br> OZNA¨EN˝ ¨`STI D˝LA
<br> 1:5000
<br> ING.ARCH.J.PLAŠIL
<br> FU¨˝KOVA 137/10
<br> 460 01 LIBEREC 5
<br> VEDOUC˝ PROJEKTANT
<br> ING.ARCH.J.PLAŠIL
<br> FU¨˝KOVA 137/10
<br> 460 01 LIBEREC 5
<br> HLAVN˝ VÝKRES
<br> 2
<br> HEJNICE
ÚZEMN˝ PL`N - ZMÌNA ¨.1
<br> 002/2019
N`DRAŽN˝ 521
<br> 463 62 HEJNICE
<br> MÌÚ FRÝDLANT
<br> T.G.MASARYKA 37
<br> 464 13 FRÝDLANT
<br> MÌSTO HEJNICE
<br> DOPLNÌN˝ LEGENDY
<br> rozšíłení zastavìnØho œzemí Zmìnou Ł.1
<br> plochy smíšenØ obytnØ - rekreaŁní - nÆvrh
<br> plochy bydlení - v rodinných domech - nÆvrh
<br> plochy zelenì - płírodního charakteru - stav
<br> zastavitelnØ plochy upravenØ Zmìnou Ł.1
<br> plochy smíšenØ obytnØ - rekreaŁní - stav
<br> N`VRH PRO VYD`N˝
<br> 09/2020
<br> ZHOTOVITEL
<br> POØIZOVATEL
<br> Z1-Z1
<br> SR
<br> BI
<br> ZP
<br> SR
<br> Z1-Z1
<br> Z1-Z3
<br> SR
<br> SR
<br> SR
Hejnice ZUP1 VY 1 zakl2
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> rozšíření zastavěného území Změ
<br> __ --.;.;; - __.<.>.„3.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.;.-------,<,>,<,> \ v.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> zastawtelne plochy upravene Zme
<br> ::f \ „._ 9; 74.".<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ' V V._Iu ".<.>.<.>.<.>.<.> v v NÁZEV DÍLA - STUPEŘ - FÁZE
<br> * _ \
<br> VÝíčŘÉš 'zKKLADNíHo čL „ " „ ' ' „„„„„„„„„„„„„„„„ lé
<br> 02/201909/2020 INGJARCH.J.PLAŠ|L MĚSTO HEJNICE !! »\\
<br> FUCÍKOVA137/10 NÁDRAŽNÍ 521 % \\\\4.' '/
<br> 46001 LIBEREC 5 463 62 HEJNIC:
<br> VEDOUCÍ PROJEKTQNT P ? 'Ř | Z 01V A T E INGJARCH.J.PLAS|L MEU FRYDLANT FUCIKOVA 137/10 T.G.MASARYKA 37 \! i ' 'A 46001 LIBEREC 5 46413 FRYl nl
<br> &
<br> 1
<br> !
<br> \.š/
<br> \\
Hejnice ZUP1 VY 1 zakl1
stavěného území Změnou č.1
<br> e plochy upravene Zmenou c.1
<br> n:! NICE
<br> NÁZEV DÍLA - STUPEŘ - |= ze
<br> " s T' "Ii " “ I v v I I I \.i :.<.> DNIHO CLENENI UZEMI
<br> '- -'|'rgL opJEnNATEL 002/201909/2020 |NGQARCH.J.P|_AS||_ MESTO HEJlN|CE
<br> 1 FUCÍKOVA137/10 NADRAŽNI 521 “%$“
<br> 460 01 LIBEREC 5 463 62 HEJNICE znoucí PROJEKTANT P 2 T E |.1 : 5 0 0 0 *.<.>.=REC5 46413 FRÝDLANT
<br> „ 9-3- „A „.v INGQARCHJPLASIL IVIEU FRYDLANT &gt;!/[]] FUCIKOVA137/1O T.G.MASARYKA37 &%
Hejnice ZUP1 VY 1 koor2
N`ZEV D˝LA - STUPEÒ - F`ZE
<br> N`ZEV ¨`STI D˝LA
<br> OBJEDNATELDATUMZAK`ZKA
<br> MÌØ˝TKO
<br> OZNA¨EN˝ ¨`STI D˝LA
<br> 1:5000
<br> ING.ARCH.J.PLAŠIL
<br> FU¨˝KOVA 137/10
<br> 460 01 LIBEREC 5
<br> VEDOUC˝ PROJEKTANT
<br> ING.ARCH.J.PLAŠIL
<br> FU¨˝KOVA 137/10
<br> 460 01 LIBEREC 5
<br> HEJNICE
ÚZEMN˝ PL`N - ZMÌNA ¨.1
<br> 002/2019
N`DRAŽN˝ 521
<br> 463 62 HEJNICE
<br> MÌÚ FRÝDLANT
<br> T.G.MASARYKA 37
<br> 464 13 FRÝDLANT
<br> MÌSTO HEJNICE
<br> DOPLNÌN˝ LEGENDY
<br> rozšíłení zastavìnØho œzemí Zmìnou Ł.1
<br> plochy bydlení - v rodinných domech - nÆvrh
<br> plochy zelenì - płírodního charakteru - stav
<br> zastavitelnØ plochy upravenØ Zmìnou Ł.1
<br> KOORDINA¨N˝ VÝKRES
<br> 1
<br> trafostanice 35/0,4 kV s nadzemním vedením VN 35 kV
<br> ochrannØ pÆsmo elektrorozvodø
<br> ochrannØ pÆsmo železnice
<br> ODÙVODNÌN˝ N`VRHU PRO VYD`N˝
<br> 09/2020
<br> ZHOTOVITEL
<br> POØIZOVATEL
<br> Z1-Z2
<br> BI
<br> ZP
<br> Z1-Z2
BI
<br> ZP
Hejnice ZUP1 VY 1 koor1
N`ZEV D˝LA - STUPEÒ - F`ZE
<br> N`ZEV ¨`STI D˝LA
<br> OBJEDNATELDATUMZAK`ZKA
<br> MÌØ˝TKO
<br> OZNA¨EN˝ ¨`STI D˝LA
<br> 1:5000
<br> ING.ARCH.J.PLAŠIL
<br> FU¨˝KOVA 137/10
<br> 460 01 LIBEREC 5
<br> VEDOUC˝ PROJEKTANT
<br> ING.ARCH.J.PLAŠIL
<br> FU¨˝KOVA 137/10
<br> 460 01 LIBEREC 5
<br> HEJNICE
ÚZEMN˝ PL`N - ZMÌNA ¨.1
<br> 002/2019
N`DRAŽN˝ 521
<br> 463 62 HEJNICE
<br> MÌÚ FRÝDLANT
<br> T.G.MASARYKA 37
<br> 464 13 FRÝDLANT
<br> MÌSTO HEJNICE
<br> DOPLNÌN˝ LEGENDY
<br> rozšíłení zastavìnØho œzemí Zmìnou Ł.1
<br> plochy smíšenØ obytnØ - rekreaŁní - nÆvrh
<br> zastavitelnØ plochy upravenØ Zmìnou Ł.1
<br> KOORDINA¨N˝ VÝKRES
<br> 1
<br> plochy smíšenØ obytnØ - rekreaŁní - stav
<br> trafostanice 35/0,4 kV s nadzemním vedením VN 35 kV
<br> ochrannØ pÆsmo elektrorozvodø
<br> ODÙVODNÌN˝ N`VRHU PRO VYD`N˝
<br> 09/2020
<br> ZHOTOVITEL
<br> POØIZOVATEL
<br> Z1-Z1
<br> SR
<br> SR
<br> Z1-Z1
<br> Z1-Z3
<br> SR
<br> SR
<br> SR
<br> III
/2
90
<br> 16
<br> S
6
<,> 5
/5
0
Hejnice ZÚP1 Či text změnový
Územní plán Hejnice – Změna č.1 – návrh pro vydání změnový text
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
ÚZEMNÍ PLÁN HEJNICE – ZMĚNA Č.1
Změnový text
<br> POŘIZOVATEL: Městský úřad Frýdlant,odbor stavebního úřadu a životního prostředí
<br> OBJEDNATEL: Město Hejnice
<br> ZHOTOVITEL ÚP: ŽALUDA,projektová kancelář
<br> PROJEKTANT: Ing.XXXXXX XXXXXX
<br> DATUM: III/XXXX
<br> ZHOTOVITEL Změny č.1: Ing.arch.XXXX XXXXXX
<br> DATUM: IX/XXXX
<br> PARE:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Územní plán Hejnice – Změna č.1 – návrh pro vydání změnový text
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Územní plán Hejnice – Změna č.1 – návrh pro vydání změnový text
<br> POŘIZOVATEL: Městský úřad Frýdlant
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
T.G.Masaryka 37
464 13 Frýdlant
<br> OBJEDNATEL: Město Hejnice
Nádražní 521
463 62 Hejnice
<br> URČENÝ ZASTUPITEL: XXXXXXXX XXXXXX
<br> PROJEKTANT: Ing.XXXXXX XXXXXX
(č.autorizace: XXXX)
<br> ZHOTOVITEL: ŽALUDA,projektová kancelář Železná 493/20,110 00 Praha
1 kancelář: Na Březince 1515/22,150 00 Praha 5
tel.: 737 149 299 e-mail: eduard.zaluda@gmail.com
<br> AUTORSKÝ KOLEKTIV urbanismus,krajina
Ing.XXXXXX XXXXXX
Ing.arch.XXXXX XXXXXXXXXXXX
Ing.arch.XXXXX XXXXXX
sociální a regionální geografie
Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX
Mgr.Vít Holub
krajina,ÚSES
Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX
grafické zpracování,technická spolupráce
XXXX XXXXXXXX
<br> DATUM ZPRACOVÁNÍ: březen XXXX
<br> ZHOTOVITEL ZMĚNY Č.1: Ing.arch.XXXX XXXXXX,Fučíkova XXX/XX,XXX XX Liberec X
tel.: 731 411 599,e-mail: plasil@saul.eu
<br> DATUM ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č.1: Září 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Územní plán Hejnice – Změna č.1 – návrh pro vydání změnový text
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Územní plán Hejnice – Změna č.1 – návrh pro vydání změnový text
<br> ÚZEMNÍ PLÁN HEJ...
Hejnice ZÚP1 Či text
Územní plán Hejnice – Změna č.1 – návrh pro vydání výrok
<br> 1
<br> IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
<br>
Název díla: Územní plán Hejnice – Změna č.1
<br> Fáze Návrh pro vydání
<br> Část díla: textová část – „výrok“
<br> Pořizovatel: Městský úřad Frýdlant
<br> Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
<br> T.G.Masaryka 37,464 13 Frýdlant
<br> Objednatel: Město Hejnice
<br> Nádražní 521,463 62 Hejnice
<br> Zhotovitel: Ing.arch.XXXX XXXXXX
<br> Fučíkova XXX/XX,XXX XX,Liberec X
<br> Číslo zakázky zhotovitele: 002/2019
<br> Číslo zakázky objednatele:
<br> Datum zhotovení: 09/2020
<br> AUTORSKÝ KOLEKTIV
<br>
Vedoucí projektant Ing.arch.XXXX XXXXXX
<br> Spolupráce Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Grafické práce XXXXXX XXXXXXXXX
<br>
OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI
<br>
číslo název výkresu měřítko
<br> 1 Výkres základního členění území 1:5 000
<br> 2 Hlavní výkres 1:5 000
<br> OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI
<br>
kapitola strana
<br> Identifikační údaje,autorský kolektiv 1
<br> Obsah grafické části 1
<br> Obsah textové části 2
<br> 1 Vymezení zastavěného území 3
<br> 2 Základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot neuplatňuje se
<br> 2.1 Vymezení řešeného území neuplatňuje se
<br> 2.2 Koncepce rozvoje území obce neuplatňuje se
<br> 2.3 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území neuplatňuje se
<br> 3 Urbanistická koncepce včetně urbanistické kompozice,vymezení zastavitelných ploch,ploch přestavby a systému sídelní zeleně 3
<br> 3.1 Urbanistická kompozice 3
<br> 3.2 Vymezení systému sídelní zeleně neuplatňuje se
<br> 3.3 Vymezení zastavitelných ploch 3
<br> 3.4 Vymezení ploch přestavby neuplatňuje se
<br> 4 Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování neuplatňuje se
<br> 4.1 Občanské vybavení neuplatňuje se
<br> 4.2 Veřejná prostranství neuplatňuje se
<br>
<br> Územní plán Hejnice – Změna č.1 – návrh pro vydání výrok
<br> 2
<br> 4.3 Dopravní infrastruktura neuplatňuje se
<br> 4.4 Technická infrastruktura neuplatňuje se
<br> 5
<br> Koncepce uspořádání krajiny,včetně vym...
Hejnice ZÚP1 Či odůvodnění
Územní plán Hejnice – Změna č.1 – návrh pro vydání odůvodnění
<br>
1
<br> IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
<br>
Název díla: Územní plán Hejnice – Změna č.1
<br> Fáze Návrh pro vydání
<br> Část díla: odůvodnění
<br> Pořizovatel: Městský úřad Frýdlant
<br> Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
<br> T.G.Masaryka 37,464 13 Frýdlant
<br> Objednatel: Město Hejnice
<br> Nádražní 521,463 62 Hejnice
<br> Zhotovitel: Ing.arch.XXXX XXXXXX
<br> Fučíkova XXX/XX,XXX XX,Liberec X
<br> Číslo zakázky zhotovitele: 002/2019
<br> Číslo zakázky objednatele:
<br> Datum zhotovení: 09/2020
<br> AUTORSKÝ KOLEKTIV
<br>
Vedoucí projektant Ing.arch.XXXX XXXXXX
<br> Spolupráce Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Grafické práce XXXXXX XXXXXXXXX
<br> OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.X
<br>
číslo název výkresu měřítko
<br> 1 Koordinační výkres 1:5 000
<br> 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000
<br> OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1
<br>
kapitola strana
<br> Identifikační údaje,1
<br> Autorský kolektiv 1
<br> Obsah grafické části odůvodnění Změny č.1 1
<br> Obsah textové části odůvodnění Změny č.1 1
<br> A Vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu změny územního plánu pořizované zkráceným postupem 3
<br> B Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 4
<br> B.1 Vymezení a vnitřní členění území 4
<br> B.2 Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 4
<br> B.3 Odůvodnění záležitostí nadmístního významu,které nejsou řešeny v ZÚR LK 4
<br> C Komplexní zdůvodnění přijatého řešení územního plánu 5
<br> C.1 Odůvodnění vymezení zastavěného území,vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 5
<br> C.2 Odůvodnění rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot 6
<br> C.3 Odůvodnění Urbanistické koncepce včetně urbanistické kompozice,vymezení zastavitelných ploch,ploch přestavby a systému sídelní zeleně 9
<br> C.4 Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury včet...
veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška DORUČENÍ
<br> Změny č.1 Územního plánu Hejnice a úplného znění Územního plánu Hejnice po vydání Změny č.1 Územního plánu Hejnice
<br> Zastupitelstvo města Hejnice v souladu s ustanovením G 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> oznamuje,že na svém veřejném zasedání,konaném dne 23.září 2020,usnesením č.80/2020
<br> jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 5 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),za použití 5 43 odst.4,5 55a odst.1 á š 55b odst.7 stavebního zákona,v souladu s 5 171 až 9 174 správního řádu a 5 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti vydalo Změnu č.1 Územního plánu Hejnice formou opatření obecné povahy č.1/2020
<br> Město Hejnice touto veřejnou vyhláškou doručuje podle 5 55 odst.7 stavebního zákona Změnu č.1 Uzemního plánu Hejnice a úplné znění Uzemního plánu Hejnice po vydání této změny <.>
<br> Vzhledem k tomu,že rozsahu dokumentací nelze na úřední desce zveřejnit v celém rozsahu,oznamujeme,že <,>
<br> Dokumentace Změny č.1 Uzemního plánu Hejnice
<br> Dokumentace úplného znění Územního plánu Hejnice po změně č.1
<br> jsou v tištěné podobě k nahlédnutí na Městském úřadě Hejnice,na adrese: Nádražní 521,463 62 Hejnice,a v elektronické podobě jsou uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dále na internetových stránkách: http:/lwww.mestoheinice.cz/cs/mesto/uzemni-Dlan—heinic.html,a to ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky <.>
<br> Vsouladu sustanovením 9 173 odst.1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy účinností
<br> V souladu s š 55 odst.7 stavebního zákona a za použití 5 173 odst.1 správního řádu nabývá Změna č.1 Územního plánu Hejnice vydaná formou opatření obecné povahy dnem doručení této změny územního plánu a úplného znění úze...

Načteno

edesky.cz/d/4406338

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Rozpočet   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hejnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz