« Najít podobné dokumenty

Obec Holčovice - Odkup vytěžené dřevní hmoty v lesích Obce Holčovice - smrk

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holčovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nabídka k prodeji dříví 2021 - smrk.xlsx
List1
Nabídka k prodeji dříví
název zakázky: "Odkup vytěžené dřevní hmoty v lesích Obce Holčovice –smrk“
zadavatel: Obec Holčovice,Holčovice č.p.44,793 71 Holčovice
IČ: 00295990
uchazeč/odběratel:
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Tel.:
E-mail:
číslo účtu:
banka:
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:
Nabídková cena Kč bez DPH 0 Kč
DPH 21%
Nabídková cena Kč/m3 vč.DPH 0 Kč
Kulatina - čerstvá Kulatina - suchá KPZ Vláknina Ostatní
Skupina dřevin SM SM SM SM SM
Skupiny kvalit: B,C,D KH,D KPZ vláknina biocel duté
Délka výřezů: 4 a 5 m 4 a 5 m 2,5 a 5 m 2 - 5 m 2
Min.čep: (cm) 15 20 17 7 20
Max.čelo: (cm) 50 cm neomezeno 30 50 neomezeno
Množství (m3): 300 220 400 350 150
Platnost smlouvy od: podpisu sml.podpisu sml.podpsiu sml.podpisu sml.podpisu sml <.>
Platnost smlouvy do: 15.4.2021 4/15/21 4/15/21 4/15/21 4/15/21
Typ přejímky: elektronická/prostorová elektronická/prostorová elektronická/prostorová elektr./prostor.lektr./prostor <.>
Převodní koef.Objemu dříví v hráních: 0,63 0.63 0.65 0.65 0.65
Minimální cena za kč/m3: 700 600 400 300 250
<br> Sortiment Výhoz/ vláknina SM kulatina čerstvá
tloušť.Stupeň 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5+
SM III.BC (80%)
SM III.D (20%)
množství - kulatina 5 40 40 50 50 40 40 20 15
Vyhodnocení - kulatina 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sortiment Výhoz/ vláknina SM kulatina suchá (KH)
tloušť.Stupeň 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5+
SM III.D,KH
množství - kulatina 5 10 40 40 30 30 30 20 15
Vyhodnocení - kulatina 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vláknina (2m,4m)
množství vláknina 500
Vyhodnocení - vláknina 0
surové kmeny
množství surové kmeny 100
Vyhodnocení - surové kmeny 0
KPZ
množství KPZ 400
Vyhodnocení - KPZ 0
Vláknina - ostatní
množství 150
Vyhodnocení - vláknina ostatní 0
<br> Nabídková XXXX X Kč
Další upřesňující informace: Dřevní hmota SM.Kulatina - čertstvá - výřezy 4 popř.5 m dle požadavků odběratele.Kulatina suchá - z nahodilých těžeb 4 a 5 m dle dohody můžou být i celeé délky.Vláknina v délce 2m (popř.4m) kvalita Biocel.Vláknina ostatní - přesílené a duté kme...
Holcovice_mapa skladek2021.pdf
Jam: vam vln-„„— v
<br> NAD DLauNou „,\
nabídka k prodeji dříví - smlouva 2021- smrk.docx
Kupní smlouva
č.………………………
<br> uzavřená podle § 2079 a ostatních ustanovení zákona č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku v platném znění
<br>
I <.>
Smluvní strany
<br> Prodávající: Obec Holčovice
Sídlo: Holčovice č.p.44,793 71 Holčovice
IČ: 00295990
DIČ: CZ00295990
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc.XXXXX XXXXXX,starosta obce
Zastoupený ve věcech předání dřeva: XXXXXXXX XXXXXX,odborný lesní hospodář
(tel.XXXXXXXXX,e-mail: arbox@arbox.cz)
Zastoupen ve věcech kontroly: Bc.XXXXX XXXXXX
(tel.XXX XXX XXX,e-mail: starosta@obecholcovice.cz)
(dále jen „prodávající“)
<br>
<br> Kupující:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupený:
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Společnost je zapsána v OR,vedeném u KS v ………………,oddíl ………… <.>,vložka …………… <.>
(dále jen „kupující“)
<br> II <.>
Předmět smlouvy
1) V souladu s veřejnou zakázkou s názvem "Odkup vytěžené dřevní hmoty v lesích Obce Holčovice – smrk“ se prodávající zavazuje dodat kupujícímu dřevní hmotu za podmínek,uvedených v této kupní smlouvě (dále jen „smlouva“),a převést na kupujícího vlastnické právo k dřevní hmotě dle přílohy č. 1 <.>
2) Kupující podpisem této smlouvy prohlašuje,že mu je známo množství,druh,kvalita dříví <.>
<br>
III <.>
Kupní XXXX a platební podmínky
X) Kupující se zavazuje dřevní hmotu od prodávajícího odebrat z odvozního místa v objemu uvedeném v příloze č.1 a zaplatit mu dohodnutou kupní cenu specifikovanou v příloze č.1 této smlouvy,která je nedílnou součástí této smlouvy.Kupní XXXX XXXX uhrazena v českých korunách.Ke kupní ceně bude připočítávána daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.Nabídková XXXX XXXX upravena dle přejímek koeficienty v cenové matici,pokud je tato součástí nabídky k prodeji dříví (viz.příloha č.1).Odvozní místa jsou zakreslena v příloze č.2 <.>
2) Konečná kupní XXXX XXXX stanovena dle skutečného množství dřevní hmoty odebraného druhu sortimentu nebo na základě elektronické přejímky:
2.a) Skutečné množství dřevní hmoty odebranéh...

Načteno

edesky.cz/d/4405683

Meta

Veřejná zakázka   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holčovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz