« Najít podobné dokumenty

Město Poděbrady - Výpůjčka pozemku Poděbrady

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Poděbrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

polohopisný plán
Vyměry pozemků v areálu psího útulku a kynologického svazu v Poděbradech
<br> Parcela KN Parcela PK výměra v m2 list vlastnictví vlastník pozemku 3584/1 “13584 díl 1 19 03 m2 558 Plchovájana,Tyršova 194,289 33 Křinec 3584/1 713584 díl 2 9 10 ní 914 XXXXXX XXXXXX,č.p.XXX,XXX XX Činěves XXXXXXXX XXXXXX,Husova XX/XXX,XXX XX Poděbrady XXXX X XX ní 3404 Město Poděbrady,]iř010 nám.20/ 1,290 01 Poděbrady 3592/1 1 29 m2 10002 CR,Státní pozemkový úřad,Husinecká 1024/113,130 00 Praha 3 3593 55 14 rrÍ 3404 Město Podčbrady,jiřího nám.20/1,290 01 Poděbrady _ 3596/2 40 10 m2 3404 Město Poděbrady,jiřího nám.20/1,290 01 Poděbrady st.5222 1 31 rd 3404 ' Město PodčbradyJiřího nám.20/1,290 01 Poděbrady st.5223 53 m2 3404 Město Poděbrady,]iříl10 nám.20/1,290 01 Poděbrady
<br> :-
<br> Í) Poznámka: Puvodní číslo parcely PK před přečíslováním je 398 <.>
<br> “2 )Puvodní číslo parcely PK před přečíslovánímje 399 <.>
<br> Výmčry zaplacených pozemku vycházejí :.rastrové—ho obrazu mapy KN a dostupných souřadnic RES a při vyhotovení geometrického plánu se mohou mírně lišit <.>
<br> Seznam souřadnic lomových bodů oplocení (S—jTSK)
<br> Císlo Y bodu
<br> 742- 8 691282309 842- 1 69126373 342— 2 69130278 842-13 69127242 6 69129655 11 69128970 12 69135299 13 69135997 14 69134635 15 69130624- 18 69123750 19 69123639 20 69123101 21 69123049 22 691225.10
<br> X
<br> 104382254 104377862 104378083 104379757 104384377 104373438 104372264 104374661 104378027 104377590 104373557 104373663 104373744
<br> 104384930 104385000 104385085 104385143 104383119
<br> Poznámka
<br> sloupek plotu sloupek plotu oupek plotu oupok plotu oupek plotu oupck plo tu loupek plotu oupek plotu oupek plotu oupek plotu oupck plotu loupek plotu oupek plotu oupek plotu oupek plotu oupck plotu oupek plotu oupek plotu oupek plotu oupek plotu
<br> m
<br> mmmmu: >—-n
<br> Mmmmmmmmmmmm p_—
<br> řeclpisům a podmínkám dohodnutých
<br> s objednatelem <.>
<br> Níležitosrrni a přesností odpovídá právním.P
<br> číslo ověření: 145/2019 datum...
útulek - záměr vypůjčky - útulek
Město Poděbrady
Jiřího náměstí 20/I,290 31 Poděbrady
<br> tel.325 600 211,fax 325 614 486
e-mail: podatelna@mesto-podebrady.cz
<br> ___________________________________________________________________
<br>
<br>
Město Poděbrady zveřejňuje podle § 39 zákona č.128/2000 Sb.o obcích,v platném znění <,>
<br> svůj záměr
<br>
<br> vypůjčit
<br>
• části pozemku parc.č.3587 ostatní plocha,o výměře 495 m2,části pozemku parc.č.3593
ostatní plocha,o výměře 5514 m2,části pozemku parc.č.3596/2 ostatní plocha,o výměře
4010 m2,pozemku parc.č.st.5222 zastavěná plocha a nádvoří,o celkové výměře 131m2 <,>
jeho součástí je stavba bez čp/če jiná stavba,pozemku parc.č.st.5223 zastavěná plocha a
nádvoří,o celkové výměře 53 m2,jeho součástí je stavba bez čp/če jiná stavba,vše
zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrální
pracoviště Nymburk na LV č.3404 pro obec Poděbrady a katastrální území Poděbrady <,>
specifikované v přiloženém polohopisném plánu <,>
<br> • stavbu bez čp/če jiná stavba,na pozemku parc.č.st.5222,stavbu bez čp/če jiná stavba <,>
na pozemku parc.č.st.5223 (útulek),obě zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Nymburk na LV č.3404 pro obec
Poděbrady a katastrální území Poděbrady <,>
<br> • movité věci - kotec č.1 (zelené pletivo),kotec č.2 (šedivé pletivo),plastový Big box (jímka) <,>
oplocení celého areálu,oplocení areálu psího útulku <,>
k bezplatnému užívání Poděbradskému psímu útulku Haryk,z.s <.>,Jiřího nám.20/I,29001
Poděbrady,IČ: 09744061,a to za účelem provozování městského psího útulku na dobu 10ti
let s výpovědní lhůtou 12 měsíců <.>
<br>
<br> K tomuto záměru se lze vyjádřit písemně.Případné vyjádření zašlete doporučeně poštou na
adresu Město Poděbrady,Odbor správy a rozvoje města,Jiřího náměstí 20/I,29031
Poděbrady do 27.1.2021 do 12:00 hodin v zalepené obálce označené „Výpůjčka - psí
útulek v k.ú.Poděbrady – NEOTVÍRAT!“,opatřené zpáteční adresou <.>
<br>
Město Poděbra...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Poděbrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz