« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
*,: * Fond soudržnosti
<br> * * *„ EVROPSKÁ UNIE
<br> „,<,> Ministerstvo životního prostředí * „ * Operační program Životní prostředí
<br> Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
<br> z rozpočtu Pardubického kraje v rámci projektu Kotlíkové dotace v
<br> Pardubickém kraji III
<br> uzavřené podle ustanovení 5 10a odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů,jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu 5 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád
<br> Evidenční číslo smlouvy: 19/05/0438
<br> Poskytovatel:
<br> Pardubický kraj
<br> se sídlem: Komenského nám.125,532 11 Pardubice
<br> zastoupený: JUDr.Martinem Netolickým,Ph.D <.>,hejtmanem Pardubického kraje IČ: 70892822
<br> DIČ: CZ70892822
<br> bankovní spojení: 256475392/0300
<br> dále jen „paskytovater'
<br> a
<br> Příjemce: příjmení,jméno,titul: XXXX XXXXXXXXXXX
<br> trvalý pobyt:
<br> Oucmanice
<br> datum narození: 1968
<br> bankovní spojení:
<br> dále jen „Příjemce“
<br> uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku vsouladu s ust.g 166 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,tento dodatek ke smlouvě č.19/05/0438 o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje v rámci projektu Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji ||| (dále jen „dodatek“) <.>
<br> 1 <.>
<br> Článek l <.>
<br> Poskytovatel uzavřel s příjemcem dne 16.3.2020 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje v rámci projektu Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji ||| č.19/05/0438 (dále jen „smlouva“),ve které se příjemce zavázal realizovat akci svým jménem,na svou vlastní odpovědnost,v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.Současně se příjemce zavázal plně a prokazatelně v požadovaném rozsahu splnit účel,<.> na který mu je dotace poskytována,a dodržet jej po dobu udržitelnosti stanovenou pro plnění účelu projektu a to do 31.12.2028 <.>
<br> Příjemce podal dne 26.11.2020 žádost o prodloužení termínu ukončení akce realizované na základě smlouvy,včetně prodloužení termínu předložení úplné a s...

Načteno

edesky.cz/d/4406259

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Pardubický kraj
15. 01. 2021
15. 01. 2021
15. 01. 2021
14. 01. 2021
14. 01. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz