« Najít podobné dokumenty

Praha 14 - 25, Oznámení o zahájení stavebního řízení - stavební úpravy pro bytový dům Rochovská 759 - 763

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 14.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

25_Oznameni_o_zahajeni_stavebniho_rizeni_-_stavebni_upravy_za_ucelem_zmeny_zdroje_tepla_pro_bytovy_dum_Rochovska_759_-_763_Praha_9_-_Hloubetin.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 Bratří Venclíků 1073193 21 Praha 9 1 IČ: 00231312 ; www.prahal/lvch
<br> úěno MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br> Odbor výstavby vas dopis zn.: Vyřizuje: Vodscďálková Srpisový mak: UMCP14'20=46706.0V-VODJ E-mail: jirinas-'odsedalknvafn,prahal4cz Cislojcdnací: UMCP14 20.-48873-0V=VODJ Telefon: 225295313
<br> Praha dne: 16122020
<br> OZNÁMENÍ o ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Společenství vlastníků Rochovská 759,760,761,762,763,Praha 9-Hloubětín,IČO 24714861 <,>
<br> Rochovská 760/7,198 00 Praha,„ které zastupuje PROPULS SOLAR s.r.o <.>,ICO 27531732,Načešice 3,538 03 Načešice
<br> (dále jen "stavebník") dne 3.12.2020 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
<br> Stavební úpravy za účelem změny zdroje tepla pro bytový dům Rochovská 759-763 Rochovská 759/5,760/7,761/9,762/11 a 763/13,Praha 9 - Hloubětín
<br> na pozemku parc.č.566/11,566/12.566/13,566/14,566/15 v katastrálním území Hloubětín,obec Praha.Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení <.>
<br> Stavba obsahuje: - Stavební úpravy v 1.PP budovy č.p.760/7 a v ].PP budovy č.p.761/9 - zřízeni plynové kotelny a technologické místnosti <.>
<br> Úřad městské části Praha 14.odbor výstavby,jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy.ve znění pozdějších předpisů oznamuje podle 5112 odst.! stavebního zákona zahájení stavebního řízení,ve kterém podle & 112 odst.2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání.Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky.popřípadě důkazy do
<br> 15 dnů od doručení tohoto oznámení <.>
<br> lg později uplatněným závazným stanoviskům,námitkám.popřípadě důkazúm nebude přihlédnuto.Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Uřad městské části Praha 14,odbor výstavby.úřední dny Po a St: 7.30 - 18.00 h...

Načteno

edesky.cz/d/4406287

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 14      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz