« Najít podobné dokumenty

Město Planá nad Lužnicí - Oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou - Oprava části místní komunikace 11/C ulice Na Skalách

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Planá nad Lužnicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

* plana-11c.pdf
* 2020-66777.pdf
M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r
<br> O d b o r d o p r a v y
<br>
*S00FX01L9QBI*
Žižkovo náměstí 2,390 01 Tábor S00FX01L9QBI
<br>
Spis.značka S-META 66777/2020/ONov Tábor
<br> Číslo jednací METAB 2075/2021/OD/ONov
<br> Oprávněná úřední XXXXX XXXXXXX XXXXX / XXX XXX XXX XX.X.XXXX
<br>
<br> Město Planá nad Lužnicí,Zákostelní 720,391 11 Planá nad Lužnicí
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
<br> Město Planá nad Lužnicí,IČO 00252654,Zákostelní 720,391 11 Planá nad Lužnicí (dále jen
<br> "stavebník") podal dne 9.12.2020 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
<br> Planá nad Lužnicí - ulice Na Skalách,Oprava části místní komunikace 11/C
<br> na pozemcích parc.č.2441/5,2441/13,2442,2448/2,2465,2466/1,2466/85,2476/1 a 3112/1 v
<br> katastrálním území Planá nad Lužnicí <.>
<br> Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení <.>
<br> Stavba obsahuje: Úpravu části místní komunikace,ulice Na skalách v Plané nad Lužnicí.Komunikace se
<br> nachází na jižním okraji obce,v zastavěné části.Je rozdělena do 2 úseků.Větev 1 - délka 203,1m.Šířka
<br> vozovky pro společný provoz vozidel a chodců se upravuje,zvyšuje,na 3,5 – 4,5m.Větev 2 - délka
<br> 133,73m.Šířka vozovky pro společný provoz vozidel a chodců se upravuje,zvyšuje,na 3,5.Je navržen
<br> jednostranný příčný sklon k betonovým žlabovnicím osazeným po jedné straně vozovky.Na opačné
<br> straně bude provedena nezpevněná krajnice <.>
<br> Protože byly shromážděny veškeré podklady potřebné pro vydání rozhodnutí,Městský úřad Tábor,Odbor
<br> dopravy,jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o
<br> pozemních komunikacích (o pozemních komunikacích),ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst.1 písm <.>
<br> c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů oznamuje podle § 112 odst.1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 47 odst.1 zákona
<br> č.500/2004 Sb.správní...

Načteno

edesky.cz/d/4406326

Meta

Stavební informace   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Planá nad Lužnicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz