« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Kalná - Svazek obcí Horní Labe - Závěrečný účet za rok 2015, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2015

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Kalná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zprava o prezkumu hospodareni rok 2015 SOHL
fi bbbbbl—bb—b—b—
<br> spol.sr.o <.>
<br> ZPRÁVA
<br> NEZÁVISLÉHO AUDITORA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01.01.2015 do 31.12.2015
<br> dobrovolného svazku obci
<br> Horní Labe
<br> Obsah: Zpráva auditora Přehled právních předpisů Stanovisko dle požadavku zákona č.420/2004 Sb <.>,5 7 odst.1 písm.f Účetní závěrka k 31.12.2015 Finanční výkaz FIN 2- 12 k 31.12.2015
<br> Trutnov,dne 10.02.2016
<br> e-mall,hampel©l|ncocz - www.fmco.cz DIČ: 0225252429 ' IČ: 252 52 429
<br> Komenského 00,54101 TRUTNOV Tel.: 499 012 034,499 011 007,mobil: 002 541049 ' KB Trutnov 783374026710100 ČSOB Trutnov 196435080/0300 - Spoiečnostje zapsána v OH v Hradci Králové,oddíl C,vložka 10172
<br> ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO _AUDITORA o VÝSLEDKU PREZKOUMANí HOSPODARENI
<br> Podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisu,auditorského standardu č.52,dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky,podle ustanovení & 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 5 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
<br> obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č.420/2004 Sb.") pro
<br> DOBROVOLNÝ SVAZEK oscí
<br> SVAZEK oecí HORNÍ LABE
<br> za období od 01.01.2015 do 31.12.2015
<br> |.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> Ověřovaný ÚSC:
<br> Účetní jednotka: Právní forma:
<br> Sid/o účetní jednotky: Statutární zástupce: IČO:
<br> DIČ:
<br> Registrace:
<br> Ověřovatel :
<br> Auditor/auditorské společnost: Právní forma:
<br> Sídlo auditora (společnost/):
<br> Čislo osvědčení Komory auditorů ČR: Statutární zástupce:
<br> Odpovědný auditor:
<br> Osoby podílející se na přezkoumání: IČO:
<br> DIČ:
<br> Registrace:
<br> Svazek obci Horní Labe dobrovolný svazek obcí
<br> Hostinne,Náměstí 69
<br> Ing.XXX XXXXXXX,předseda svazku XXXXXXXX
<br> XXXXXXXXXX
<br> Hradec Kralove
<br> FINCO-AUDIT,spol.s r.o <.>
<br> spol...
Vykaz pro hodnoceni plneni rozpoctu 2015 SOHL
Licence,W513 _ __
<br> Ministerstvo financí
<br> XCRGBA TA / A1A (07012015 / 28012013)
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k 12." 2015
<br> (v Kč na dvě desetinná mista)
<br> Rok Měsíc: iČO
<br> 2015 12 71169431
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Svazek obci Horní Labe Náměstí 69 543 71 Hostinné
<br> ILROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> FIN 2-12 M
<br> Paragraf ňórěžiáa Text Schváfený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledéíod počátku roku & „.<.>.<.>.£.<.> __.<.> i,<.> „___ i.<.>._ rý,_.<.>.<.> -Í.<.> „ __.__2 *.<.>.— 3 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 122 400,00 100 262,00 100 262,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 154 582,00 154 582,00 0000 Bez ODPA 122 400,00 254 844,00 254 844,00 3639 2111 Příjmy z poskytování Služeb a výrobků 11 828,00 11 828,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj in.11 828,00 11 828,00 3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 964 000,00 934 843,00 934 842,80 3900 Ost.činnosti souvis.se službami pro obyvatelstvo 964 000,00 934 843,00 934 842,80 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 300,00 400,00 336,75 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 300,00 400,00 336,75 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 1 086 700,00 1 201 915,00 1 201 851,55 "Š.-oižčfšáafšrhárš ' * ' ' Zpracováno systémem usne GORDice spol,s r.o.šrráha 1/8
<br> Licence.WS TX
<br> It.ROZPOČTOVÉ vÝpAqĚ
<br> XCRGBA1A /A1A (07012015 !28012013)
<br> Paragraf Poí0žŘe Text _._ Šcnváieny'i rozpočet? * Řožpoičet po změriách l.;yš'edáoífpočátkurěku &._ P __ „ „ ___.____,?,„ 2_____ 3 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 15 000,00 3639 5169 Nákup ostatnich služeb 185 400,00 174 950,00 174 691,93 3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 450,00 10 450,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.185 400,00 200 400,00 200 141,93 3900 5011 Platy zaměstnanců v pracovnim poměru 543 000,00 853 000,00 849 059,00 3900 5031 Povinné pojna soc.zab.a přispna 135 800,00 213 3...
Priloha vysledovka a rozvaha 2015 SOHL
Licence.“ W51X XCRGUPXA ! PYA (22092015 f27012015)
<br> - PŘÍLOHA
<br> územní samosprávné celky,svazky obci,regionální rady (v Kč,s přesnosti na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 i 2015
<br> IČO: 711 69431
<br> Název: Svazek obci Horní Labe
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2015
<br> ČKTCÉHŠ jednošky Misto ;)(xírzikítržg ulice„ č.p.Náměstí 69 ulice,Č.p.Náměstí 69
<br> obec Hostinné obec Hostinné PSČ,pošta 543 71 PSČ,pošta 543 71
<br> ti?/.“ := organizaci PŠQCĚi'ř'š—ŠŽ pocžnškánš identiň kační číslo 71169431 hlavní činnost Samospráva právní forma Územní samosprávný celek vedlejší činnost zřizovatel Ministerstvo vnitra CZ-NACE
<br> Exmiaktni údáis Razitko $““? Přímý“ telefon 499 405 701 fax e-mail janatovamonika©muvrchlabi.cz WWW stránky
<br> 533mm odpovědná za i;:azoánécávě i Statuiámř zástupce XXXXXX XXXXXXXX ' ' Ing.XXX XXXXXXX
<br> (_ Podpisový záznam osoby odpovědné = Podpisový záznam statutárního (,<.> /ij za správnost údajů _ _ \.ÍH- _ _ _ * orgánu __ _
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 25.01.2016,15h25m 13
<br> 25.01.2015 fsnžshňs “ Zpracováno šýšrémem érmisapress - DCR GORDIC spor.s r.0.strana 1 / 13
<br> Licence: W51X
<br> A.1_.Informace podle 5 7 odst.3 zákona nenastaly žádné skutečnosti ani informace,které by omezovaly činnost svazku
<br> K2.informace podle 5 7 351.4 zákona Uspořádání a označování položek rozvahy & výkazu zisku a zátrt nebyly v daném obdobi změněny
<br> A.3.iliformace podle-g— ? odstšžákona O těchto skutečnostech se neúčtovalo
<br> 25.01.2010 15h25m 1s Zpracováno systémem GINlS Express - UCR GORDIC Spol.s r.o <.>
<br> XCRG UPXA ! PYA (22092015 f27012015)
<br> strana 2 / 18
<br> Licence.“ W51X XCRGUPXA /PYA (22092075/27012015)
<br> A.4.informace podle 577 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Čisfo Podrozvahový polozíky Název položky __ _ účet _ __fašžtvE P.l._ Majetek a závazky—účetní jednotky A A A.<.> A A Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902
<br> 1 ...
Inventarizacni zprava SOHL 2015 + Zaverecny ucet za rok 2015
IN XXXXX XXXX ČNÍ ZPRÁ VA XXX XXXX
<br> Svazek obci Horní Labe IC: XX XXXXXX
<br> Datum zpracování : 20.l.2016
<br> Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.a směrnice k inventarizaci.Inventarizační činnosti:
<br> Plán inventur
<br> Plán inventur byl včas zpracován a řádné schválen.Inventarizační komise postinjrovaly
<br> v souladu s vyhláškou a směrnici.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdily.Nedošlo k žádnému pracovnímu urazu.Koordinace inventur s_ jinými oaobarni proběhla.Termíny prvotních inventur byly dodrženy <.>
<br> Proškolení členů inventarizačních komisí Proškoleniprobéklo.Clenove' IK potvrdili seznámení se s“ obsahem školeni s'výi-ni podpisy.Součásti školení byly zásady dodržení bezpečnosti a pokyny k provedení inventur <.>
<br> Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců Podmínky pro ověřování byly vytvořeny.součinnost zamestnancu v poradku.Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br> Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům
<br> Bez přijatých opatření <.>
<br> Inventarizace proběhla řadně,podklady byly řadně připraveny a ověřeny na skutečnost.U inventur byly vždy osoby odpovědné za majetek <.>
<br> Dle planu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a zavazku a ostatních inventarizačních položek,který/'e zaznamenán v inventurnick soupiseclq <.>
<br> Závěrečné vyhodnocení:
<br> Vroce 2015 byl bezúplatné převeden majetek vhodnoté 5 72.895 Kč (dlouhodobý lunotný 553.105 Kč,drobný hmotný 19.790£)na základě Smlouvy () bezúplatném prevodu.Tento postup vycházel ze Smlouiy o zabezpečení projektu „POV 2010/302/VR/1NV“ ;- roku 2010 uzavřené mezi Svazkem obci Horní Labe a Partnery projektu (Dolní Dvur,Horni Olešnice.Hostinné,Kunčice nad Labem,Dolní Branná) <.>
<br> Vyřazeníz evidence Svazku bylo schváleno na Výkonné radě dne 27.4.2015 <.>
<br> Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovateln...

Načteno

edesky.cz/d/4405856

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Kalná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz