« Najít podobné dokumenty

Město Jánské Lázně - Veřejnoprávní smlouva - městská policie - dodatek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jánské Lázně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
MĚSTSKÝÚŘADTRUTFOV SMLOUVA ZAEVIDOVANA Město Trutnov „ “T:—rub __Pod CBW-“W:
<br> sídlo: Slovanskvě pám.165,Trutnov ICO: 00278360 LUB tj \ jd který? \ “_U bank.spojení.ou.9005-12460110100
<br> e—mail: podatelna©trutnovcz tel.: 499 803 111 zastoupene: Mgr.Ivanem Adamcem,starostou města
<br> a
<br> Město Janské Lázně „
<br> sídlo: náměstí Svobody 273,Janské Lázně,ICO: 00277967 bank.spojeni: č.ú.29012177410600
<br> e—mail: starosta©janske-lazne.cz tel.: 499 875 273 zastoupene: Ing,Jiřím Hradeckým,starostou města
<br> uzavírají dodatek veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu úkolů dle ust.& Sa zákona č.55311991 Sb <.>,o obecní policii ve znění pozdějších předpisů takto:
<br> Smluvní strany spolu dne 14.9.2018,(tedy dnem,kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Králověhradeckěho kraje,vydané pod č.j.: KU KH K-26903/OP/2018-5) uzavřely veřejnoprávní smIOuvu,jejímž předmětem je plnění úkolů podte zákona č.553/1991 Sb„ o obecní polšcti,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Na základě vzájemné dohody smluvních stran se uvedená veřejnoprávní smlouva mění,a to následovně:
<br> 1.V článku ll.odst.1 se částka „296,- Kc" nahrazuje částkou „311,- Kč*.2.V článku ll.odst.2 se částka „9,- Kč" nahrazuje částkou „9,50 Kč" <.>
<br> 3.Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění <.>
<br> 4.Tento dodatekje uzavírán v souladu s usnesením Zastupitelstva města Trutnova c.2020-7772 ze dne 11052020 a v souladu s usnesením Zastupitelstva města Janské Lázně č.289/10/20 ze dne 24.06.2020 <.>
<br> 5.Tento dodatek je uzavřen a účinností nabývá dnem,kdy rozhodnutí Krajského úřadu Králově-hradeckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením tohoto dodatku nabude právní moci <.>
<br> 6.Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních,dvě pro město Trutnov,jedno pro město Janské Lázně a jedno vyhotovení pro Krajský úřad Králověhradeckěho kraje <.>
<br> 29 40— 2020
<br> V Trutnově dne <.>
<br> za město Trutnov
<br>.Tr- Mgr.XXXX XXXXXX,staro (strýc) _,dv Ú
<br> ; _- Íj JANSKÉ LÁZNĚ ' V 542 25

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jánské Lázně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz