« Najít podobné dokumenty

Liberecký kraj - Oznámení na úřední desku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Liberecký kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Strucne_netechnicke_shrnuti_ZSD.pdf
Stručné shrnutí údajů ze žádosti
<br> 1.Identifikace provozovatele
<br> ŽSD a.s <.>
<br> 2.Název zařízení
<br> Brněnská 1050,664 42 Modřice
<br> 3.Popis a vymezení zařízení
<br> Předmětem žádosti je změna integrovaného povolení stávajícího zařízení „Provozovna Mimoň – dekontaminační plocha pro biodegradaci
kontaminovaných odpadů a zařízení pro mechanickou úpravu odpadů tříděním“ <.>
<br> Zařízení se nachází na území okresu Česká Lípa,na území obce Mimoň,katastrální území 695254 Mimoň.Zařízení je umístěno v areálu
bývalé bioplynové stanice v průmyslové zóně při jižním okraji města,mimo extravilán obce <.>
<br> Charakter provozu obou zařízení se ve smyslu účelu užití (provozování) realizací výše uvedených záměrů nemění,dojde pouze
<br> k navýšení zpracovatelské kapacity v následujícím rozsahu:
<br> Změna kapacity zařízení Stávající: Nová kapacita:
<br> „Zařízení dekontaminace“ 10 000 t/rok 20 000 t/rok
„Zařízení recyklace“ 20 000 t/rok 30 000 t/rok
<br> Celková kapacita obou zařízení: 20 000 t/rok 50 000 t/rok
<br> Reorganizace „Provozovny Mimoň“ a rozsah stavebních úprav je patrný z následujícího obrázku:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Součástí provozu je dále administrativní budova,objekty vodního hospodářství,objekty monitorovacího systému,komunikace a přejezdová
váha.Podrobný popis jednotlivých objektů je uveden v bodě 6.1.žádosti.Celková rozloha areálu bývalé bioplynové stanice činí zhruba
2,12 ha,rozloha objektů,ploch a komunikací využívaných provozem zařízení bude činit zhruba 0,86 ha <.>
<br> Jedná se o zařízení pro úpravu odpadu biodegradací,jehož účelem je zejména snížení obsahu nebezpečných látek obsažených
v kontaminovaném odpadu tak,aby bylo umožněno nebo usnadněno následné odstranění nebo využití odpadu,případně aby byly sníženy
rizika nebo negativní dopady spojené s následným nakládáním s odpady (úprava odpadu dle kódu D8 podle přílo...
2629_oznameni_na_uredni_desku_ZSD.pdf
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 111 • fax: + 420 485 226 444
<br> e-mail: podatelna@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 • DIČ: CZ70891508 •
<br> Datová schránka: c5kbvkw
<br> Krajský úřad Libereckého kraje
<br> odbor životního prostředí a zemědělství
<br> O Z N Á M E N Í
<br>
Ve smyslu ustanovení § 8 odst.2 zákona č.76/20021 Sb <.>,o integrované prevenci a omezování
<br> znečištění,o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále zákon)
<br> o z n a m u j e
<br>
Krajský úřad Libereckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,jako příslušný orgán
<br> dle § 33 téhož zákona,že byla podána žádost o podstatnou změnu integrovaného povolení
<br> pro zařízení
<br>
<br>
„Provozovna Mimoň,dekontaminační plocha pro
<br> biodegradaci kontaminovaných odpadů“ <,>
<br> provozovatele ŽSD a.s.<,>
<br> Brněnská 1050,664 42 Modřice
<br>
Žádost je k nahlédnutí na Krajském úřadě v Liberci,odboru životního prostředí a zemědělství <,>
<br> č.dv.1224 v úřední dny (pondělí a středa) po předchozí telefonické dohodě (tel: 485 226 385 <,>
<br> Ing.Švecová) a na Městském úřadě v Mimoni (tel.: 487 805 001).Každý může zaslat své písemné
<br> vyjádření k žádosti Krajskému úřadu Libereckého kraje do 30 dnů
<br> ode dne zveřejnění informace o žádosti <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXX XXXX
<br> vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC
<br>
<br>
<br> 2021-01-13T14:56:31+0000
Ing.XXXX XXXX

Načteno

edesky.cz/d/4406214


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Liberecký kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz