« Najít podobné dokumenty

Město Brno - stanovení DZ VPS Rybářská 7 - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0018159_stred_Rybarska_7_IO.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0410716/2020 VYŘIZUJE: Bc.XXX XXXXXXXXX,DiS.Brno XXXX-XX-XX
<br> Č.J.: MMB/0018159/2021 TEL./E-MAIL: 542174228/pelcakova.eva@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle § XXX a následně části šesté zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na základě žádosti
<br> o stanovení úpravy provozu na místní komunikaci a po předchozím projednání s Policií ČR,KŘP JMK SPDI
<br> Brno (viz č.j.: KRPB-163009-1/ČJ-2020-0600DI,ze dne 25.08.2020) podle § 77 odst.1 písm.c) zákona
<br> o silničním provozu
<br> stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci ul.Rybářská 7
<br> spočívající v umístění svislého dopravního značení vyhrazené parkoviště (IP 12) vč.dodatkové tabulky (E13)
<br> s uvedením registrační značky vozidla 1BI 0868,a vodorovného dopravního značení vyhrazené parkoviště
<br> pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou (V 10f) <.>
<br> Platnost tohoto stanovení je podmíněna vydáním rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
užívání komunikace <.>
<br>
Odůvodnění
<br>
Magistrát města Brna,Odbor dopravy stanovil místní úpravu provozu na místní komunikaci Rybářská 7 na
základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci z důvodu zřízení vyhrazeného
parkování pro osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou <.>
<br> Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy podle § 172 odst.4 ...
Rybarska.pdf
7
<br> SL
<br> P 8
<br> 0
45
<br> 0
45
<br> 20m
<br> V 13
<br> SL
V 10g
<br> V 13
<br> SL
<br> IP
1
0
a
<br> M
K
-III.T
<br> Ř
ÍD
<br> Y
<br> R
y
b
á
řs
<br> k
á
<br> MK
-III
<.> TŘ
ÍD
<br> Y
<br> Ry
bá
řsk
<br> á
<br> CEN
Y N
<br> A M
ÍSTE
<br> N
EBO PO ZAPLACEN
<br> Í
<br> S OPRÁVN
EN
ÍM
<br> V PRACOVN
Í DN
<br> Y 17-6h
<br> O
B
L
A
S
T
1
-2
<br> 1
<br> P
<br> IP
1
3
c
<br> V 10f
INSTALOVAT
<br> SL
<br> E
13
<br> IP
1
2
<br> 1B
I 0
<br> 86
8
<br> 5
<br> UL.RYBÁŘSKÁ - MK
<br> OPS 1-21,fáze B
<br> S
<br> Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
<br> Podpis:
<br>
§77 zákona č.361/2000 Sb <.>
<br>
<br> Dle §25 zákona č.13/1997 Sb <.>
<br>
/ČJ-20 -0600DI -Pod č.j.: KRPB-
<br>
Odsouhlaseno dne:
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> Brněnské
<br> GENER.PROJEKTANT
<br> ING.A.HAVLÍČEK
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> komunikace
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 1:500
<br>
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> M.ZEMAN,DiS.M.ZEMAN,DiS.ING.J.NEŠPOR
<br> OPS 1-21,fáze B
<br> UL.RYBÁŘSKÁ - MK
<br> ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - ZÚK
<br> SRPEN 2020
<br> 1.var.1
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> ŘEŠIT STAVEBNĚ
NUTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY
<br> POZNÁMKA
<br> Veškeré DZ musí být instalováno v souladu s TP65,TP133 a navazující platnou legislativou.�
<br> VDZ které není zobrazeno v tomto výkrese,musí být před realizací odstraněno.�
<br> R
yb
<br> á
řská
<br> M
K
-III.T
<br> Ř
ÍD
<br> Y
<br> 4
<.> 3
<br> 3
<.> 0
<br> 4
<.> 3
<br> 3
<.> 4
<br> 5.0
<br> 9
<.> 5
<br> 5
<.> 0
<br> E
1
3
<br> E
1
3
<br> IN
ST
<br> AL
O
<br> VA
T
<br> IN
ST
<br> AL
O
<br> VA
T
<br> 3 <.>
55
<br> 2
<.> 5

Načteno

edesky.cz/d/4406268

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz