« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
„,* * ** EVROPSKÁ UNiE „_—
<br> i * Fond soudržnosti.'.<.>.<.> „,Ministerstvo zwotniho rostredi * „ ** Operační program Žlvotnl prostředí p
<br> Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje v rámci projektu Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji lll
<br> uzavřené podle ustanovení & 10a odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu 5 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád
<br> Evidenční číslo smlouvy: 19/05/0665
<br> Poskytovatel:
<br> Pardubický kraj
<br> se sídlem: Komenského nám.125,532 11 Pardubice
<br> zastoupený: JUDr.Martinem Netolickým,Ph.D <.>,hejtmanem Pardubického kraje IČ: 70892822
<br> DIČ: CZ70892822
<br> bankovní spojení: 256475392/0300
<br> dále jen „poskytovatel' a
<br> Příjemce:
<br> příjmení,jm trvalý pobyt: datum narození: bankovní spojení: dále jen „příjemce“
<br> uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku vsouladu s ust.; 166 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,tento dodatek ke smlouvě č.19/05/0665 o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje v
<br> rámci projektu Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji ||| (dále jen „dodatek") <.>
<br> Článek | <.>
<br> 1.Poskytovatel uzavřel spříjemcem dne 16.3.2020 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
<br> Pardubického kraje v rámci projektu Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji ||| č.19/05/0665 (dále jen „smlouva“),ve které se příjemce zavázal realizovat akci svým jménem,na svou vlastní odpovědnost,v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.Současně se příjemce zavázal plné a prokazatelně v požadovaném rozsahu splnit účel,na který mu je dotace poskytována,a dodržet jej po dobu udržitelnosti stanovenou pro plnění účelu projektu a to do 31.12.2028 <.>
<br> Příjemce podal dne 19.11.2020 žádost o prodloužení termínu ukončení akce realizované na základě smlouvy,včetně prodloužení termínu předložení úplné a správné závěrečné zprávy a finančního vyúčtování blíže specifikovanou v příloze č...

Načteno

edesky.cz/d/4406261

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Zákon 106/1999   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Pardubický kraj
26. 01. 2021
26. 01. 2021
26. 01. 2021
26. 01. 2021
25. 01. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz