« Najít podobné dokumenty

Město Miroslav - Silnice I/53, Miroslav – Branišovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Miroslav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dl-1372189715876572492.pdf
SO 003 Demolice mostu ev.i.4l5l-2 s041/7 5885/s 3041/5 2664//1 2 041/9 5885/5 I5 5I s8B5/65885/74\ 30 6 2622/1 2664/1 62 6 2664/B 2621/1 22665/4 3041/3 I5 2I5882/6 5882/3 lo7'-r r- 21 s * S A oo\ A 3,\ \ i s \ :.s i+ S S s i \ i S ! ; \ 4 { SO l2l Pielolkr silnicc IIU4l5l - r,Etev M6 s04s/t t 4 t/s 64/t 2 s04t /7 262 588s/9 6 s885/5 5 s85n 588s/6 262r /s 2622/t 2664h 2664 2621/1 2665/4 2620/2 2 20/5 2620 so41/4 s882/6 5882/3 F64/.1 l*',9 R :.; t! /!/ /:___ b ; ; a * S: * ; ; s.-41 S \ \ ; \ L SO 134 PieloZka chodniku k pi€stupnimu uzlu XXXXXXXX : ) d,\,)" I I J I I I I \ r.4!,31li/?- SO 150 Pieloika riielov6 komunikace.km 25.908 - v6tev 54 3316/t 3s45/t 33 3644/t 3615/t 3380/1 3381/t ssEt /2 3614/2 6e l SO 151 PieloZka riielov6 cesty,km 26.860 - v6tev 55 3242/t 3263 3271/1 \\ 3264 3265 3273h 371 2 I 73//2,/ 37t 1 3274/1 // I // 3274s7t 1/2 3402/1 48t 3 3614/2 3275/t i181/t 276/t 1,<.> (J 3480/1 340t 3482 SO 153 Sjezdy ze silnice III/4151 5885/4 3041/7 i64/1 3041/5 2665/4 5885/e 2 2620/2 t 5882/6 5885/5 IEI 2622/ 1 2664 2621/1 5882 3041/3 6885/7 5885/6 S ;:,<,> 1 - u\' dN =5 G.q;: ! d,! o.t.3 s: SO 156 Sjezdy ze silnice tllt4t36 2606 3387 5806/2 3S95 2808,/S 3S9a 3393 s39' 3392 112 so1 t-tg-@ &r,3389 2600/30 ?/s 2600/31 3390 s s 2600/t 6 s386/t s398 t2t/17 t2t/13 31lg//12 @0,<,> € SO 172 Provizovni komunikace v M0K XXXXXXXX - vXtev pRX XXXX/X XXXX/X XXXX XXXX//X XXXX//X XXXXh XXXX 2621/t0 2621/z -Q :.:./1 262t/t 2624/t2 301s/12 ooro.ze 3o1s/t t 5819/t 5819//5 5819/3 3011//7 2661/2 266 5878/t 3013//6 2661//7 2661//l 1,/9 3011/5 2 i6 \ \ -" e 51 SO 220 Most na vdtvi 54 v km 0.194 pfes silnici I/53 334 '@ = 345//2 3382 3644h 3644//2 p 3381/1 s64s/1 338t/2 3399 s635/2 3643/t SO 240 Most na silnici llll4l1l v km 0.180 pies Ka5enecky potok s041/7 5885/s s04t /5 2664/12 41/e 5885/5 5 B A 30 5885/65BB5/7 \\ 2622/1 2664/1 2 62664/B 2621 2665/62665/4 3041/s I5 2B5BB2/6 77
dl-9104765066624532883.pdf
DIIIIIIIIII
<br> OOL'EZ WM
<br> “n „ \ \ -\„\\
<br> OOOOOOOOOOOOOOOOOO A OSSENDORF
<br> L \ \ A BRNO
<br> m \ v/
<br> x/mm/ >
<br> [šťáv/áá“ ŘEŠENÍ STAVBY WÝÁ SITUACE STAVBY B1
dl-2632791775742883496.pdf
Silnice l/53,XXXXXXXX - Branisovice Pozemky dotaenX stavbou: xil GrP tlt*tul XXXX/X o.nri pnda 462 It 159 2665/6 266419 vodnipl <.>,^a li'a" 1191 1986 1573 1986 JihomoEvski kal zerclinovo nam6sti-449/3,V6veil,60200 Bmo fred,rersNieh'c.dahrc ai r1i-y*' sloise r,"rg r.ooo por'" r PovodiMomw,s p,Oievalsk6 932/11,Vev€ii 60200Bmo n"a*,"r,' ".r" "a"r""En r,ri p".r."",sorso rrrr.r.rooo p."n" I so 003 so 120 so'121 1986 RednebNi siloic a dehrc eR.Na Pankao 546/56,Nusle,14000 P€ha 4 1986 i silnic a dalnic CR.Na Pankraci 546/56 Nusle 14000 Praha 4 1986 ed(elstvi silnic a dalnic CR.Na Pankraci 546/56.Nusle,14ooo Praha 4 a kil Oruh KN tliost?v rltost?v Mroslav tlioslav Uiro"t* Mtostiv 304012 ost.pl 269C 5849/6 saqs/s solon om6 pnda o.a pro" osttt.13 11 1o 30434 3043/10 ost.pl r rol,:] *J,l 16 186 89 62 1 207 2664114 3043t11 iaacit 3041/9 ornd ptda ost.pr.o.a!,:,0.p 266412 XXXX XXXX,XXXXX ome pnda,XXX/XX orne ptda sXXs/XX omXptda aoali5 ;sbtnipt.1197 1197 1986 1986 1197 1197 1986 19S6 1986 1986 igao 1197 1197 1986 1986 1986 '1986 1197 1197 2664/10 omii Pida 18 2664/11 orna pnda 5885/9 orn,Ptda 89 13 KN GIP KN Druh 2664/8 orne pndg 237 1986 srvi silnic a delnic CR.Na Pankr6ci 546/56.Nusle.14000 Praha 4 E Jihomoravsky kraj,zerctinovo namasti 449/3,Veveii 60200 Bmo 'irrdeJturhrry F+./rffi ePl*r rEi! 2f,ffiffid llf wgt @4qh f"9.'",r1; "ri" " 4r^"qr lJ""r"a" vo,se N,'r" rooqo *"1" a e"a'r"r"t.ir",! " J4n" C3.Na PankJaq 546/56.J.lusre 14ooo Praha 4 r'n".".*ry r*1Z".1i.orq"a4r.r' gsrlvuveii torooE* r1:.<.> 'lql da,&y-b!k!.D.lr*ffidF!*.ba zid ^a'-".1:6 v"a &,qk R;d(eadvisilnic a delnic CR,Na Pankr5ci546/s6,Nusle 14oOO Praha4 ("0,r"r"t,",rn" " oarn" Cn,Na pini,ac,SaorSe.r.lusri r+ooo pEna + qeoner"iri s,rn",oarni" Cn.fl" e-*r."' slerss.t'rrsre.rlooo prana + QelneHvisilnE a dalniciR'Na P;k;crsa6J56.Nu"r".rlooo p.an" I iedneEtvi s tuc a dehlc CR.Na Pankft; s46J56.N1"r".uooo pon" + Jrhomoravski kraJ.ze.olinovo namesli 449/3 V"r"ii.SOZOO A.o,l45bi q!rta.!a 2rdE!".dr rYl hdtee&D Redirelstv...
dl-6555350440284405609.pdf
MMěěssttsskkýý úúřřaadd MMoorraavvsskkýý KKrruummlloovv
odbor dopravy
<br> nnáámm.<.> KKlláášštteerrnníí 112255,<,> 667722 1111 MMoorraavvsskkýý KKrruummlloovv
<br> Sp.zn: SMUMK 20286/2020 Moravský Krumlov 11.1.2021
Č.j.: MUMK 529/2021
Telefon: 515300775
Mobil: 770 137 229
E – mail: kaimovab@mkrumlov.cz
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br>
Ředitelství silnic a dálnic,IČO XXXXXXXX,Na Pankráci 56,140 00 Praha
v zastoupení společností
PK OSSENDORF s.r.o <.>,IČ 25564901,Tomešova 503/1,602 00 Brno
<br>
<br> OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
Městský úřad Moravský Krumlov,odbor dopravy,obdržel dne 7.12.2020 od Ředitelství silnic a dálnic <,>
IČO 65993390,Na Pankráci 56,140 00 Praha zastoupeného společností PK OSSENDORF s.r.o <.>,IČ
25564901,Tomešova 503/1,602 00 Brno (dále jen stavebník) žádost o vydání stavebního povolení <,>
povolení demolice a povolení napojení sousední nemovitosti pro stavbu
<br>
„Silnice I/53,Miroslav – Branišovice“
<br>
Přičemž předmětem správního řízení zdejšího odboru dopravy jsou stavební objekty:
<br> SO 003 Demolice mostu ev.č.4151-2
SO 120 Přeložka silnice II/400 vč.větve M4 a M5 nové okružní křižovatky na silnici I/53
SO 121 Přeložka silnice III/4151 – větev M6
SO 123 Přeložka silnice III/4136 – větev S1b
SO 134 Přeložka chodníku k přestupnímu uzlu Miroslav
SO 150 Přeložka účelové komunikace,km 25.908 – větev S4
SO 151 Přeložka polní cesty,km 26.860 – větev S5
SO 153 Sjezdy ze silnice III/4151
SO 155 Úprava přístupu na pozemky podél železniční trati Střelice-Hrušovany nad Jev <.>
SO 156 Sjezdy ze silnice III/4136
SO 172 Provizorní komunikace v MÚL Miroslav – větev PR 2
SO 220 Most na větvi S4 v km 0.194 přes silnici I/53
SO 240 Most na silnici III/4151 v km 0,180 přes Kašenecký potok
<br> na pozemcích v.ú.Miroslav,Damnice a Suchohrdly u Miroslavi:
viz příloha „Pozemky dotčené stavbou“
<br> Dále jen „stavba“ <.>
<br> Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení ve výše uvedené věci <.>
<br>
<br>
<br> Č.j.: MUMK ...

Načteno

edesky.cz/d/4406336

Meta

Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Miroslav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz