« Najít podobné dokumenty

Město Brno - stanovení DZ VPS Charbulova 101 - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Charbulova_101.pdf
KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI GENER.PROJEKTANT
<br> ING.A.HAVLÍČEK ING.M.PERNICA
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉHO OBČANA
VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 01.1
<br> 1:500
<br> A4
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> 0684-2020
ULICE CHARBULOVA 101 - MK
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> komunikace
<br> Brněnské
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> Z.MAREČKOVÁ Z.MAREČKOVÁ
<br> ZÁŘÍ 2020
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> 14.9.2020
<br> Souhlasíme se ZUK
<br> Brněnské komunikace
<br> 639 00 Brno | IČ: 507 33 098 | DIČ: CZ 607 33 098
<br> Renneská třída 787/1aBrněnské komunikace a.s <.>
<br> S
<br> po zaplacení ceny <.>
<br> místní komunikace nebo jejich úseky,jež lze užít ke stání vozidel jen
s příslušným nařízením statutárního města Brna,kterým se vymezují
roku,nejdéle však do zavedení oblasti placeného stání,v souladu
pro zřizování vyhrazeného parkovacího stání na dobu jednoho
o povolení zvláštního užívání silnice nebo místní komunikace
- BKOM souhlasí za vlastníka komunikace s vydáním rozhodnutí
<br> - Žadatel soulasí s délkou VPS 5,1m <.>
využito vedlejší plochy vjezdu jako manipulační <.>
navržené v souladu s vyhl.č.398/2009 Sb.v délce 7m,ale je
- Projektant upozorňuje,že z rozhodnutí MMB - OD není VPS
Pozn.: - DZ bude realizováno podle TP 65 a TP 133
<br> UL.CHARBULOVA 101 - MK
<br> 9
5
<br> 9
7
<br> 9
9
<br> 10
1
<br> 10
3
<br> 10
5
<br> 10
7
<br> 8
0
<br> 8
2
<br> 8
4
<br> 8
6
<br> 9
0
<br> C
h
a
rb
<br> u
lo
v
a
<br> 6
<,> 4
<br> SL
<br> 2 <.>
3B
<br> 0
99
71
<br> E
1
3
IN
<br> ST
AL
<br> O
VA
<br> T
č <.>
2
<br> BZ
O
88
-6
8
<br> 1 <.>
<br> E
1
3
<br> IN
S
T
A
L
O
<br> V
A
T
<br> RÉ
SE
<br> RV
É
<br> IP
1
2
<br> 1
<br> 2
<br> V 10f
INS...
0018275_Cernovice_Charbulova_101_IO.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0459211/2020 VYŘIZUJE: Bc.XXX XXXXXXXXX,DiS.Brno XXXX-XX-XX
<br> Č.J.: MMB/0018275/2021 TEL./E-MAIL: 542174228/pelcakova.eva@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle § XXX a následně části šesté zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na základě žádosti
<br> o stanovení úpravy provozu na místní komunikaci a po předchozím projednání s Policií ČR,KŘP JMK SPDI
<br> Brno (viz č.j.: KRPB-182440-1/ČJ-2020-0600DI,ze dne 22.09.2020) podle § 77 odst.1 písm.c) zákona
<br> o silničním provozu
<br> stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci ul.Charbulova 101
<br> spočívající v umístění svislého dopravního značení vyhrazené parkoviště (IP 12) vč.dodatkové tabulky (E13)
<br> s uvedením registrační značky vozidla BZO 88-68,a vodorovného dopravního značení vyhrazené
<br> parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou (V 10f) <.>
<br> Platnost tohoto stanovení je podmíněna vydáním rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
užívání komunikace <.>
<br>
Odůvodnění
<br>
Magistrát města Brna,Odbor dopravy stanovil místní úpravu provozu na místní komunikaci Charbulova 101
na základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci z důvodu zřízení vyhrazeného
parkování pro osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou <.>
<br> Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy podle § 17...

Načteno

edesky.cz/d/4406265

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz