« Najít podobné dokumenty

Jihomoravský kraj - Dotační program ,,Do světa!" 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihomoravský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Žádost o dotaci z DP Do světa 2021- vzor.pdf
!!!VZOR!!!
<br> Žádost o finanční podporu z dotačního programu
v oblasti rozvoje lidských zdrojů
<br> Do světa! 2021
<br> Evidenční číslo: Kontrolní součet: hXbXv
Datum doručení:
Dotčený odbor: Odbor školství
<br> Žadatel
Z ARESu se načte název,ulice,číslo popisné,číslo orientační a PSČ <.>
<br> IČ
<br> Typ organizace vyberte
Název
DIČ
<br> plátce DPH s nárokem na odpočet v oblasti realizace projektu / plátce DPH bez
nároku na odpočet v oblasti realizace projektu / neplátce DPH
E-mail
Mobil Telefon
Bankovní spojení žadatele - majitele účtu
- /
<br> předčíslí účtu číslo účtu kód banky
<br>
Sídlo
ulice č.popisné č.orientační
<br> následující položky vyplňujte postupně,jak jdou za sebou
<br> okres
ORP1)
1)ORP = obec s rozšířenou působností
obec kód ORP
pošta PSČ
<br> Žerotínovo nám.449/3,601 82 Brno,tel.541 651 111,IČ 70888337
strana 1 / 4 e-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz,www.kr-jihomoravsky.cz
<br> Příloha 1b
<br>
<br> Osoba oprávněná jednat za nebo jménem žadatele (statutární zástupce)
Titul Jméno Příjmení Titul za
E-mail
Mobil/telefon Funkce
Přidat další oprávněnou osobu
<br> Kontaktní osoba (nevyplňujte,je-li shodné s osobou oprávněnou jednat za žadatele)
Titul Jméno Příjmení Titul za
E-mail
Mobil/telefon
<br> Projekt
Název projektu
<br> Okruh A Podpora mezinárodních projektů s partnerskými regiony
Jihomoravského kraje nebo partnery v ostatních evropských
regionech – příprava a realizace jedno a vícestranných zahraničních
aktivit pro žáky a studenty škol <.>
<br> Okruh B.1 Podpora dofinancování projektů Programu ERASMUS+ - Klíčová
akce 1 (KA1) Projekty mobility osob – Odborné vzdělávání - Mobilita
žáků v odborném vzdělávání a Klíčová akce 2 (KA2) Projekty
spolupráce – Školní vzdělávání a projektů z programu TANDEM-
Program podpory odborných praxí <.>
<br> Okruh B.2 Podpora mezinárodních projektů navazujících na projekty
realizované v rámci Programu celoživotního učení EU COMENIUS
–Partnerství škol a XXXXXXXX DA VINCI – Projekty mobility a
Projekty partnerství a ...
Vzor smlouvy o poskytnutí dotace z DP Do světa 2021.pdf
Příloha č.1a
<br> 1
<br>
<br> SMLOUVA
<br> O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br>
<br> Smlouva č.: JMK………/21/OŠ
<br>
<br> Smluvní strany:
<br>
<br> 1.Jihomoravský kraj
<br> zastoupený: Mgr.Janem Grolichem,hejtmanem Jihomoravského kraje
<br> sídlo: Žerotínovo nám.449/3,602 00 Brno
<br> IČ: 70888337
<br> DIČ: CZ70888337,je plátce DPH
<br> kontaktní osoba: Bc.XXXXX XXXXXXXXXXXX,DiS <.>
<br> tel.: XXX XXX 307
<br> e-mail: endlicherova.lenka@jmk.cz
<br> bankovní spojení: Komerční banka,a.s <.>
<br> dotační výdajový účet: 35-1416620267/0100
<br> (dále také „poskytovatel“)
<br>
<br> a
<br>
<br> 2.Žadatel (název/obchodní firma)
<br> zastoupený:
<br> sídlo:
<br> IČ:
<br> bankovní spojení:
<br> číslo účtu:
<br> je/není plátce DPH
<br> (dále jen „příjemce“)
<br>
<br> uzavírají tuto
<br>
<br>
<br> SMLOUVU
<br> O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br>
<br> Článek I <.>
<br> Účel dotace
<br> 1.Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu
poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“) na realizaci projektu …………….(dále
<br> jen „projekt“),evidovaného pod č.j.……………… <.>
<br> 2.Dotace je poskytována na základě Dotačního programu,<,> Do světa!“ 2021 schváleného
Radou Jihomoravského kraje na ….<.>.schůzi dne …….<.> 2021 usnesením č.…….<.> /21/R….<.> <.>
<br> (dále jen „Dotační program“) <.>
<br> 3.Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se,že bude projekt realizovat na svou vlastní
zodpovědnost,v souladu s právními předpisy,podmínkami této smlouvy a Dotačním
<br> programem,který je zveřejněn na www.kr-jihomoravsky.cz,a to nejpozději do
<br> 31.12.2021.V případě,že k realizaci projektu došlo před uzavřením smlouvy,prohlašuje
<br> příjemce,že toto ustanovení smlouvy bylo naplněno <.>
<br> 4.Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve
znění pozdějších předpisů a zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
<br>
<br>
<br> 2
<br> územních rozpočtů,ve znění pozděj...
Dotační program Do světa 2021.pdf
Příloha č.1 Dotační program,<,> DO SVĚTA!“ 2021 vyhlášený Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno I.Základní ustanovení 1.Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem na činnosti právnických osob vykonávajících činnost středních nebo vyšších odborných škol v oblasti rozvoje lidských zdrojů je v souladu s těmito právními předpisy a dokumenty: • Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje - Priorita III.1 Celoživotní učení pro všechny a jeho realizace - Opatření III.1.3 Zapojit více škol do projektů evropského Programu celoživotního učení,• Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018-2021 - Priorita 2: Zajištění kvality života obyvatel - Opatření 2.1.Rozvoj vzdělávacího systému,• zákonem č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,• zákonem č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů,• zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.2.Cíle dotačního programu • podpora zahraničních aktivit právnických osob na území JMK vykonávajících činnost středních nebo vyšších odborných škol v partnerských regionech JMK,• rozvoj jazykových znalostí žáků a studentů,• zlepšení výuky cizích jazyků na středních a vyšších odborných školách,• podpora spolupráce právnických osob na území JMK vykonávajících činnost středních nebo vyšších odborných škol se zahraničními partnery.3.Okruh způsobilých žadatelů Právnické osoby se sídlem v Jihomoravském kraji vykonávající činnost středních,nebo vyšších odborných škol,zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení (dále také,<,> školy“).4.Výše celkové částky určené na Dotační program Na tento Dotační program je v rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2021 vyčleněna částka 2 000 000 Kč.5.Předmět dotace Dotace bude poskytována na projekty podřaditelné do níže uvedených okruhů a realizované v ...

Načteno

edesky.cz/d/4406190

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihomoravský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz