« Najít podobné dokumenty

Praha 6 - Stanovení místní (přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích: Nad Šárkou a Pod Beránkou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 6.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Otevřít soubor
Úřad městské části Praha 6 Tel.ústředna: 220 189 111 IČ: 000 63 703
Čs.armády 23 E-podatelna: podatelna@praha6.cz DIČ: CZ00063703
160 52 PRAHA 6 http://www.praha6.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br>
<br> ODBOR DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Odd.státní správy
<br>
<br> VÁŠ DOPIS č.j.: bez čj <.>
ZE DNE: 2021-01-04
NAŠE č.j.: MCP6 001460/2021
OOP 010/008-Fi
VYŘIZUJE: Ing.XXXX XXXXX
TELEFON: XXX XXX XXX
E-MAIL: rfiala@prahaX.cz
<br> DATUM: 2021-01-11
<br>
<br> Roadrunner,s.r.o <.>
<br> (k ruk.p.Louthana)
<br>
Pštrossova 25/199
<br> 110 00 Praha 1
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení místní (přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městská část Praha 6,Úřad městské části,odbor dopravy a životního prostředí (oddělení státní
správy) <,>
- jako příslušný správní úřad dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění <,>
- ve spojení s ustanovením § 32 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném
znění <,>
- v rozsahu podle obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut
hlavního města Prahy,ve znění pozdějších předpisů <,>
- ve smyslu ustanovení § 10 a § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen
„správní řád“) <,>
- a se souhlasem Policie ČR,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy (OSDP),odboru služby dopravní
policie,oddělení dopravního inženýrství,vydáno pod čj.KRPA-13336-1/ČJ-2021-0000DŽ,ze dne
13.01.2021 <,>
zahájil na základě žádosti právnické osoby
<br> Roadrunner,s.r.o <.>,Pštrossova 25/199,110 00 Praha 1,IČ: 033 09 983 <,>
<br> řízení o opatření obecné povahy podle ust.§ 171 a § 173 odst.1,správního řádu,a podle ust.§ 77
odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádí zákon o
silničním provozu <,>
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> Nad ...

Načteno

edesky.cz/d/4406277

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 6      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz