« Najít podobné dokumenty

Obec Tuchoměřice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - BA-ZU-KA (2021)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tuchoměřice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1. Zuzana Škvorová (BA-ZU-KA) - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.pdf (3.21 MB)
VeŘelruopnÁvruí sMLouvA o posKyTruurí DoTAcE
<br> obec Tuchoměřice
sídlo:V Kněžívce 21,2,252 67 Tuchoměřice <,>
lČo:OO241750
Zastoupena: lng.Pavlem Cihlářem,Ph.D,<,> starostou (dále jen,<,> poskytovatel")
<br> a
<br> Zuzana Škvorová (Ba-Zu-Ka)
Datum narození: 22.8.1975
Adresa: Hlavní 40,Tuchom ěřice,252 67
rel:777590206
E-mail: zuzka.skvor@seznam.cz
ba n kovn í spoje n í,č.účtu : 27 -9637 1,30217 / O1OO
(dále jen,<,> příjemce dotace")
<br> uzavírají spolu tuto:
<br> Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v oblasti sportu a
spolkové a kulturní činnosti
<br> článek t <.>
účel dotace
<br> 1,<.> Zastupitelstvo obce Tuchoměřice dle usneseníč.7 ze dne 9.12.2020 a dle § 85 písm.c)zákona
1,28/2000 Sb,<,> o obcích,rozhodlo o přidělení neinvestiční finanční podpory z rozpočtu
poskytovatele ve formě dotace (dále jen,<,> dotace") příjemci na období roku2021,<.>
<br> 2.Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace na spolkovou,kulturní a společenskou činnost a
materiálnízabezpečenítěchto aktivit (dále jen,<,> Akce" nebo,<,> Činnost") v roce 2021na základě
žádosti příjemce <.>
<br> 3.Dotace se poskytuje na zajištění provozních nákladů a nákladů zabezpečení akcí pořádaných
příjemcem dle jeho žádosti v souladu se Zásadami pro přidělování finančních prostředků z
rozpočtu obce v oblasti kultury a sportu obce Tuchoměřice <.>
<br> 4.Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se,že bude Akci / Činnost realizovat na svou vlastní
zodpovědnost,v souladu s právními předpisy,podmínkami této smlouvy <.>
<br> 5.Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č.I28/2O0O Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen,<,> zákon o obcích") a zákonem č.25O/2OOO Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> ZRÚP") <.>
<br> 6.Dotace je ve smyslu zákona č.32O|2OOI Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole) veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni
všechna ustanovení tohoto zákona...

Načteno

edesky.cz/d/4405478

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Tuchoměřice
27. 01. 2021
26. 01. 2021
26. 01. 2021
26. 01. 2021
19. 01. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Tuchoměřice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz