« Najít podobné dokumenty

Město Rumburk - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - veřejné projednání návrhu ZMĚNY č. 1 ÚP Mikulášovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rumburk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Formulář_námitka_připomínka_Změna_č.1___UP_Mikulášovice.pdf (136 kB)
Městský úřad Rumburk
<br> Odbor regionálního rozvoje a investic
<br> úřad územního plánování
<br> Tř.9.května 1366/48
<br> 408 01 Rumburk
<br>
<br> NÁMITKA / PŘIPOMÍNKA *
<br> K NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIKULÁŠOVICE
uplatněná podle ustanovení § 55b odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve
<br> znění pozdějších (použití § 52 odst.1 a 2,4 obdobně) <.>
<br> předpisů (dále jen „stavební zákon “)
<br>
<br> I.identifikační údaje pro evidenci námitky / připomínky
<br>
Jméno a příjmení / právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu:
<br>
<br>
Datum narození / IČ:
<br>
<br>
Adresa trvalého bydliště / adresa sídla:
<br>
<br>
Telefon: Email / datová schránka:
<br>
<br>
<br>
Podává-li připomínku/námitku více navrhovatelů,jsou údaje o nich připojené v samostatné
<br> příloze ANO/NE *
<br>
<br> II.druh podání *
<br> NÁMITKA (námitku mohou uplatnit pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení <,>
oprávněný investor a zástupce veřejnosti)
<br> nebo
<br> PŘIPOMÍNKA (připomínku k návrhu územního plánu může uplatnit každý)
<br>
<br> III.vymezení území dotčeného námitkou / připomínkou
Území je nutné vymezit zejména uvedením katastrálního území a dále uvedením parcelních čísel pozemků <,>
<br> případně názvů ulic nebo jiných údajů umožňujících jednoznačnou lokalizaci území.Vymezení území je
<br> vhodné doplnit grafickou přílohou <.>
<br>
<br>
<br> KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ PARCELA ČÍSLO ČÍSLO LV
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> IV.údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva (jen v případě námitky)
V případě podání námitky uveďte název katastru a parcelní čísla pozemků a staveb dotčených řešením návrhu
<br> územního plánu,které jsou ve Vašem vlastnictví (možno doplnit výpisem z KN) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V.obsah námitky / připomínky:
<br> (jakým způsobem budu dotčen/a; lze pokračovat samostatnou přílohou)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VI.odůvodnění námitky / připomínk...
Mikulasovice_-_zmena_c._1_UP_55a_stanovisko_KU_UK.pdf (668 kB)
Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
<br> Tel.: +420 475 657 111 url: www.kr-ustecky.cz IČ: 70892156 DIČ: CZ70892156
Fax: +420 475 200 245 e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz ID: t9zbsva č.ú.882733379/0800
<br> 1 / 4
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství
<br>
Městský úřad Rumburk
odbor regionálního rozvoje
Tř.9.května 1366/48
408 01 Rumburk
<br>
<br> Datum: 13.ledna 2020
Spisová značka: KUUK/007356/2020/ZPZ/SEA-§55a
Jednací číslo: KUUK/007375/2020/ZPZ
Vyřizuje/linka: Ing.XXXXX XXXX Sikorová / XXX; Ing.XXXXXX XXXXXXX / XXX
Počet listů/příloh: X/X
<br>
<br> Stanoviska dle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a dle
zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,k návrhu na pořízení změny č.1
územního plánu Mikulášovice
<br>
Krajský úřad Ústeckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,obdržel dne 26 <.>
11.2019 návrh na pořízení změny č.1 územního plánu Mikulášovice (dále jen změna č.1 ÚP
Mikulášovice) s žádostí o vydání stanoviska podle § 55a odst.2 písm.d) a e) zákona č <.>
183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění,resp <.>
stanoviska podle § 10i zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí <,>
v platném znění a § 45i zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,v platném znění <.>
Žádost byla doplněna dne 9.1.2020 prostřednictvím e-mailové komunikace o doplňující
informace potřebné pro vydání stanoviska <.>
<br> Předmětem změny č.1 UP Mikulášovice je:
<br>  Aktualizace zastavěného území
<br>  Řešení cílů,úkolů a priorit vyplývajících z platné Politiky územního rozvoje ČR a
z platných Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje,které se vztahují k území města
Mikulášovice
<br>  Prověření požadavků vyplývajících z aktualizovaných územně analytických podkladů
<br>  Prověření veřejně prospěšných opatření a veřejně prospěšných staveb vymezených
v ÚP Mikulášovice
<br>  Prověření aktuálnost...
Změna_č.1_UP_Mikulasovice__návrh_VÝROKODŮVODNĚNÍ.pdf (2425 kB)
Změna č.1 územního plánu Mikulášovice
<br> návrh pro veřejné projednání,04/2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Objednatel: Město Mikulášovice,Ing.XXXXXXX XXXXX
<br> Město Mikulášovice
<br> Mikulášovice XXXX,XXX 79
<br> Pořizovatel: Městský úřad Rumburk <,>
<br> Úřad územního plánování,odbor regionálních investic
<br> Tř.9.května 1366/48,408 01 Rumburk
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> Zpracovatel: Ing.arch.XXXXXX XXXXXX
<br> Jana Masaryka XXX/XX,XXX XX Praha X
<br>
<br>
<br> Změna č.1 územního plánu Mikulášovice,výroková část,návrh - 1 -
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Změna č.1 územního plánu Mikulášovice,výroková část,návrh - 2 -
<br> Seznam použitých zkratek:
<br> BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka
<br> ČOV čistírna odpadních vod
<br> ČS čerpací stanice
<br> DN jmenovitý průměr
<br> ha hektar
<br> CHKO chráněná krajinná oblast
<br> KU katastrální území
<br> NSOB nadmístní specifická oblast
<br> PUPFL pozemky určené k plnění funkce lesa
<br> PUR politika územního rozvoje
<br> RD rodinný dům
<br> TS tlaková stanice
<br> ttp trvalý travní porost
<br> UAP územně analytické podklady
<br> up územní plán
<br> ÚSES územní systém ekologické stability
<br> VTL vysokotlak plynovod
<br> ZPF zemědělský půdní fond
<br> zup změna územního plánu
<br> ZurUk zásady územního rozvoje Ústeckého kraje
<br>
<br>
<br> Změna č.1 územního plánu Mikulášovice,výroková část,návrh - 3 -
<br> Obsah dokumentace změny č.1 územního plánu Mikulášovice:
<br> Textová část:
<br> Výroková část změny č.1 územního plánu Mikulášovice
<br> Odůvodnění změny č.1 územního plánu Mikulášovice
<br> Text územního plánu Mikulášovice s vyznačením změn
<br> Grafická část:
<br> Vázané přílohy výrokové části změny č.1 územního plánu Mikulášovice
<br> 1a) Výkres základního členění území 1: 5 000,výřezy 01/02/03/04
<br> 1b) Hlavní výkres 1: 5 000,výřezy 01/02/03/04
<br> 1c) Výkres veřejně prospěšných staveb 1: 5 000,výřez 02
<br> Vázané pří...
UP_Mikulášovice_TEXT_ZMĚNY_Č_1.pdf (1578 kB)
AF-CITYPLAN s.r.o <.>
<br>
Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4
<br> ÚZEMNÍ PLÁN MIKULÁŠOVICE
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> část I.- V Ý R O K
<br>
srpen,2018
<br>
<br> 1
<br>
<br> IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
<br>
<br> POŘIZOVATEL:
<br> MěÚ Rumburk
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Třída X.května XXXX/XX,XXX XX Rumburk 1
<br> odbor regionálního rozvoje a investic,úřad územního plánování
<br>
<br> OBJEDNATEL:
<br> Město Mikulášovice
<br> Mikulášovice 1007,407 79 Mikulášovice
<br> Starosta obce: Ing.Bc.XXXX XXXXX
<br> Určený zastupitel: Ing.Bc.XXXX XXXXX
<br>
<br> ZHOTOVITEL:
<br> Společnost AF-CITYPLAN s.r.o <.>
<br> Magistrů 1257/13,Praha 4,140 00
<br> IČ: 47307218
<br>
<br> Autorský tým:
Vedoucí projektant:
Ing.XXXXXX XXX,autorizovaný inženýr ČKAIT XXXXXXX,AF-CITYPLAN s.r.o <.>
Urbanismus a architektura:
Ing.arch.XXX XXXXXX,autorizovaný architekt ČKA XX XXX – A
Ing.arch.XXXXXX XXXXXX,autorizovaný urbanista ČKA XX XXX – AX,AF-CITYPLAN s.r.o <.>
Ing.XXXXX XXXX,AF-CITYPLAN s.r.o <.>
Doprava,technické vybavení území:
Ing.XXXXXX XXX,autorizovaný inženýr ČKAIT XXXXXXX,AF-CITYPLAN s.r.o <.>
Ing.XXX XXXXXXXXXX,AF-CITYPLAN s.r.o.(dopravní infrastruktura)
Bc.XXXX XXXXXXX (vodní hospodářství a technická infrastruktura)
Životní prostředí,ÚSES,ochrana půdního fondu,civilní ochrana:
Bc.XXX XXXXXXXXX,AF-CITYPLAN s.r.o.(životní prostředí)
Ing.XXXXXXX XXXXXXX (autorizovaný projektant ČKA XXXX – A.X.X),Ing.XXXX XXXXXXX,ÚSES
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXXX,AF-CITYPLAN s.r.o.(civilní ochrana)
Spolupráce GIS:
Mgr.XXXXX XXXXX,AF-CITYPLAN s.r.o <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
vydal správní orgán: razítko správního orgánu:
ZASTUPITELSTVO OBCE MIKULÁŠOVICE
<br>
Číslo jednací:
<br>
<br> Datum vydání:
<br>
Datum nabytí účinnosti:
<br>
pořizovatel: podpis:
<br>
<br>
MěÚ Rumburk
<br>
Oprávn...
6-VÝKRES_PZPF.pdf (3285 kB)
ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN MIKULÁŠOVICE - NÁVRH 2b) výkres předpokládaných zálgorů ZPF
<br> ;\3.1Tř.' 'oc' | — ?:?4-„24
<br>,„l/l'
<br> 1741 1: Tř.“ oohr._— _ 3314.21
<br> 2243/1
<br> 1825/1
<br> 2243/9
<br> »,2234/2 2285/2 5% ?>\ 4
<br> 2287/1
<br> určující Iimty území pro hodnocení předpokládaných záborů ZPF a záborů PUPFL změny č.1 územního plánu
<br> lesní pozemky bez uvedení kategorie
<br> i l hranice pásma 50 m od okraje lesa
<br> hranice tříd ochrany ZPF dle kódu BPEJ včetnějejich uvedení
<br> ; E ; investice do půdy
<br> předpokládané zábory ZPF změnou č.1 územního plánu
<br> prvky podkladu mapové kompozice dle druhu pozemků KN zastavěné území obce k 4.2.2020 trvalý travní porost linie katastrámí hranice ostatní druhy pozemků dle kn dotčené změnou č.1 územního plánu
<br> ostatní plocha navrhované plochy změny č.1 územního plánu
<br> Z100-SM zastavitelná plocha _ zbořeniště
<br> K3-ZN plocha změn využití v krajině
<br> ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN MIKULÁŠOVICE - NÁVRH
<br> 13/1— _ l_ _ ".__ “VA ______ l\_ /ů<\ 19/1 1925/2 ___ __ ____1<—- <.>
<br> : : _ Můálw
<br> ( 7 ?> \“ "u _ E E E E E E : _ Mikmám \t,342% _: E E : _ _ / “ť ! ' \\é \
<br> 1921/7\.//
<br> /13 2285/2 2243/11 - \ 1.Tr./ochr <.>
<br> „.53.34.21
<br> 22 | 290/1 <.>
<br> 59 (BA 2233/3 \; &
<br> 4.»Tř.\ ochr <.>
<br> : : 5.Třšpchr <.>
<br> © 2434/,2300/6
<br> 2434/8
<br> \\ ) ',_ <,>
<br> výkres předpokládaných záborů ZPF / 1: 5 000 / část 02 - lokalita Mikulášovičky
<br> určující Iimty území pro hodnocení předpokládaných záborů ZPF a záborů PUPFL změny č.1 územního plánu
<br> lesní pozemky bez uvedení kategorie
<br> l hranice pásma 50 m od okraje lesa
<br> hranice tříd ochrany ZPF dle kódu BPEJ včetnějejich uvedení
<br> ; E ; investice do půdy
<br> předpokládané zábory ZPF změnou č.1 územního plánu dle druhu pozemků KN
<br> zastavěné území obce k 4.2.2020 _ zahrada
<br> linie katastrální hranice
<br> prvky podkladu mapové kompozice
<br> navrhované plochy změny č.1 územního plánu
<br> Z100-SM zastavitelná ...
5-VÝKRES_KOV.pdf (2321 kB)
ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN MIKULÁŠOVICE - NÁVRH Za) koordinační výkres
<br> iii <.>
<br> koordinačnívýkres / 1: 5 OOO / část 01 - lokalita Za hřbitovem
<br> Návrhové plochy změny č.1 územního plánu Mikulášovice
<br> šoYoYo'pYo'ýz,_ “.g—190132834" BV — plochy bydlenI — bydlení v rod|nných domech — venkovské M
<br> view: v <.>,<,> '0'4K3ŽZN'0'4 ZN — plochy zelene — nezastawtelnych soukromych zahrad >-.<.> ozo.o:o.o <.>
<br> zastavěné území obce k 4.2.2020 |— —v— ' _ “ l l ochranné pásmo silnice I __;- __ _Pl.<.>.<.>.nemovitá kulturní památka l l ochranne pasmo zel62nice IV.zóna CHKO Labské pískovce É dÍSÍFÍbUČUÍ trafostanice Natura 2000 - ptačí oblast EI venkovni vedení elektrické sítě VN 1-35 kV
<br> : : vzdálenost 50 rn od okraje lesa E EI kabelové vedení elektrické sítě VN 1- 35 kV
<br> území ekologických rizik * " i _i ochranné pásmo vedeni elektrické sítě
<br> chráněná oblast přirozené akumulace vod EI plynovod (středotlak)
<br> záplavové území 5 periodicitou 100 let L,i 1 ochranné pásmo plynovodu
<br> aktivni zóna záplavového území E kanalizační stoka investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti E VOÚOVde Tad
<br> ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN MIKULÁŠOVICE - NÁVRH 2al koordi _.V,A.'_ -_
<br>,* f
<br> „*,!.\ \ M koordinačnívýkres / 1: 5 000 / část 2 - lokalita Mikulášovičky
<br> Návrhové plochy změny č.1 územního plánu Mikulášovice
<br> ;oyquo,<,> _,<,> “ovl—Lůžeěll; BV — plochy bydlení — bydlení v rod|nnych domech — venkovske
<br> zastavěné území obce k4.2.2020
<br> Navrhované prvky technické infrastruktury
<br> W ČSOV / přečerpávacíjímka požární hydrant.v,<,>,<,>,l— ' _l_ ' _ _ legenda podkladu koordlnacnlho vykresu uzemního planu l i ochranné pásmo silnice
<br> i_si nemovitá kulturní památka ochranné pásmo železnice
<br> IV.zóna CHKO Labské pískovce É distribuční trafostanice Natura 2000 - ptačí oblast EI venkovní vedeni elektrické sítě VN 1-35 kV Ě—-—-—-—-= vzdálenost 50 m od okraje lesa E EI kabelové vedeni elektrické sítě VN 1- 35 kV územi ekologických rizik ...
4-VÝKRES_VPSO.pdf (176 kB)
ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN MIKULÁŠOVICE - NÁVRH
<br> f <,>
<br> \\ 25/1277 „*" ll? „* ' 4- “\$,“E\ď !! / ; ©.:.; "
<br> /B
<br> v 2'l7'l/2 /—si/ 227
<br> ;g/.„ GÉV ve
<br> prvky mapového podkladu _ linie katastrálních hranic včetně parcelních čísel
<br> veřejně prospěšné stavby u nichž lze uplatnit vyvlastnění dle 5 170 stavebního zákona nebo zřízení věcného břemene
<br> W jímka a čerpací stanice odpadních vod na pozemku parc.č.2304/1 KN Mikulášovice
3-VÝKRES_hl_vykres_TI_5ooo.pdf (5710 kB)
00,' V <.>
<br> i.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> omih <.>
<br> Ox
<br>.<.> ;mooowO.\in? “ (_.<.> :,! © ' F.“.! „_J %._\ \\ „\ \ „\ “\ \\ \ "\\ 1.\\,—ň \.*\ v “\ \ ZídOI/s,„ _ © \ * ZIHŠ; D © & Vršych HUr &
<br>.<.>.LQOOQQQ.<.>.<.> >.£.<.>.U.<.>,©.<.>.<.> Ú.o o o l/.elk ' „\ y fam ?Sm „ZŠ-SS,<.> : [2' 03 „;h- „.V » ----- "st,Á.F.* “ il,D ""-,a,<.> " E; D D © D D O El D,* Í RTF É: E: D 53 D © \ D Ú ců ' ': (2 V \,\ Š \\.0' 0.*.0'.020A Q? " ©.0 $%? 0 000 0.0.00 ; 00 ©,0:0;0.0 00 0 \' * Q “Kw 3531! 44 ČÍQSJY „,- O,A 13,2 k,y// 6 \\v\.\,'$ _,& \ f,O D <.>,'.čl.)—13,3 W _0 Ě! Vl.“ "./.' _ “\ ) ;“ _ ",$!: \,<,> » l \\k ZJE INZ O D \ __ 42“ _ faq;,'ÚJSM A.\ Q Š I'.<.> 0 SV v,» \\ V 0'0 & i 0 zzs-Pv * 0.g,'- \ 0'0“0 <.>,<,> „ __J ; 0 0.0 * : \,<,> ' 0 © „ _ II“;.\“ Na J „,/ \— I ' * % Q,<,> : \ Ú lg,— va,7:5,* D.<.>.—___ J,<.>.(bg HV (:?/_ LID 'Ií',UK? Q ©,„VW LL! U Ú? ' ' l_šf lí? \\ \ \ \\\ Á'o &? _ \ Q “\ \ \- “\ \\ \ „\ \ “a \ u \“— Í ' \\ esf/(3,_
<br> 2104 sv" ' 0' 0'0 0' 0'0' 00 „»aa 0.0.0; © 0 \ _/ F.<.> /jf SF ' <> © %,9/ Sir Q,],„_ Us % ČSÚ SM 57 D O D a G (EG HV 263111; Í"
<br>.o.'o o).'o.Q.<.> U I' 0 m Š'
<br> a.<.>
<br> H O » HV KiB—'
<br> 'KULÁs'oV,„ *."
<br>.* <,<.> z_103-Bv *,' 0 o 0 W,() 0
<br> | | <.>
<br> 6 Čt " © QQ & /
<br> ('.>
<br> B"I
<br> ; 313 SLI
<br> 49:5 Ú <.>,»! „,[" >,JE "VF ? „: * ' u * I / “I » <.>,I x.-a.<.> "* » z:.135 SM.“ I JJ 0 B1-0V _17 „ ' „ - „ ' <> iš A D
<br> ' M KULÁ <.>,(9057
<br>.? Sí <.>
<br> ID 1203“
<br> "Z)-Ns
<br> '$
<br> (_
<br>.<.> o.<.>.<.>.<.>.<.> 'o.O.<.>.o o.o '.D El RI % IVJ“ \š \.“'.1 Je/.k.OPEC ěfrn ' ymwn ' II () 0'0 & <;.<.>.<.>.44 % 0 0 0 ;192-„Vy 0 „n 00000 00 II E ' 0'0'0 00 (>,<.> 35 B“ IT" m „Z“/22! VÚ,______ o C7,('; © <) 13 0 () Z100-SM 3:3 0 0'0'0.(7 0 % U za:; v,<.> 021001-SM 17 „ra 000.;.<.> - 000,;,QQ.? V ll:,W " / Bv © 3 = \,<.> - <.>,<.>,! El
<br> “75 RI
<br> ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN MiKULÁŠOVICE - NÁVRH
<br> 1C) hlavní výkres — technická infrastruktura M 1 : 5 000
<br> prvky mapového podkladu
<br> zastavěné...
2-VÝKRES_HLV.pdf (1682 kB)
ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN MIKULÁŠOVICE - NÁVRH lb) hlavní výkres
<br> NS.<.> '.';,l ' a W l -_ '.“ 0'0 :._ ' 21 04: BVo'ďq'ýy _,5.0.0030;,000000 NL 00.0'0000000 0 0 „040.0 0 0 0 0 < K3=ZN 00000.0 0 0'0'0'0'0 00 0 0 0:0' 0'.0'0 0.0.0.0 > 0 0 * *.* 0' 0'0'253'BV,* 0 0 000 0 0 0'0 '0'0' 0 0 —.0 0 ' 0'0' » NZ '0'0'0'0 0'0' 0'0'0'0' 0' :* „0.0.00 9.9 o 1-.Q 0.00.<.>.c.<.>.<.>.<.>.<.> ?-2 tr.—„' ;.<.> »- Q'BŽI'.<.> o +.<.>,*.o.? *“,<.>,* $".2."123M— <.>
<br> 4 8M,N5-.IKULÁ »
<br>.'.: 3 r ': ".\ “ NS.© '*.f -.i,<.> &% SM *." l _'1 » _!.\.„,v '* i ' " "'y' <.>,<.> 34 *.'“.__._.“s._ 29392 ' 33781' l HD ],>“ „ "' > *S? - m = — ' :.'.w l * \ * Í ! A A
<br> hlavnívýkres / 1: 5 000 / část 01 - lokalita Za hřbitovem
<br> Prvky podkladu mapového díla
<br> zastavěné území obce k4.2.2020
<br> kresba linie katastrální hranice
<br> Rastrový podklad — hlavní výkres územního plánu
<br> Návrhové plochy změny č.1 územního plánu Mikulášovice
<br> agamy;,<,> <.>,<,> :?:ÝŘďŠÉŠŠ BV — plochy bydlen| — bydlen| v rod|nnych domech — venkovske
<br> V0'0'0'0'0'0' >;0;K3-<ZNÝO' ZN — plochy zeleně — nezastavitelných soukromých zahrad >.0.0YOYOYOÝOŠ
<br> ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN MIKULÁŠOVICE - NÁVRH
<br> \W
<br> hlavnívýkres / 1: 5 000 / část 02 - lokalita Mikulášovičky
<br> Prvky podkladu mapového díla
<br> zastavěné území obce k4.2.2020
<br> kresba linie katastrální hranice
<br> Rastrový podklad — hlavní výkres územního plánu
<br> Návrhové plochy změny č.1 územního plánu Mikulášovice V0'0'0' '
<br> Ý0'ZJOĚÉÝIŠŠ BV — loch b dlení — b dlení v rodinn'ch domech — venkovské mam.! F V V V V
<br> ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN MIKULÁŠOVICE - NÁVRH
<br> I A L ' "'"QEV' „i 'Íli \ v w ' \97 W? “_ iv? ' ",' 34.351 __ tm &.s.: V „ L,; 581“ — “v ' íč * *“
<br> “ď - % ly,o.% 4 „ „ram „www.„w - ___/„ _,qfááa <.>,<.> d!.»
<br> * \\ © 3 4:3;.<.>
<br> má? &; ;;Š'f'*
<br>.\ I'" ' „» A; a ' ' ' 0:0.0 &=.— 0 0 0'0'.0 0 0000
<br> „,QLl \ '$ <.>,(
<br> hlavní výkres / m 1: 5 000 / část 03 - lokalita Mikulášovice - střed
<br> Prvky pod...
1-VÝKRES_ZCU.pdf (399 kB)
ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN MIKULÁŠOVICE - NÁVRH la) výkres základního členění území
<br> výkres základního členění/ 1: 5 000 / část 01 - lokalita Za hřbitovem
<br> prvky mapového podkladu
<br> zastavěné území obce k4.2.2020
<br> linie katastrální hranic
<br> návrhové plochy změny č.1 úp Mikulášovice
<br> zastavitelná plocha
<br> K3-ZN plocha změn využití v krajině
<br> specifická plocha
<br> ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN MIKULÁŠOVICE - NÁVRH
<br> ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN MIKULÁŠOVICE - NÁVRH
<br> % * Q:,7% ©
<br> mraky / ',_ „HF,—"%; & &
<br> \\\\\
<br> <,>
<br> kres základního členění 1: 5 000 / část 03 - lokalita Mikulášovice - střed
<br> ě
<br> prvky mapového podkladu
<br> zastavěné území obce k4.2.2020
<br> linie katastrální hranic
<br> návrhové plochy změny č.1 úp Mikulášovice ZZS-PV zastavitelná plocha
<br> P1-0V plocha př eeeee by
<br> specifická plocha
<br> % plochy určené k prověření územní studií
<br> avr ové plochy změ za
<br> 333 7? m m 3 3
<br> n' h staVIt XXX XXXXXX SP
<br> y č.X up Mikulášovice
<br> fD< 3 77 mt
<br> prvky mapového pod
<br> ladu
<br> výkres
<br> základního členění/ 1: 5 000 / část 04 - lokalita Mikulášov
<br> ice - horní
<br> st
<br> řed
<br> %“
<br> LX?
<br> / i % <.>
<br> la) výkres Základ ního členění území
<br> ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN MIKULÁŠOVICE - NÁVRH
vývěs_10-2021_VEŘEJNÁ_VYHLÁŠKA_-_veřejné_projednání_návrhu_Z.pdf (290 kB)
1
<br>
Městský úřad Rumburk
Třída 9.května 1366/48,408 01 Rumburk
Odbor regionálního rozvoje a investic
<br> Úřad územního plánování
<br> č.j.: ORRI/1375-21/neim ORRI/548-2019
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXXXX
ODBOR: RRI
TEL.: XXX XXX XXX,725 712 737
E-MAIL: dagmar.mertlova@rumburk.cz
DATUM: 13.01.2021
<br> počet listů: 3
počet příloh: 10
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ A DORUČENÍ
<br> O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU
MIKULÁŠOVICE
<br> (v souladu s ustanovením § 55b zákona č.183/2006 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů)
<br> Městský úřad Rumburk – odbor regionálního rozvoje a investic,úřad územního plánování,jako
pořizovatel příslušný podle § 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů a doplnění (dále jen „stavební zákon“),k pořízení
územního plánu na žádost obce ve svém správním obvodu <,>
<br> OZNAMUJE
<br> zahájení řízení o návrhu Změny č.1 územního plánu Mikulášovice,podle ustanovení § 55b stavebního
zákona a § 172 odst.3 zákona č.500/2004 Sb.ve znění pozdějších předpisů a doplnění (dále jen
„správní řád“) <,>
<br> VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
<br> návrhu Změny č.1 územního plánu Mikulášovice s odborným výkladem projektanta (Ing.arch.Martin
Wedell,Praha) podle § 22 stavebního zákona nařídil pořizovatel
<br> na čtvrtek 04.03.2021 ve 14:00 hod <.>
v obřadní síni budovy
<br> Městského úřadu Mikulášovice
Mikulášovice 1007
<br> 407 79 Mikulášovice
<br> Vzhledem k tomu,že rozsah návrhu Změny č.1 územního plánu Mikulášovice,který se vydává formou
opatření obecné povahy,není možné zveřejnit na úřední desce v úplném znění,stanovuje se
v souladu s ustanovením § 172 odst.2 správního řádu a § 20 stavebního zákona místo a doba,kde je
možné se s návrhem seznámit <.>
<br> S návrhem Změny č.1 územního plánu Mikulášovice je možné se seznámit v době ode dne vyvěšení
této veřejné vyhlášky tj.od 13.01.2021 do 04.03.2021:
<br>
<br> 2
<br>
V ...

Načteno

edesky.cz/d/4406300

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Rozpočet   Územní plánování   EIA   Prodej   Veřejná vyhláška   Volby   Zveřejnění záměru   Územní plánování   EIA   Stavby   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rumburk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz