« Najít podobné dokumenty

Praha 14 - 24, Rozhodnutí o umístění stavby - zahrádkářská chata v osadě Třešňovka ČZS, č.o. 55

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 14.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

24_Rozhodnuti_o_umisteni_stavby_-zahradkarska_chata_v_zahradkarske_osade_Tresnovka_CZS_c.o.55_zahr._dil_c._18_pri_Kbelske_ulici.pdf
MĚSTSKÁ čÁsr PRAHA 14 SratříVenclíků 1073,193 21 Praha*) | IČ: 00231312 1 www.prahal4.cz
<br> úňAn MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br> Odbor výstavby Váš dopis zn.; Vyřizuje: lng.Hana ilačecká Supisovy znak: UMCPI42044H95 OV HACH E—mail: hana.hncmkaíapmha14.1;7 (.“íslojednaci: UMCPl4-21-01654-OV'HACl—l Telefon: 225 295 317
<br> Pralin dne: 7.1.2021
<br> ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Úřad městské části Praha 14,odbor výstavby,jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb.<.> o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy.kterou se vydává Statut 111.m.Prahy.ve znění pozdějších předpisů,v územním řízení posoudil podle 5 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí O umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 23.1 1.2020 podal
<br> lng.XXXXXXX XXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Novovysočanská 2509/3e,190 00 Praha
<br> (dálejen "žadate1")„ a na základě tohoto posouzení:
<br> 1.Vydává podle š 79 a 92 stavebního zákoria a & 9 vyhlášky č.503/2006 Sb._ o podrobnejSI úpravě územního rozhodování.územního opatření a stavebního řádu
<br> rozhodnutí o umístění stavby
<br> Zahrádkářská chata v zahrádkářské osadě Třešňovka ČZS,č.o.55,zahr.díl č.18,při Kbelské ulici
<br> Praha,Hloubětín
<br> (dálejen "stavba") na pozemku parc.č.1343/98 (ovocný sad) v katastrálním území Hloubětín <.>
<br> Druh a účel umist'ované stavby: - přízemní nepodsklepená zahrádkářská chata.užívaná k uskladnění zahradního nářadí a nábytku
<br> — objekt bude napojen na stávající přípojku vodovodu a silové elektřiny
<br> Umístění stavby na pozemku:
<br> — Zahrádkářská chata s orientací hřebene v severojižním směru,bude umístěna cca 7,35 m od severní hranice spozemkem parc.č.1343/45 v katastrálním území Hloubětín.2 m od východní hranice s pozemkem parc.č.1343/99 v katastrálním území Hloubětín,cca 4 m od jižní hranice s pozemkem parc.č.1343/1 1...

Načteno

edesky.cz/d/4406288

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 14      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz