« Najít podobné dokumenty

Obec Skřipel - Zápis a souhrn usnesení k zápisu č. 8/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Skřipel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis a souhrn usnesení k zápisu č. 8/2020
Obec Skřipel Zastupitelstvo obce Skřipel
<br> Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Skřipel č.8 / 2020
<br> konaného dne 30.12.2020 od 18:00 hodin v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skřipel na adrese Skřipel 55,267 24 Hostomice pod Brdy <.>
<br> Přítomni: T.Pavlovič — starosta,A.Blažková — místostarostka,lng.E.Palivec,Ing.J.Kafková,P.Kafka
<br> Program:
<br> 1) Zahájení schůze a zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 2) Schválení programu schůze
<br> 3) Volba inventarizační komise
<br> 4) Plán inventur
<br> 5) Informace o rozpočtovém opatření č.8/2020
<br> 6) Rozpočtové opatření č.9/2020
<br> 7) Projednání žádostí ZŠ a MŠ Osov o finanční dar
<br> 8) Projednání a schválení rozpočtu obce Skřipel na rok 2021 9) Diskuse
<br> 10) Závěr
<br> 1) Zahájení schůze a zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Skřipel bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Tomášem Pavlovičem,(dále též jako „starosta") <.>
<br> Starosta přivítal přítomné a zahájil zasedání.Starosta dále zprezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (Prezenční listina víz Příloha č.1) konstatoval,že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 5-ti členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (& 92 odst.3 zákona a obcích) <.>
<br> Předsedající navrhl určit zapisovatelem Ing.Emila Palivce a ověřovateli zápisu Annu Blažkovou a XXXXX Kafku <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Skřipel volí zapisovatelem lng.Emila Palivce a ověřovateli zápisu Annu Blažkovou a XXXXX XXXXX <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro X Proti X Zdrželi se 0 Usnesení č.1-8/2020 bylo schváleno <.>
<br> 2) Schválení programu schůze
<br> Starosta seznámil přítomné s návrhem programu uvedeného v pozvánce zveřejněné na úřední desce.K návrhu programu byl vznesen návrh na jeho doplnění,žádné připomínky nebyly.O programu bude hlasováno ve změněné podobě <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Skřipel schvaluje program zasedání zastupitelstva obce ...

Načteno

edesky.cz/d/4406095

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Skřipel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz