« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Opatření obecné povahy č. 15/2020 Změny Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno vybrané ke zkrácenému přednostnímu samostatnému postupu pořízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy č. 15/2020 Změny Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno vybrané ke zkrácenému přednostnímu samostatnému postupu pořízení
l°lB N
Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Odbor územního plánování a rozvoje
<br> ČJ?MMB 0011569/2021
<br> Statutární město Brno,Magistrát města Brna,Odbor územního plánování a rozvoje
<br> oznamuje
<br> dle ust.§ 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> vydání
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.15/2020
Změny Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno
<br> vybrané ke zkrácenému přednostnímu samostatnému postupu pořízení
Zastupitelstvo města Brna jako orgán oprávněný podle § 6 odst.5 písm.d zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“),ve znění pozdějších předpisů k vydávání regulačního
plánu,na svém zasedání Z8/22 konaném dne 8.12.2020,v souladu s § 64 odst.1 a § 69 odst.2 stavebního
zákona,§ 19 a přílohy č.11 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,§ 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s ustanovením § 188 odst.4 stavebního zákona,ve znění
pozdějších předpisů,vydalo Změny Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno vybrané ke
zkrácenému přednostnímu samostatnému postupu pořízení <.>
<br> Podle § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,nabývá opatření obecné
povahy účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení této veřejné vyhlášky <.>
<br> Opatření obecné povahy statutárního města Brna č.15/2020 je k nahlédnutí na internetové adrese:
<br> https://upmb.brno.cz/podrobneisi-upd/porizovana-podrobneisi-upd/zmenv-rp-mpr-brno-vybrane-ke-zkracenemu-
prednostnímu-samostatnemu-postupu-porízeni/
<br> Opatření obecné povahy statutárního města Brna č.15/2020 včetně dokladů o jeho pořízení bude po nabytí
účinností v souladu s § 165 odst.1 zákona č.183/2006 Sb.k nahlédnutí na Magistrátu města Brna,Odboru
územního plánování a rozvoje,Kounícova 67 a dále na webových stránkách města Brna <.>
<br> Pro počítá...

Načteno

edesky.cz/d/4405133

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz