« Najít podobné dokumenty

Město Šternberk - Sdělení - oznámení rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šternberk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2020-415.pdf
Městský úřad Šternberk
Odbor stavební
Horní náměstí 78/16
785 01 Šternberk
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> *
m
e
s
t
x
0
1
9
f
2
q
7
*
<br>
<br> M
E
<br> S
T
<br> X
01
<br> 9F
2Q
<br> 7
<br>
<br> Č.j.: MEST 159249/2020
Sp.zn.: OS 415/2020 kun
Spisový znak - 328.3,skartační znak/skartační lhůta - A/5
<br>
Šternberk 07.01.2021
<br>
<br>
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení:
<br>
Oprávněná úřední osoba pro podepisování:
<br>
<br> Ing.et Ing.arch.XXXXXXXX XXXXX,referent odboru stavebního
tel.: XXXXXXXXX,e-mail: kunat@sternberk.cz
Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>,vedoucí odboru stavebního
tel.: 585086400,e-mail: cernocky@sternberk.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.01/21
Výroková část:
<br> Odbor stavební Městského úřadu Šternberk,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1
písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84
až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
"rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 28.04.2020 a 26.06.2020 podala právnická osoba
<br> Obec Hlušovice,IČO 00635677,Hlavní 89,Hlušovice,783 14 Bohuňovice,kterou
v této věci zastupuje AGPOL s.r.o <.>,IČO 28597044,Jungmannova 153/12,Hodolany <,>
779 00 Olomouc 9
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> I.rozhoduje podle § 79,92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o
podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve
znění pozdějších předpisů
<br> o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> domovní části vodovodních přípojek k budovám v obci Hlušovice na pozemcích
parc.č.248 (zastavěná plocha a nádvoří),241 (zastavěná plocha a nádvoří),229 (zastavěná
plocha a nádvoří),221 (zastavěná plocha a nádvoří),207 (zastavěná plocha a nádvoří),174/1
(zastavěná plocha a nádvoří),177 (ostatní plocha – jiná plocha),196 (zastavěná plocha a
nádvoří),197 (zahrada),95 (za...
2020-415.pdf
Městský úřad Šternberk
Odbor stavební
Horní náměstí 78/16
785 01 Šternberk
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
*
m
e
s
t
x
0
1
9
o
y
3
x
*
<br>
<br> M
E
<br> S
T
<br> X
01
<br> 9O
Y
<br> 3X
<br>
<br>
<br> Č.j.: MEST 5008/2021
Sp.zn.: OS 415/2020 kun
Spisový znak - 328.3,skartační znak/skartační lhůta - A/5
<br>
Šternberk 07.01.2021
<br>
<br>
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení:
<br>
Oprávněná úřední osoba pro podepisování:
<br>
<br> Ing.et Ing.arch.XXXXXXXX XXXXX,referent odboru stavebního
tel.: XXXXXXXXX,e-mail: kunat@sternberk.cz
Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>,vedoucí odboru stavebního
tel.: 585086400,e-mail: cernocky@sternberk.cz
<br>
<br> SDĚLENÍ
O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ č.01/21
<br> (veřejnou vyhláškou)
<br> Obec Hlušovice,IČO 00635677,Hlavní 89,Hlušovice,783 14 Bohuňovice,kterou v této
věci zastupuje AGPOL s.r.o <.>,IČO 28597044,Jungmannova 153/12,Hodolany <,>
779 00 Olomouc 9
<br> (dále jen "žadatel"),podal dne 28.04.2020 a 26.06.2020 žádost o vydání rozhodnutí o umístění
stavby domovních částí vodovodních přípojek k budovám v obci a katastrálním území
Hlušovice <.>
Odbor stavební Městského úřadu Šternberk,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1
písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),žádost v územním řízení posoudil podle
§ 84 až 90 stavebního zákona žádost a rozhodl podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9
vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a
stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů o umístění stavby územním rozhodnutím č.1/21
ze dne 07.01.2021 pod č.j.: MEST 159249/2020 (dále jen "rozhodnutí") <.>
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Šternberk,Obecního úřadu Hlušovice a způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 25 odst.2
správního řádu).Patnáctým dnem vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Šternberk se
toto rozhodnutí považuje za doručené účastníkům řízení...

Načteno

edesky.cz/d/4406188

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavby   Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šternberk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz