« Najít podobné dokumenty

Jihomoravský kraj - Dotační program Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihomoravský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vzor smlouvy 2021 - okruh B.pdf
Nevyplňovat - vzor
<br> SMLOUVA
<br> O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br>
<br> Smlouva č.……………… <.>
<br>
<br> Smluvní strany:
<br>
<br>
<br> 1.Jihomoravský kraj
<br> zastoupený: Mgr.Janem Grolichem,hejtmanem Jihomoravského kraje
<br> sídlo: Žerotínovo nám.449/3,601 82 Brno
<br> IČ: 70888337
<br> DIČ: CZ70888337
<br> kontaktní osoby: Mgr.XXXXX XXXXXX,oddělení sportu
<br> Mgr.XXXXX XXXXXX,oddělení sportu
<br> Ing.XXX XXXXXXX,oddělení sportu
<br> tel.: XXX XXX 604,541 651 603,541 651 611
<br> e-mail: karger.simon@kr-jihomoravsky.cz
<br> moudra.petra @kr-jihomoravsky.cz
<br> ingerle.jan@kr-jihomoravsky.cz
<br> bankovní spojení: Komerční banka,a.s <.>
<br> dotační výdajový účet: 35-1416620267/0100 (slouží i pro vratky dotace)
<br> je plátce DPH
<br>
<br> (dále také „poskytovatel“)
<br>
<br> a
<br>
<br> 2.Žadatel (název):
<br> údaj o zápisu v OR
<br> nebo jiné evidenci:
<br> zastoupený:
<br> sídlo:
<br> IČ:
<br> DIČ:
<br> tel.:
<br> e-mail:
<br> bankovní spojení:
<br> č.ú.:
<br> je/není plátce DPH
<br>
<br> (dále také „příjemce“)
<br>
<br> uzavírají tuto
<br>
<br> SMLOUVU
<br> O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br>
<br> Článek I <.>
<br> Účel dotace
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> 1.Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu
poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“) na realizaci projektu
<br> „…………………“ (dále jen „projekt“),na základě žádosti včetně příloh evidované pod
<br> č.j.………/2021 <.>
<br>
<br> 2.Dotace je poskytována na základě dotačního programu Podpora sportu
v Jihomoravském kraji v roce 2021,schváleného Radou Jihomoravského kraje na … <.>
<br> schůzi dne ……usnesením č.………/21/R… (dále jen „dotační program“) <.>
<br>
<br> 3.Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se,že bude projekt realizovat svým jménem na vlastní
zodpovědnost,v souladu s právními předpisy,veřejným zájmem,podmínkami této
<br> smlouvy a dotačním programem,který je zveřejněn na www.kr-jihomoravsky.cz,a to
<br> nejpozd...
Vzor smlouvy 2021 - okruh A.pdf
Nevyplňovat - vzor
<br>
<br> SMLOUVA
<br> O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br>
<br> Smlouva č.…………
<br>
<br> Smluvní strany:
<br>
<br>
<br> 1.Jihomoravský kraj
<br> zastoupený: Mgr.Janem Grolichem,hejtmanem Jihomoravského kraje
<br> sídlo: Žerotínovo nám.449/3,601 82 Brno
<br> IČ: 70888337
<br> DIČ: CZ70888337
<br> kontaktní osoby: Mgr.XXXXX XXXXXX,oddělení sportu
<br> Mgr.XXXXX XXXXXX,oddělení sportu
<br> Ing.XXX XXXXXXX,oddělení sportu
<br> tel.: XXX XXX 603,541 651 604,541 651 611
<br> e-mail: karger.simon@kr-jihomoravsky.cz
<br> moudra.petra @kr-jihomoravsky.cz
<br> ingerle.jan@kr-jihomoravsky.cz
<br> bankovní spojení: Komerční banka,a.s <.>
<br> dotační výdajový účet: 35-1416620267/0100 (slouží i pro vratky dotace)
<br> je plátce DPH
<br>
<br> (dále také „poskytovatel“)
<br>
<br> a
<br>
<br> 2.Žadatel (název):
<br> údaj o zápisu v OR
<br> nebo jiné evidenci:
<br> zastoupený:
<br> sídlo:
<br> IČ:
<br> DIČ:
<br> tel.:
<br> e-mail:
<br> bankovní spojení:
<br> č.ú.:
<br> je/není plátce DPH
<br>
<br> (dále také „příjemce“)
<br> uzavírají tuto
<br>
<br> SMLOUVU
<br> O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br>
<br> Článek I <.>
<br> Účel dotace
<br>
<br> 1.Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové investiční/neinvestiční finanční podpory
z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“) na realizaci projektu
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> „…………………“ (dále jen „projekt“),na základě žádosti včetně příloh evidované pod č <.>
<br> j.………/2021 <.>
<br>
<br> 2.Pro účely této smlouvy se pod pojmem investice rozumí výdaje na pořízení dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku (mimo drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek)
<br> u příjemců,kteří vedou účetnictví v rozsahu podle § 9 zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů ("podvojné účetnictví").Pro ostatní příjemce platí,že pod
<br> pojmem investice se rozumí výdaje na pořízení hmotného majetku specifikovaného v § 26
<br> a 29 zákona č.586/1992 ...
VZOR_ŽÁDOSTI_okruh B_2021.pdf
Žádost o finanční podporu z dotačního programu
v oblasti tělovýchovy a sportu v roce 2021
<br> Podpora sportu v Jihomoravském kraji
v roce 2021 - okruh B
<br> Evidenční číslo: Kontrolní součet: Zqurm
Datum doručení:
Dotčený odbor: Odbor školství
<br> Žadatel
Z ARESu se načte název,ulice,číslo popisné,číslo orientační a PSČ <.>
<br> IČ
<br> Název
Právní forma
Plátce /neplátce DPH DIČ
E-mail
Mobil Telefon/FAX
Bankovní spojení žadatele - majitele účtu
- /
<br> předčíslí účtu číslo účtu kód banky
<br>
Sídlo
ulice č.popisné č.orientační
<br> následující položky vyplňujte postupně,jak jdou za sebou
<br> okres
ORP1)
1)ORP = obec s rozšířenou působností
obec/MČ kód ORP
pošta PSČ
<br> Žerotínovo nám.3,601 82 Brno,tel.541 651 111,IČ 70888337
strana 1 / 6 e-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz,www.kr-jihomoravsky.cz
<br> karger.simon
Text napsaný psacím strojem
VZOR - nevyplňovat
<br>
<br> Osoba oprávněná jednat za nebo jménem žadatele (statutární zástupce)
Titul Jméno Příjmení Titul za
Email
Mobil/telefon Funkce
Přidat další oprávněnou osobu
<br> Kontaktní osoba (nevyplňujte,je-li shodné s osobou oprávněnou jednat za nebo
jménem žadatele)
<br> Titul Jméno Příjmení Titul za
Email
Mobil/telefon/FAX
<br> Projekt
Název projektu
Stručný popis projektu/akce/činnosti (max.1000 znaků včetně mezer)
Podrobný popis je nutno doplnit jako samostatnou přílohu <.>
<br>
Doba dosažení účelu projektu (termín dokončení
realizace projektu)
<br>
<br> Předpoklad financování projektu
Celkové předpokládané výdaje projektu (v Kč) 0
Požadovaná výše podpory (v Kč) 0
<br> tj <.>
<br> ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZDLUŽNOSTI
Jako žadatel čestně prohlašuji následující skutečnosti:
� mám vypořádány veškeré závazky (dluhy) vůči Jihomoravskému kraji vzniklé ze
samostatné i přenesené působnosti kraje,které nabyly právní moci a jsou splatné (tj <.>
zejména provedl včasnou úhradu všech splatných odvodů a penále za porušení
rozpočtové kázně);
� nemám neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné správy České
...
VZOR_ŽÁDOSTI_okruh A_2021.pdf
Žádost o finanční podporu z dotačního programu
v oblasti tělovýchovy a sportu v roce 2021
<br> Podpora sportu v Jihomoravském kraji
v roce 2021 - okruh A
<br> Evidenční číslo: Kontrolní součet: tpKix
Datum doručení:
Dotčený odbor: Odbor školství
<br> Žadatel
Z ARESu se načte název,ulice,číslo popisné,číslo orientační a PSČ <.>
<br> IČ
<br> Název
Právní forma
Plátce /neplátce DPH DIČ
E-mail
Mobil Telefon/FAX
Bankovní spojení žadatele - majitele účtu
- /
<br> předčíslí účtu číslo účtu kód banky
<br>
Sídlo
ulice č.popisné č.orientační
<br> následující položky vyplňujte postupně,jak jdou za sebou
<br> okres
ORP1)
1)ORP = obec s rozšířenou působností
obec/MČ kód ORP
pošta PSČ
<br> Žerotínovo nám.3,601 82 Brno,tel.541 651 111,IČ 70888337
strana 1 / 6 e-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz,www.kr-jihomoravsky.cz
<br> karger.simon
Text napsaný psacím strojem
VZOR - nevyplňovat
<br>
<br> Osoba oprávněná jednat za nebo jménem žadatele (statutární zástupce)
Titul Jméno Příjmení Titul za
E-mail
Mobil/telefon Funkce
Ulice č.popisné č.orientační
Obec PSČ
Přidat další oprávněnou osobu
<br> Kontaktní osoba (nevyplňujte,je-li shodné s osobou oprávněnou jednat za nebo
jménem žadatele)
<br> Titul Jméno Příjmení Titul za
E-mail
Mobil/telefon
Ulice č.popisné č.orientační
Obec PSČ
<br> Projekt
Název projektu
<br> - investiční projekt
- neinvestiční projekt
<br> Stručný popis projektu/akce/činnosti (max.1000 znaků včetně mezer)
Podrobný popis je nutno doplnit jako samostatnou přílohu <.>
<br>
Doba dosažení účelu projektu (termín dokončení realizace
projektu)
<br>
<br> Majetkoprávní vztahy k projektu:
stavba
<br> (uvést majitele nemovitosti)
<br> pozemky
(uvést majitele pozemku,na kterém bude projekt realizován)
<br> Předpoklad financování projektu
Celkové předpokládané výdaje projektu (v Kč) 0
Požadovaná výše podpory (v Kč) 0
<br> tj <.>
<br> ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZDLUŽNOSTI
Jako žadatel čestně prohlašuji následující skutečnosti:
� mám vypořádány veškeré závazky (dluhy) vůči Jihomoravskému k...
Dotační program Podpora sportu v JMK v roce 2021.pdf
Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem
<br> Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2021
<br> I.Základní ustanovení
<br> 1.Právní předpisy a dokumenty
<br> Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem na činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu je v souladu
<br> s těmito právními předpisy a dokumenty:
<br> • zákonem č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> • zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších
předpisů <,>
<br> • zákonem č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> • zákonem č.115/2001 Sb <.>,o podpoře sportu,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> • Evropskou chartou sportu ze dne 19.2.2004 <,>
<br> • usnesením vlády ČR č.591/2016 ze dne 27.června 2016 ke Koncepci podpory sportu 2016-2025 –
SPORT 2025 <,>
<br> • Koncepcí rozvoje sportu v Jihomoravském kraji do roku 2025 <.>
<br> 2.Účel dotačního programu
<br> Podpora zkvalitňování sportovních zařízení a podpora pravidelné a systematické sportovní činnosti
<br> spolků,zejména sportovních subjektů pracujících s dětmi a mládeží,na území Jihomoravského kraje <.>
<br> Obecně se ve smyslu zák.č.115/2001 Sb <.>,o podpoře sportu,ve znění pozdějších předpisů,sportovními
<br> zařízeními rozumí objekty,pozemky,vodní plochy,budovy nebo jejich soubory sloužící výhradně nebo
<br> převážně k provozování sportu <.>
<br> Důvodem vytvoření tohoto dotačního programu je prostřednictvím krajské finanční podpory podporovat
<br> a spoluvytvářet adekvátní sportovní prostředí Jihomoravského kraje pro sportovní subjekty působící
<br> v kraji.V souladu se státní Koncepcí podpory sportu 2016-2025 je snahou Jihomoravského kraje
<br> naplňovat její priority a postupovat tak v souladu s celorepublikovou strategií podpory sportu <.>
<br> 3.Okruh způsobilých žadatelů
<br> Oprávněnými žadateli o dotaci mohou být právnické osoby zapsané ve spolkovém rejstříku (§ 26 odst <.>
<br> 1 písm.a) zákona č....

Načteno

edesky.cz/d/4406189

Meta

Rozpočet   Pronájem   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Výpadek elektřiny   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihomoravský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz