« Najít podobné dokumenty

Obec Korkyně - Zápis ze schůze obecního zastupitelstva dne 12.1.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Korkyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze schůze obecního zastupitelstva dne 12.1.2021
OBEC KORKYNĚ
<br> ZÁPIS Č.1 o PRÚBEHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
<br> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korkyně konaného dne 12.ledna 2021 v zasedací místnosti Obecního úřadu Korkyně.'
<br> Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hod a skončeno ve 20.45 hod.Z celkového počtu 9 zastupitelů bylo přítomno 7 osob.Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání.Schvalovací kvorum činí 7 hlasů <.>
<br> Přítomní zastupitelé: J iří Soukup (starosta obce) <.>,XXXXXXXX XXXXXXXXXXX,XXXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXXXX,J.Černý <,>
<br> Omluveni: Z.Černohorská <.>,K.Seidlová Hosté: 1 dle prezenční listiny Program:
<br> Zahájení,určení zapisovatele a ověřovatelů Rozpočtové opatření č.1 1.Výběrové řízení chodník Dohoda obec Chotilsko Dohoda obec Čím Dohoda obec Nové Dvory Žádost TJ Prostřední Lhota Protokol kontrolní výbor Dohoda o provedení práce.Pošta,informace.<.> Závěr <.>
<br> "*“—'\DPOTJFPÉ—APPJPT'“
<br>,<.>.<.> -o-
<br> Ad.1.Zahájení,navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů <.>
<br> Zahájení,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu <.>,schválení (doplnění) programu jednání.Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu <.>
<br> Zapisovatelem byla určena K.Tesařova
<br> Ověřovateli zapisu byli navrženi: p.2,J elínek,p.J.Černý
<br> Hlasování : Pro: 7 hlasů proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
<br> Usnesení č.1/2021:Zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je určena XXXXXXXX XXXXXXXX.Ověřovateli zápisu byli určeni: p.Z.Jelínek,p.J.Cemý
<br> OBEC KORKYNĚ
<br> Ad.2 Rozpočtové opatření č.11
<br> ším Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č.11.Příjmy -20 225 Kč,výdaje 68 000 Kč.Viz.příloha
<br> Ad.3.Výběrové řízení chodník Korkyně-Křížov <.>
<br> Zastupitelstvo Obce bylo seznámeno s nabídkou firmy Iora legal Praha na provedení administrace veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Chodník Korkyně-Křížov.Cenová nabídka v částce 30 000 Kč bez DPH zahrnuje kompletní administraci pro uvedenou akci a je uznatelnou...

Načteno

edesky.cz/d/4406070

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Korkyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz