« Najít podobné dokumenty

Obec Holčovice - Odkup vytěžené dřevní hmoty v lesích Obce Holčovice - modřín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holčovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Holcovice_mapa skladek.pdf
Jam: vam vln-„„— v
<br> NAD DLauNou „,\
Nabídka k prodeji dříví - modřín (2).xlsx
List1
Nabídka k prodeji dříví
název zakázky: "Odkup vytěžené dřevní hmoty v lesích Obce Holčovice 2021 – modřín“
zadavatel: Obec Holčovice,Holčovice č.p.44,793 71 Holčovice
IČ: 00295990
uchazeč/odběratel:
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Tel.:
E-mail:
číslo účtu:
banka:
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:
Nabídková cena Kč bez DPH 0 Kč
DPH 21%
Nabídková cena Kč/m3 vč.DPH 0 Kč
Skupina dřevin MD
Skupiny kvalit: III.B,C,D,výhoz a vláknina
Délka výřezů kulatina 4 a 5 m/vláknina 2 m
Min.čep: kulatina 17 cm/vláknina 7 cm
Max.čelo: neomezeno
Množství: 1000 m3
Platnost smlouvy od: podpisu sml <.>
Platnost smlouvy do: 15.4.2021
Typ přejímky: kusová elektronická/prostorová koef.0,6
Převodní koef.Objemu dříví v hráních: kul.0,6/vláknina 0,65
Minimální celková cena kč: 1,075,000 Kč Sazba DPH 21 %
<br> Sortiment Výhoz/ vláknina MD kulatina
tloušť.Stupeň 1a-1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5+
MD III.BC (80%)
MD III.D (20%)
množství - kulatina 20 70 130 130 150 150 90 60 20
Vyhodnocení - kulatina 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vláknina (2m,4m)
množství vláknina 180
Vyhodnocení - vláknina 0
<br> Nabídková XXXX X Kč
<br> Další upřesňující informace: Dřevní hmota MD.Kvalita B,C,D z nahodilé těžby,výřezy 4 a 5 m a dále kvality vláknina v délce 2m (popř.4m) včetně vyzdravených kusů s měkkou hnilobou.Délky výřezů budou upřesněny s kupujícím po ukončení výběrového řízení.Výřezy na pilařské zpracování jsou vyrobeny dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví.Místem plnění jsou lesy Obce Holčovice.Předmětem dodávky budou všechny kvality bez rozlišení.Prodej dříví je také možno zrealizovat v prostorové konsignaci RF 0,60,u vlákniny RF 0,65.Varianta měření musí být stanovena a potvrzena před odvozem.Dříví s obsahem kovu a neobjednaný sortimen (výhoz vč.železa),je uvedena v nabídce.Způsob přejímky: elektronická přejímka u konečného příjemce.Při kvantitativní přejímce jednotlivých tloušťkových stupňů a kvalitativním zatřídění u konečného odběratele,si dodavatel vyhrazuje právo účastnit...
nabídka k prodeji dříví - smlouva - modřín kulatina.docx
Kupní smlouva
č.………………………
<br> uzavřená podle § 2079 a ostatních ustanovení zákona č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku v platném znění
<br>
I <.>
Smluvní strany
<br> Prodávající: Obec Holčovice
Sídlo: Holčovice č.p.44,793 71 Holčovice
IČ: 00295990
DIČ: CZ00295990
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc.XXXXX XXXXXX,starosta obce
Zastoupený ve věcech předání dřeva: XXXXXXXX XXXXXX,odborný lesní hospodář
(tel.XXXXXXXXX,e-mail: arbox@arbox.cz)
Zastoupen ve věcech kontroly: Bc.XXXXX XXXXXX
(tel.XXX XXX XXX,e-mail: starosta@obecholcovice.cz)
(dále jen „prodávající“)
<br>
<br> Kupující:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupený:
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Společnost je zapsána v OR,vedeném u KS v ………………,oddíl ………… <.>,vložka …………… <.>
(dále jen „kupující“)
<br> II <.>
Předmět smlouvy
1) V souladu s veřejnou zakázkou s názvem "Odkup vytěžené dřevní hmoty v lesích Obce Holčovice – modřín“ se prodávající zavazuje dodat kupujícímu dřevní hmotu za podmínek,uvedených v této kupní smlouvě (dále jen „smlouva“),a převést na kupujícího vlastnické právo k dřevní hmotě dle přílohy č.1 <.>
2) Kupující podpisem této smlouvy prohlašuje,že mu je známo množství,druh,kvalita dříví <.>
<br>
III <.>
Kupní XXXX a platební podmínky
X) Kupující se zavazuje dřevní hmotu od prodávajícího odebrat z odvozního místa v objemu uvedeném v příloze č.1 a zaplatit mu dohodnutou kupní cenu specifikovanou v příloze č.1 této smlouvy,která je nedílnou součástí této smlouvy.Kupní XXXX XXXX uhrazena v českých korunách.Ke kupní ceně bude připočítávána daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.Nabídková XXXX XXXX upravena dle přejímek koeficienty v cenové matici,pokud je tato součástí nabídky k prodeji dříví (viz.příloha č.1).Odvozní místa jsou zakreslena v příloze č.2 <.>
2) Konečná kupní XXXX XXXX stanovena dle skutečného množství dřevní hmoty odebraného druhu sortimentu nebo na základě elektronické přejímky:
2.a) Skutečné množství dřevní hmoty odebrané...

Načteno

edesky.cz/d/4405684

Meta

Veřejná zakázka   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holčovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz