« Najít podobné dokumenty

Město Kardašova Řečice - Aukční vyhláška č. CJH/195/2020, Kupní smlouva, fotografie

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kardašova Řečice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

fotografie
fotografie
fotografie
fotografie
fotografie
fotografie
Kupní smlouva
Stránka 1 z 4
<br>
<br> 8490/CJH/2020-CJHH
<br> j.: UZSVM/CJH/7685/2020-CJHH
<br> eská republika – Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových <,>
se sídlem Rašínovo náb eží 390/42,128 00 Nové M sto,Praha 2 <,>
za kterou právn jedná Mgr.XXXXXX XXXXX,editel odboru Odlou ené pracovišt Jind ich v
Hradec,na základ P íkazu generálního editele.6/2019,v platném zn ní
<br> O: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,p íjmení,v decká hodnost),datum narození: ……… <,>
adresa:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - fyzická osoba - podnikatel
….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ….<.>.<.> (akademický titul,jméno,p íjmení,v decká hodnost),datum narození: …….<.>.<,>
podnikající pod ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… (p esný název v souladu s ve ejným rejst íkem nebo dle
živnostenského oprávn ní) <,>
zapsané sídlo podnikatele (pop ípad bydlišt ): ……….<.> ; skute né sídlo podnikatele: ………….<.> <,>
místo podnikání: …….<.>.<.>.<,>
<br> O: ………,DI : ……… <,>
bankovní spojení: ………
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … ( esný název v souladu s ve ejným rejst íkem právnických osob) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
kterou zastupuje …… (uvést akademický titul,jméno,p íjmení,v deckou hodnost,funkci),nebo
zastoupená na základ plné moci <,>
<br> O: ………,DI : ……… <,>
zapsána v obchodním rejst íku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… <,>
bankovní spojení: …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (p esné zn ní názvu územn samosprávného celku) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,p íjmení,v deckou hodnost,funkci) <,>
nebo zastoupená na základ p...
Aukční vyhláška
Q490/CJ H/2020-CJHH Cj.: UZSVM/CJH/7685/2020-CJ H H
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA č.CJH/195/2020
<br> Aukce se řídí platným Aukčnim řádem,není-Ii stanoveno v této Aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetkucz <.>
<br> |.Termín a místo konání aukce
<br> Touto Aukční vyhláškou se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,ICO: 69797111,dostupného na webových stránkách
<br> www.nabidkama'|etku.cz.Začátek aukce se stanovuje na den 14.1.2021 v 8:00 hod <.>
<br> Konec aukce se stanovuje na den 4.2.2021 v 10:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec.Kontaktní osobou je XXXXX XXXXXXXXX,DiS <.>,telefon: XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail: ivana.sedlakova©uzsvm.cz <.>
<br> II.Podmínky účasti v aukci
<br> Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetkucz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> III.Označení vyhlašovatele aukce
<br> Česká republika —— Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,za kterou právně jedná Mgr.XXXXXX XXXXX,ředitel odboru OP Jindřichův Hradec,pověřený na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019,v platném znění <.>
<br> IV.Předmět aukce Předmětem aukce jsou níže specifikované movité věci:
<br> Pol.č Název majetku Inventární čislo Počet MJ 1.Brusný papír 610/80 — průměr 61 cm 805-8800007183 100 ks 2.Smirkový papír 805-8800007203 1 ks 3.Smirkový papír br.50 805-8800007204 12 ks 4.Brusný papír,hrubost 46 805-8800007103 21 ks 5.Brusný papír,hrubost 80 805-8800007221 2 ks 6.Smirk.papí...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kardašova Řečice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz