« Najít podobné dokumenty

Město Klatovy - Oznámení o zahájení stavebního řízení "Parkovací pruh Procházkova ulice Klatovy"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klatovy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení stavebního řízení "Parkovací pruh Procházkova ulice Klatovy"
Městský úřad Klatovy Odbor dopravy – dopravní úřad
pracoviště Mayerova 130
<br> Městský úřad Klatovy | náměstí Míru 62 | 339 01 Klatovy | posta@mukt.cz | www.klatovy.cz | tel.376 347 111 | DS: 24ebrt5
<br>
Č.j.: OD/316/21-2/Au
Vyřizuje: Ing.Augustin
Tel.: 376347494
jaugustin@mukt.cz
Datum: 13.01.2021
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
O Z N Á M E N Í
<br> o zahájení stavebního řízení
<br>
Dne 30.12.2020 podal stavebník Město Klatovy,nám.Míru 62,339 01 Klatovy,IČ
00255661 žádost o povolení stavby „Parkovací pruh Procházkova ulice Klatovy“ <,>
umístěné na p.p.č.2474/36,3760/2 v katastrálním území Klatovy <.>
<br> Městský úřad Klatovy,odbor dopravy – dopravní úřad,jako speciální stavební úřad
dle § 40 odst.4,písm.a) zákona č.13/1997 Sb.o pozemních komunikacích ve znění
pozdějších doplňků a změn a dle § 112,odst.1,zák.č.183/2006 Sb.o územním
plánování a stavebním řádu o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších doplňků a změn (dále jen stavební zákon) oznamuje všem dotčeným
orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení zahájení stavebního
řízení.Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.Vzhledem ke skutečnosti,že
stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje
dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby,upouští ve smyslu § 112 <,>
odst.2 stavebního zákona od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě <.>
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky <,>
popřípadě důkazy do 08.02.2021 <.>
<br> Rozsah stavby:
Stavba se nachází v Klatovech v ulici Procházkova před objekty č.p.83 a 84 <.>
V současné době je v ulici zakázáno parkování vozidel svislým dopravním značením <.>
Komunikace je obousměrná.Vozidla zde přesto parkují a dochází XXX ke zúžení
průjezdného profilu komunikace pod X,XX m.Proto byla navržena úprava,která
vymezí parkovací stání na jedné straně komunikace parkovacím pruhem a již nebude
docházet k porušování dopravních předpisů tím,že vozidla budou parkovat před
objekty č.p.8...

Načteno

edesky.cz/d/4406207

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klatovy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz